ОКС "Бакалавър", Редовна форма
Учебен план на спeциалност "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ"
ВидКодДисциплинаЛУКредити
1 семестър
1 З ФСО-КМС-Б-301 Висша математика 28 28 5
2 З ФФ-КОТИ-Б-301 Микроикономика 42 28 6
3 З ФММ-КМЕ-Б-301 Основи на управлението 28 28 6
4 З ФПТБ-КПН-Б-301 Основи на правото 28 28 5
5 З ФММ-КБИ-Б-301 Бизнес информатика 28 28 6
6 И ФФ-КЧЕО-Б-303 Руски език I част 0 56 2
7 И ФФ-КЧЕО-Б-301 Английски език I част 0 56 2
8 И ФФ-КЧЕО-Б-302 Немски език I част 0 56 2
9 И ФФ-КЧЕО-Б-304 Френски език I част 0 56 2
10 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
2 семестър
11 З ФФ-КФК-Б-301 Въведение във финансите 28 28 6
12 З ФФ-КОТИ-Б-302 Макроикономика 42 28 6
13 З ФСО-КСО-Б-301 Основи на счетоводството 28 28 6
14 З ФСО-КМС-Б-302 Основи на статистиката 28 28 5
15 И ФПТБ-КИФС-Б-304 Политология 28 28 5
16 И ФПТБ-КИФС-Б-302 Стопанска история 28 28 5
17 И ФПТБ-КИФС-Б-301 Философия 28 28 5
18 И ФПТБ-КИФС-Б-303 Икономическа социология 28 28 5
19 И ФФ-КЧЕО-Б-305 Английски език II част 0 56 2
20 И ФФ-КЧЕО-Б-306 Немски език II част 0 56 2
21 И ФФ-КЧЕО-Б-308 Френски език II част 0 56 2
22 И ФФ-КЧЕО-Б-307 Руски език II част 0 56 2
23 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
3 семестър
24 З ФММ-КМА-Б-301 Основи на маркетинга 28 28 6
25 З ФСО-КСО-Б-302 Финансово счетоводство - първа част 42 28 6
26 И ФММ-КМИО-Б-301 Международна икономика 28 28 6
27 И ФФ-КОТИ-Б-303 Икономически теории 28 28 6
28 И ФПТБ-КИУТ-Б-302 Регионална икономика 28 28 6
29 И ФММ-КСП-Б-301 Основи на планирането и програмирането 28 28 6
30 И ФСО-ККАСД-Б-301 Основи на контрола и анализа 28 28 6
31 И ФПТБ-КИБП-Б-301 Икономика на предприятието 28 28 6
32 И ФПТБ-КТБ-Б-301 Въведение в търговията 28 28 6
33 И ФФ-КЗСД-Б-301 Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности 28 28 6
34 И ФПТБ-КИУТ-Б-301 Въведение в туризма 28 28 6
35 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
4 семестър
37 З ФСО-КСО-Б-303 Финансово счетоводство - втора част 42 28 6
38 З ФПТБ-КПН-Б-311 Данъчно и осигурително право 28 28 6
39 З ФФ-КФК-Б-343 Финанси на фирмата 28 28 6
40 З ФСО-ККАСД-Б-312 Данъчен контрол и администрация 28 28 6
41 И ФФ-КФК-Б-317 Въведение в банковото дело 28 28 6
42 И ФФ-КФК-Б-336 Техника на данъчното облагане 28 28 6
43 И ФФ-КФК-Б-314 Бюджет и бюджетна политика 28 28 6
44 И ФФ-КФК-Б-324 Международни финанси 28 28 6
45 И ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
5 семестър
48 З ФСО-КСО-Б-305 Счетоводни стандарти 42 28 6
49 З ФСО-КСО-Б-307 Управленско счетоводство 42 42 7
50 З ФСО-КСО-Б-311 Отчитане на външнотърговските сделки 28 28 5
51 З ФСО-КСО-Б-309 Бюджетно счетоводство 28 42 7
52 И ФПТБ-КИБП-Б-323 Предприемачество 28 28 5
53 И ФПТБ-КИБП-Б-324 Управление на риска 28 28 5
54 И ФСО-КМС-Б-331 Финансова математика 28 28 5
56 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
6 семестър
58 З ФСО-КСО-Б-313 Банково счетоводство 42 42 7
59 З ФСО-КСО-Б-316 Счетоводство на застрахователните предприятия 28 42 6
60 З ФСО-КСО-Б-320 Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел 28 28 6
61 З ФСО-КСО-Б-318 Счетоводство на осигурителните предприятия 28 42 6
62 И ФСО-КСО-Б-323 Счетоводство на предприятията с туристическа дейност 28 28 5
63 И ФСО-КСО-Б-321 Счетоводство на предприятията с търговска дейност 28 28 5
66 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
7 семестър
67 З ФСО-КСО-Б-325 Независим финансов одит 28 14 5
68 З ФСО-ККАСД-Б-311 Вътрешен контрол 28 28 6
69 З ФСО-ККАСД-Б-313 Икономически анализ 42 28 7
70 З ФСО-КСО-Б-327 Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия 28 28 6
71 И ФСО-КСО-Б-328 Счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност 28 28 6
72 И ФСО-КСО-Б-329 Счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност 28 28 6
73 Ф ФСО-КФВС-Б-301 Физическо възпитание и спорт 0 28 0
8 семестър
76 З ФСО-КСО-Б-334 Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия 18 18 4
77 З ФСО-КСО-Б-330 Счетоводен софтуер 18 36 4
78 З ФСО-КСО-Б-332 Счетоводен софтуер в банките 18 27 4
79 З ФСО-КСО-Б-336 Счетоводство на инвестиционните предприятия 27 18 4
80 И ФСО-КСО-Б-340 История на счетоводството 18 0 2
81 И ФСО-КСО-Б-342 Търговска кореспонденция 18 0 2
82 И ФСО-КСО-Б-338 Професионална етика в счетоводството 18 0 2