ОКС "Бакалавър", форма
Учебен план на спeциалност "СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Висша математика З 28 28 5
Микроикономика З 42 28 6
Основи на управлението З 28 28 6
Основи на правото З 28 28 5
Бизнес информатика З 28 28 6
Руски език I част И 0 56 2
Английски език I част И 0 56 2
Немски език I част И 0 56 2
Френски език I част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
2 семестър
Въведение във финансите З 28 28 6
Макроикономика З 42 28 6
Основи на счетоводството З 28 28 6
Основи на статистиката З 28 28 5
Политология И 28 28 5
Стопанска история И 28 28 5
Философия И 28 28 5
Икономическа социология И 28 28 5
Английски език II част И 0 56 2
Немски език II част И 0 56 2
Френски език II част И 0 56 2
Руски език II част И 0 56 2
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
3 семестър
Основи на маркетинга З 28 28 6
Финансово счетоводство - първа част З 42 28 6
Международна икономика И 28 28 6
Икономически теории И 28 28 6
Регионална икономика И 28 28 6
Основи на планирането и програмирането И 28 28 6
Основи на контрола и анализа И 28 28 6
Икономика на предприятието И 28 28 6
Въведение в търговията И 28 28 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 28 28 6
Въведение в туризма И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Чужд език III част Ф 0 28 2
4 семестър
Финансово счетоводство - втора част З 42 28 6
Данъчно и осигурително право З 28 28 6
Финанси на фирмата З 28 28 6
Данъчен контрол и администрация З 28 28 6
Въведение в банковото дело И 28 28 6
Техника на данъчното облагане И 28 28 6
Бюджет и бюджетна политика И 28 28 6
Международни финанси И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт И 0 28 0
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Чужд език IV част Ф 0 28 2
5 семестър
Счетоводни стандарти З 42 28 6
Управленско счетоводство З 42 42 7
Отчитане на външнотърговските сделки З 28 28 5
Бюджетно счетоводство З 28 42 7
Предприемачество И 28 28 5
Управление на риска И 28 28 5
Финансова математика И 28 28 5
Чужд език V част Ф 0 28 2
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок II Ф 28 28 6
6 семестър
Банково счетоводство З 42 42 7
Счетоводство на застрахователните предприятия З 28 42 6
Счетоводство на юридическите лица с нестопанска цел З 28 28 6
Счетоводство на осигурителните предприятия З 28 42 6
Счетоводство на предприятията с туристическа дейност И 28 28 5
Счетоводство на предприятията с търговска дейност И 28 28 5
Чужд език VI част Ф 0 28 2
Факултативен блок I Ф 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
7 семестър
Независим финансов одит З 28 14 5
Вътрешен контрол З 28 28 6
Икономически анализ З 42 28 7
Организация и технология на счетоводството в нефинансовите предприятия З 28 28 6
Счетоводство на предприятията със селскостопанска дейност И 28 28 6
Счетоводство на предприятията със строителна и транспортна дейност И 28 28 6
Физическо възпитание и спорт Ф 0 28 0
Факултативен блок II Ф 28 28 6
Чужд език VII част Ф 0 28 2
8 семестър
Организация и технология на счетоводството във финансовите предприятия З 18 18 4
Счетоводен софтуер З 18 36 4
Счетоводен софтуер в банките З 18 27 4
Счетоводство на инвестиционните предприятия З 27 18 4
История на счетоводството И 18 0 2
Търговска кореспонденция И 18 0 2
Професионална етика в счетоводството И 18 0 2
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна