ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ФИНАНСИ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Висша математика З 28 28 5
Микроикономика З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Английски език I част И 0 56 2
Руски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Макроикономика З 42 28 6
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Политология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Финанси на фирмата З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Техника на данъчното облагане З 28 42 6
Теория на парите З 28 42 6
Въведение в банковото дело З 28 42 6
Инвестиции З 28 42 6
Цени и ценова политика З 28 42 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Персонални финанси З 42 28 6
Международни финанси З 28 42 6
Бюджет и бюджетна политика З 42 42 7
Мита и митническа политика З 42 28 6
Управление на проекти И 28 28 5
Финансова статистика И 28 28 5
Управление на фирмата И 28 28 5
Финансово право И 28 28 5
Системи за управление на уеб съдържание И 28 28 5
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език V част Ф 0 28 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
6 семестър
Банков анализ З 28 42 6
Финансово счетоводство З 28 28 6
Бизнес оценяване З 28 28 6
Финансов анализ З 28 42 7
Поведенчески финанси З 28 28 5
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
7 семестър
Банкова администрация И 42 28 7
Банково обслужване на инвестиционните дружества И 42 28 7
Портфейлен мениджмънт във фирмите И 42 28 7
Банково обслужване на икономическите агенти И 42 28 7
Управленско счетоводство И 28 28 6
Бюджетно счетоводство И 28 28 6
Банково счетоводство И 28 28 6
Счетоводство на инвестиционните предприятия И 28 28 6
Управление на портфейла в публичния сектор И 42 28 7
Корпоративно банкиране И 42 28 7
Търговско банкиране И 42 28 7
Управление на портфейла И 42 28 7
Пенсионно и здравно осигуряване И 28 28 5
Иновационен мениджмънт И 28 28 5
Корпоративно застраховане И 28 28 5
Кредитно застраховане И 28 28 5
Финансов контрол И 28 28 5
Управление на банковия инвестиционен портфейл И 28 28 5
Финансово разузнаване И 28 28 5
Международен бизнес И 28 28 5
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език VII част Ф 0 14 2
Факултативен блок II Ф 28 28 6
8 семестър
Капиталови пазари И 27 27 6
Финансова администрация И 27 27 6
Мениджмънт на кредитните институции И 27 27 6
Финансово-икономическо оценяване на проекти И 27 27 6
Управление на банковата сигурност И 18 27 6
Моделиране доходността на дълговите инструменти И 18 27 6
Финансова политика на ЕС И 18 27 6
Финансови пазари И 18 27 6
Лихвена политика в публичния сектор И 18 27 6
Инвестиционно посредничество И 18 27 6
Оперативен финансов мениджмънт И 18 27 6
Анализ на дълговите пазари И 18 27 6
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна