ОКС "Бакалавър", Задочна форма
Учебен план на спeциалност "Управление на проекти"
Дисциплина Вид Л У Кредити
1 семестър
Основи на правото З 14 14 5
Бизнес информатика З 14 14 6
Висша математика З 14 14 5
Микроикономика З 21 14 6
Основи на управлението З 14 14 6
Английски език I част И 0 28 2
Немски език I част И 0 28 2
Френски език I част И 0 28 2
Руски език I част И 0 28 2
2 семестър
Основи на статистиката З 14 14 5
Въведение във финансите З 14 14 6
Макроикономика З 21 14 6
Основи на счетоводството З 14 14 6
Политология И 14 14 5
Стопанска история И 14 14 5
Философия И 14 14 5
Икономическа социология И 14 14 5
Английски език II част И 0 28 2
Немски език II част И 0 28 2
Френски език II част И 0 28 2
Руски език II част И 0 28 2
3 семестър
Въведение в проектното управление З 21 14 6
Основи на маркетинга З 14 14 6
Международна икономика И 14 14 6
Икономически теории И 14 14 6
Регионална икономика И 14 14 6
Икономика на предприятието И 14 14 6
Основи на контрола и анализа И 14 14 6
Въведение в туризма И 14 14 6
Въведение в застраховането и социалнозащитните дейности И 14 14 6
Въведение в търговията И 14 14 6
Чужд език III част Ф 0 14 2
4 семестър
Стратегическа рамка за управление на проекти З 14 14 6
Регионално планиране З 14 14 6
Фирмено планиране З 14 14 6
Управление на човешките ресурси З 14 14 6
Методи за стратегически изследвания З 14 14 6
Чужд език IV част Ф 0 14 2
Факултативен блок I Ф 14 14 6
5 семестър
Финансиране и бюджетиране на проекти З 14 14 6
Интегрирани процеси в проектното управление З 14 14 6
Пространствено планиране З 14 14 6
Договаряне и логистика на проекти З 14 14 6
Проекти за регионално развитие И 14 14 6
Институционална икономика И 14 14 6
Чужд език V част Ф 0 14 2
Факултативен блок II Ф 14 14 6
6 семестър
Управление на качеството З 14 14 6
Иновационни проекти З 14 14 6
Мониторинг и контрол на проекти З 14 14 6
Управление на програми З 14 14 6
Стратегии в туризма И 14 14 6
Устойчиво развитие на туризма И 14 14 6
Чужд език VI част Ф 0 14 2
Факултативен блок I Ф 14 14 6
7 семестър
Планов софтуер З 14 14 6
Управление на инфраструктурни проекти З 14 14 6
Управление на риска в проект З 14 14 6
Комуникационни стратегии в проектното управление З 14 14 6
Управление на социални и екологични проекти И 14 14 6
Одит на проекти И 14 14 6
Факултативен блок II Ф 14 14 6
Чужд език VII част Ф 0 14 2
8 семестър
Тренинг по управление на проекти З 9 9 4
Гъвкаво управление на проекти З 9 9 4
Евристика З 9 5 3
Системи за управление на уеб съдържание З 9 9 4
Проектно лидерство и комуникационни умения И 9 5 3
Управление на трансгранични проекти И 9 5 3
*Забележка:
З - Задължителна
И - Избираема
Ф - Факултативна