ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Основи на управлението З 28 28 6
Висша математика З 28 28 5
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Икономикс З 42 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Основи на счетоводството З 28 28 6
Въведение във финансите З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Регионална политика и регионално развитие З 28 28 6
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на публичната администрация З 42 28 6
Основи на маркетинга З 28 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Управление на процеси в публичната администрация З 28 28 7
Управление на човешките ресурси в публичната администрация З 28 28 6
Публични политики и програми З 28 28 6
Административно право и процес З 28 28 5
Териториално и селищно устройство З 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език IV част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
5 семестър
Управление на проекти З 28 28 6
Финансово-бюджетно планиране З 28 28 6
Публични търгове и обществени поръчки З 28 28 6
Териториално планиране и регулиране З 28 28 6
История на административните институции И 28 28 6
Публична икономика и избор И 28 28 6
Изследователски методи И 28 28 6
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език V част Ф 0 28 2
6 семестър
Управление на качеството З 28 28 6
Електронно управление З 28 28 6
Управление на иновациите З 28 28 6
Регионален маркетинг З 28 28 6
Развитие на селските райони И 28 28 6
Градско развитие И 28 28 6
Одит в публичния сектор И 28 28 6
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
7 семестър
Етика в публичния сектор З 28 28 6
Стратегическо планиране З 28 28 6
Системи за управление и контрол в публичния сектор З 28 28 6
Управление на инфраструктурни проекти З 42 28 7
Регионална статистика И 28 28 5
Публични финанси и бюджет И 28 28 5
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Чужд език VII част Ф 0 28 2
8 семестър
Тренинг по администриране и мениджмънт З 18 18 4
Административно обслужване З 18 18 4
Управление на екипи и комуникации З 18 18 4
Стилистика и реторика И 18 9 3
Приложни изследвания в публичния сектор И 18 9 3
Евристични методи И 18 9 3
Протокол в публичната администрация И 18 9 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна