ОКС "Бакалавър", форма
Учебен план на спeциалност "СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Основи на управлението З 28 28 6
Микроикономика З 42 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Въведение във финансите З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Теория на контрола З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Управление на човешките ресурси З 28 28 6
Теория на икономическия анализ З 28 28 6
Стопански и финансов контрол З 42 28 6
Финансово счетоводство З 28 28 6
Бюджет и бюджетна политика И 28 28 6
Техника на данъчното облагане И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Данъчен контрол и администрация З 28 28 6
Анализ на данни с Excel З 28 28 6
Банково и бюджетно счетоводство З 42 28 6
Стокова политика и реклама И 28 28 6
Търговско представителство и посредничество И 28 28 6
Чужд език V част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Митнически контрол З 42 28 6
6 семестър
Изследователски методи З 28 28 6
Професионално поведение в контрола З 28 28 6
Анализ на производствения и търговски бизнес З 28 28 6
Финансово разузнаване И 28 28 6
Контрол върху инвестициите И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Банков и валутен контрол З 28 28 6
7 семестър
Туристически бизнес З 28 28 6
Основи на криминалистиката и криминологията З 28 28 6
Финансов анализ З 28 42 6
Вътрешен контрол З 28 28 6
Управленско счетоводство З 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
8 семестър
Анализ на ефективността З 18 18 3
Одит З 36 36 6
Международно сътрудничество И 18 18 3
Извадкови изследвания в контрола и анализа И 18 18 3
Централна и местна администрация И 18 18 3
Управление на проекти И 18 18 3
Финансово право И 18 18 3
Данъчно-процесуално право И 18 18 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна