Уважаеми студенти!
Катедра „Счетоводна отчетност“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов организира и най-любезно Ви кани да вземете участие в студентска научна сесия на тема: „Счетоводството в управлението на предприятията“, която ще се проведе на 5 април 2018 г. от 10:30 ч. в Заседателна зала Ректорат на СА „Димитър А. Ценов“.
По време на сесията всеки участник ще разполага с време да представи доклада си чрез презентация, по предварително обявен пред участниците регламент.
Всеки участник, представил доклад на сесията ще получи сертификат за участие.

ОФОРМЛЕНИЕ НА ДОКЛАДИТЕ:
  • Максималният брой страници е 8 (осем), в които се включват заглавна страница, въведение, изложение (вкл. формули, таблици, фигури), заключение и използвана литература.
  • Докладите да бъдат изготвени съобразно приложения макет:
  • Краен срок за изпращане на докладите 30 март 2018 г.
  • Макет на доклада може да изтеглите от ТУК

ОФОРМЛЕНИЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИИТЕ:
  • Максималният брой слайдове е 15 (петнадесет), в които се включват графики, таблици и фигури.
  • Презентациите се изготвят в свободен стил.
  • Краен срок за изпращане на презентациите 30 март 2018 г.
Моля, изпратете доклада и презентацията на адрес:
kso@uni-svishtov.bg, като ги наименувате със собственото и фамилно име на автора, разделени с долна черта (пример: Ivan_Ivanov).
За допълнителна информация и съдействие отправяйте своите въпроси към членовете на преподавателския състав и докторантите в
катедра „Счетоводна отчетност“ при СА „Димитър А. Ценов“ – Свищов.