ПОКАНА
за участие в кръгла маса на тема:
„ПЛАНИРАНЕТО В НОВИТЕ УСЛОВИЯ – РЕАЛНО ИЛИ ФОРМАЛНО“

14 октомври 2021 година, 14 часа
Заседателна зала „Ректорат”, Стопанска академия „Димитър А. Ценов“, гр. Свищов и паралелно - онлайн в платформата BigBlueButton

Катедра „Стратегическо планиране“ отправя ПОКАНА за участие в кръгла маса към преподаватели, учени, докторанти, студенти, изследователи и представители на практиката за дискусия по проблемите на плановата теория и практика.
Кръглата маса е посветена на 65-ата годишнина от създаването на катедра „Стратегическо планиране” и част от събитийния календар по случай 85-ата годишнина на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“.

Работните езици на конференцията са български и английски.
Срокове и такси:
Желаещите да вземат участие в събитието трябва да депозират своята разработка съгласно техническите изисквания в срок до 20 септември 2021 г. на email адрес sp@uni-svishtov.bg. Наименованието на файла трябва да включва собствено и фамилно име на автора/авторите на латиница, разделени с долна черта (например Ivan_Ivanov_Georgi_Georgiev.docx)
Срок за обратна връзка от редакционния съвет 4 октомври 2021 г.
Участието не е обвързано с такса.

Технически изисквания: MAKET 
Съдържанието на публикацията трябва да се оформи като документ на Microsoft Word (.docx файл). Минималният обем страници е 12, максималният – 20, включително графики, диаграми, таблици и библиография.
размер на страницата А4, 
шрифт – Times New Roman 14 pt;
междуредие – Single
полета – стандартни (Top - 1"; Bottom – 1"; Left – 1,25"; Right – 1,25" или Top – 2.54 см.; Bottom – 2.54 см; Left – 3.17 см; Right – 3.17 см);
текст под линия – размер 10 pt;
цитиране – APA style 

Проблематиката на изследването трябва да бъде свързана с планиране (наука и практика, процеси, планови документите, изисквания и компетенции към плановите специалисти и други актуални планови въпроси). Представените разработки не трябва да са публикувани до момента.
Материалите ще бъдат рецензирани и отпечатани под формата на колективна монография.
Организаторите от Катедра „Стратегическо планиране“ си запазват правото да не публикуват материали, които не отговарят на посочените изисквания или на тематиката на кръглата маса. Авторите поемат пълна отговорност за коректността на текста.

Контакти:
Стопанска академия „Димитър А. Ценов“
Катедра „Стратегическо планиране“
гр. Свищов, п.к. 5250
ул. „Ем. Чакъров“ № 2
sp@uni-svishtov.bg
+359883475235
гл. ас. д-р Елица Кръстева

Кръглата маса е организирана в изпълнение на проект №16-2021 „Създаване на концептуален компетентностен модел на специалиста по планиране“, финансиран със средства по Наредба на МОН за насърчаване на научно-изследователската дейност.