Стопанска академия „Д. А. Ценов“ е акредитирана да предлага обучение в магистърска степен по две професионални направления: 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление.

Към всяка специалност се развиват по една или няколко магистърски програми. В дипломата на завършилите се изписват наименованията на специалността и съответната магистърска програма.

Учебните планове са съобразени със знанията на студентите получени в предходна образователна степен. Ето защо, са обособени три категории магистърски програми с различен срок на обучение и с различен набор от дисциплини. Условно са наречени:

  • Също направление (СН). Тези магистърски програми са предназначени за студенти завършили бакалавърска или магистърска степен в някое от професионалните направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм.
  • Друго направление (ДН). Тези магистърски програми са предназначени за студенти завършили бакалавърска или магистърска степен в професионално направление различно от 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление, 3.9. Туризъм.
  • Професионален бакалавър (ПБ). Тези магистърски програми са предназначени единствено за студенти завършили колеж и притежаващи ОКС „професионален бакалавър“ по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление. Кандидатите имат право да се обучават само по магистърските програми предлагани в професионалното направление, в което са придобили ОКС „професионален бакалавър“.

 

Важно: В раздел „Кандидатстване“ са обявени магистърските програми, за които можете да кандидатствате в текущия прием*. Там ще откриете списъци на магистърските програми, обявени за текущия прием, по категории и форми на обучение.

 

Пълен списък на акредитираните специалности/магистърски програми на СА „Д. А. Ценов“ в ОКС „магистър“

(С включени визитки на магистърските програми и кратко описание на дисциплините)

Специалност/Магистърска програма

СН

2 сем.

ДН

4 сем.

ПБ

4 сем.

3.8. Икономика

Специалност „Финанси“

Финансов мениджмънт

виж

виж

виж

Финансово управление в публичния сектор

виж

виж

виж

Банков мениджмънт

виж

виж

виж

Инвестиционен мениджмънт

виж

виж

виж

Financial Management

виж

виж

-

International Financial Management

виж

-

-

Специалност „Застраховане и социално дело“

Социален мениджмънт

виж

виж

виж

Застраховане

виж

виж

виж

Здравен мениджмънт

виж

виж

-

Специалност „Счетоводство и контрол“

Счетоводство и одит в нефи­нан­со­вите пред­приятия

виж

виж

виж

Счетоводство и одит в банките

виж

виж

виж

Счетоводство и одит в пуб­лич­ния сектор

виж

виж

виж

Специалност „Стопански и финансов контрол“

Финансов ана­лиз и контрол

виж

-

-

Валутен, мит­ни­чески и данъчен контрол

виж

виж

виж

Финансов конт­рол и външен одит

виж

виж

виж

Специалност „Бизнес статистика и анализи“

Статистическо бизнес консултиране

виж

виж

-

Специалност „Международни икономически отношения“

Международен биз­нес и менидж­мънт

виж

виж

виж

Международен ту­ризъм

виж

-

виж

Специалност „Маркетинг“

Маркетинг

виж

-

-

Маркетингови комуникации

виж

-

-

Специалност „Управление на проекти“

Бизнес планиране

виж

-

-

Управление на проекти

виж

виж

-

Управление на международни проекти

виж

виж

-

International project management

виж

виж

-

Специалност „Бизнес информатика“

Информационни системи и технологии в биз­неса

виж

виж

-

Електронен бизнес и дигитални пазари

виж

виж

-

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“

Индустриален ме­ниджмънт

виж

-

-

Корпоративен ме­ниджмънт

виж

виж

-

Специалност „Икономика на търговията“

Мениджмънт на търговската дейност

виж

виж

виж

Търговско пос­ред­ничество и инвестиционно бан­ки­ране

виж

виж

виж

Специалност „Икономика на туризма“

Икономика и ме­нидж­мънт на ту­ризма

виж

виж

виж

Tourism management

виж

-

-

Hospitality management

виж

-

-

Специалност „Аграрна икономика

Агробизнес

виж

виж

виж

3.7. Администрация и управление

Специалност „Стопанско управление“

Бизнесадмини­страция

виж

виж

виж

Фирмен менид­ж­мънт и контро­линг

виж

виж

виж

Управление на човешките ресурси

виж

виж

виж

Специалност „Публична администрация“

Публична администрация

виж

виж

виж

Образователен мениджмънт

виж

виж

-

 

* Забележка: Възможни са различия спрямо пълния списък на магистърските програми предоставен тук. За всеки конкретен прием се предлагат магистърски програми, за които има траен интерес от кандидатстудентите и възможности за осигуряване на учебния процес от обслужващите катедри.