ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
3 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
12 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
13 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФСО-ККАСД-Б-325 Теория на контрола 42 28 6
25 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
26 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
27 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
30 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
31 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
32 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
33 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
34 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
36 З ФПТБ-КИБП-Б-320 Управление на човешките ресурси 28 28 6
37 З ФСО-ККАСД-Б-324 Теория на икономическия анализ 28 28 6
38 З ФСО-ККАСД-Б-323 Стопански и финансов контрол 42 28 6
39 З ФСО-КСО-Б-304 Финансово счетоводство 28 28 6
40 И ФФ-КФК-Б-314 Бюджет и бюджетна политика 28 28 6
41 И ФФ-КФК-Б-336 Техника на данъчното облагане 28 28 6
42 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
45 З ФСО-ККАСД-Б-309 Валутен и митнически контрол 42 28 6
46 З ФСО-ККАСД-Б-312 Данъчен контрол и администрация 28 28 6
47 З ФММ-КБИ-Б-302 Анализ на данни с Excel 28 28 6
48 З ФСО-КСО-Б-315 Банково и бюджетно счетоводство 42 28 6
49 И ФПТБ-КТБ-Б-324 Стокова политика и реклама 28 28 6
50 И ФПТБ-КТБ-Б-313 Търговско представителство и посредничество 28 28 6
52 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
54 З ФСО-ККАСД-Б-308 Банков контрол и надзор 28 28 6
55 З ФПТБ-КИФС-Б-310 Изследователски методи 28 28 6
56 З ФСО-ККАСД-Б-322 Професионално поведение в контрола 28 28 6
57 З ФСО-ККАСД-Б-305 Анализ на производствения и търговски бизнес 28 28 6
58 И ФСО-ККАСД-Б-328 Финансово разузнаване 28 28 6
59 И ФСО-ККАСД-Б-314 Контрол върху инвестициите 28 28 6
62 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
63 З ФПТБ-КИУТ-Б-324 Туристически бизнес 28 28 6
64 З ФСО-ККАСД-Б-321 Основи на криминалистиката и криминологията 28 28 6
65 З ФСО-ККАСД-Б-326 Финансов анализ 28 42 6
66 З ФСО-ККАСД-Б-311 Вътрешен контрол 28 28 6
67 З ФСО-КСО-Б-308 Управленско счетоводство 28 28 6
70 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
71 З ФСО-ККАСД-Б-303 Анализ на ефективността 18 18 3
72 З ФСО-ККАСД-Б-318 Одит 36 36 6
73 И ФММ-КМИО-Б-316 Международно сътрудничество 18 18 3
74 И ФСО-КМС-Б-326 Извадкови изследвания в контрола и анализа 18 18 3
75 И ФММ-КСП-Б-353 Централна и местна администрация 18 18 3
76 И ФММ-КСП-Б-352 Управление на проекти 18 18 3
77 И ФПТБ-КПН-Б-308 Финансово право 18 18 3
78 И ФПТБ-КПН-Б-310 Данъчно-процесуално право 18 18 3