Дванадесетата Докторантска научна сесия в СА "Д. А. Ценов" – Свищов ще се състои на 15 ноември 2019 г. /петък/ в Заседателна зала "Ректорат".
Краен срок за подаване на разработките и презентациите 7 ноември 2019 г. /четвъртък/.

От Редакционния съвет на "Годишен алманах научни изследвания на докторанти"