СПИСЪК

на магистърските програми по специалности и форми
в СА „Д. А. Ценов” за учебната 201
8/2019 год.

 

Специалност

 

Професио­нално направление

Магистърска програма

Редовна форма,
финансирана от държавата

Редовна форма,
 финансирана от обучаемите

Задочна форма,

финансирана от обучаемите. Неикономисти (4 сем.)

Дистанционна форма

Икономисти

(2 сем.)

Неикономисти
(4 сем.)

След „пр. бакалавър
(4 сем.)

 

 

3.8. ИКОНОМИКА

1

Финанси

1

Финансов мениджмънт

-

2

Финансово управление в публичния сектор

-

-

-

3

Банков мениджмънт

-

-

-

4

Инвестиционен мениджмънт

-

-

-

5

Финансов мениджмънт / Financial Management (на англ. език)

-

-

6

Международен финансов мениджмънт / International Financial Management
(на англ. език)

-

-

-

-

-

2

Застрахо­ване и со­циално дело

7

Социален мениджмънт

-

8

Застраховане

-

-

-

9

Здравен мениджмънт

-

-

-

-

3

Счетоводст­во и контрол

10

Счетоводство и одит в нефи­нан­со­вите пред­приятия

-

11

Счетоводство и одит в банките

-

-

-

12

Счетоводство и одит в пуб­лич­ния сектор

-

-

-

4

Стопански и финансов контрол

13

Финансов ана­лиз и контрол

-

-

-

14

Валутен, мит­ни­чески и данъчен контрол

-

-

-

15

Финансов конт­рол и външен одит

-

-

-

5

Бизнес статистика и анализи

16

Статистическо бизнес консултиране

-

-

6

Междуна­родни ико­номически отношения

17

Международен биз­нес и менидж­мънт

-

18

Международен ту­ризъм

-

-

-

-

7

Маркетинг

19

Маркетинг

-

-

-

20

Маркетингови комуникации

-

-

-

-

-

8

Управление на проекти

21

Бизнес планиране

-

-

-

-

-

22

Управление на проекти

-

-

23

Управление на международни проекти

-

-

-

-

24

Управление на международни проекти / International project management
(на англ. език)

-

-

-

9

Бизнес информатика

25

Информационни системи и технологии в биз­неса

-

-

26

Електронен бизнес и дигитални пазари

-

-

-

-

10

Индустриален бизнес и предприемачество

27

Индустриален ме­ниджмънт

-

-

-

-

28

Корпоративен ме­ниджмънт

-

-

-

-

11

Икономика на търго­вията

29

Мениджмънт на търговската дейност

-

30

Търговско пос­ред­ничество и инвестиционно бан­ки­ране

-

-

-

12

Икономика на туризма

31

Икономика и ме­нидж­мънт на ту­ризма

-

32

Мениджмънт на туризма / Tourism management (на англ. език)

-

-

-

-

33

Хотелиерски мениджмънт / Hospitality management (на англ. език)

-

-

-

-

-

13

Аграрна икономика

34

Агробизнес

-

 

 

3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

14

Стопанско управление

35

Бизнесадмини­страция

-

36

Фирмен менид­ж­мънт и контро­линг

-

-

-

37

Управление на човешките ресурси

-

-

-

15

Публична админист­рация

38

Публична администрация

-

-

-

39

Образователен мениджмънт

-

-

-

-

 

14

19

1

36

30

21