Списък на документите за кандидатстване в конкурс
Кандидатстване за докторант

 

  Списък на документите за разкриване на процедури за защита на дисертационни трудове
за образователна и научна степен "доктор"
за научна степен "доктор на науките"

 

  Списък на документи за участие в конкурс за:
академична длъжност "професор"
академична длъжност "доцент"
академична длъжност "главен асистент"
академична длъжност "асистент"

 

 Документи образци
 За докторанти
Индивидуален учебен план за подготовка на докторант-редовна форма
Индивидуален учебен план за подготовка на докторант-задочна форма
Индивидуален учебен план за подготовка на докторант-самостоятелна форма
Атестационен лист на докторанта
Молба за явяване на изпит от докторантски минимум
Молба за ползване на годишен отпуск
Индивидуален учебен план за обучение на докторант