Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, за учебната 2018/2019 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС "БАКАЛАВЪР" по направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление)
КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪР
I-ви 
II-ри 
Редовно обучение, държавна поръчка за завършили ОКС „бакалавър“  в СА „Д. А. Ценов“
231 лв.
231 лв.
Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър"
900 лв.
900 лв.
Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"
1000 лв.
900 лв.
Редовно обучение, чуждестранни студентите, в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“.
1760 лв. (900 eвро)
1760 лв. (900 eвро)
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”/“МАГИСТЪР“ по направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление)
КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪР**
I-ви 
II-ри 
Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър"
900 лв.
900 лв.
Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"
1000 лв.
900 лв.
Магистърски програми на чужд език за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС
1760 лв. (900 eвро)
1760 лв.
(900 eвро)
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО*
1760 лв. (900 eвро)
1760 лв.
(900 eвро)

*Лица с двойно гражданство, едно от което българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определен от Министерския съвет (чл. 95 ал. 10 от ЗВО).
Таксите не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.
**При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” по направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление)
КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪР**
I-ви 
II-ри 
III-ти 
IV-ти 
Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "професионален бакалавър"
900 лв.
900 лв.
900 лв.
900 лв.

**При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

 
ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” или „МАГИСТЪР“ по направления различни от 3.8. Икономика
и 3.7. Администрация и управление
)
КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ
ТАКСА ЗА СЕМЕСТЪР**
I-ви
II-ри
III-ти
IV-ти
Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност различни от направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Професионален бакалавър"
900 лв.
900 лв.
900 лв.
900 лв.
Магистърски програми на чужд език за български граждани, граждани на Евро-пейското икономическо пространство и ЕС
1760 лв. (900 eвро)
1760 лв.
(900 eвро)
1760 лв. (900 eвро)
1760 лв.
(900 eвро)
Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО*
1760 лв. (900 eвро)
1760 лв.
(900 eвро)
1760 лв. (900 eвро)
1760 лв.
(900 eвро)

*Лица с двойно гражданство, едно от което българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определен от Министерския съвет (чл. 95 ал. 10 от ЗВО).
Таксите не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.
**При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:
ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)