Образователно портфолио на докторските програми, предлагани от СА "Д. А. Ценов"

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за провеждане на обучение на докторанти в професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление. Обучението в третата степен на висшето образование – образователната и научна степен „доктор” се осъществява по 16 акредитирани докторски програми:

 • Политическа икономия
 • Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (застраховане и социално дело)
 • Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка (финанси)
 • Статистика и демография
 • Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол и анализ)
 • Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство)
 • Приложение на изчислителната техника в икономиката
 • Световно стопанство и международни икономически отношения
 • Планиране
 • Икономика и управление (аграрна икономика)
 • Икономика и управление (индустрия)
 • Икономика и управление (туризъм)
 • Икономика и управление (търговия)
 • Маркетинг
 • Социално управление
 • Организация и управление извън сферата на материалното производство (публична администрация)
Форми на обучение
Обучение се осъществява:
 • по държавна поръчка в редовна и задочна форма;
 • платено в редовна, задочна и самостоятелна форма.

Срок на обучение
Редовна форма на обучение - до 3 години;
Задочна форма на обучение - до 4 години;
Самостоятелна форма на обучение - до 3 години.

Семестриални такси
За редовно и задочно обучение, финансирано от държавата (държавна поръчка) докторантите заплащат нормативно установени семестриални такси в размер на 400 лв.
Докторантите са освободени от заплащането на семестриални такси през последните две години от обучение в докторантура, финансирана от държавата.

Редовните докторанти получават в рамките на целия срок на обучение месечна стипендия в размер на 450 лева. и имат право на общежитие.