СПИСЪК
на магистърските програми по специалности и форми
в СА „Д.А.Ценов” за учебната 2017/2018 год.

 
Специалност Професио­нално направление
Магистърска програма
Редовна форма,
финансирана от държавата
Редовна форма,
 финансирана от обучаемите
Дистанционна форма
Икономисти
(2 сем.)
Неикономисти
(4 сем.)
След „пр. бакалавър
(4 сем.)
 
 
3.8. ИКОНОМИКА 
1
Финанси
1
Финансов мениджмънт
2
Финансово управление в публичния сектор
-
-
3
Банков мениджмънт
-
-
4
Инвестиционен мениджмънт
-
-
5
Финансов мениджмънт (на англ. език)
-
-
-
-
2
Застрахо­ване и со­циално дело
6
Социален мениджмънт
-
-
7
Застраховане
8
Здравен мениджмънт
-
-
-
3
Счетоводст­во и контрол
9
Счетоводство и одит в нефи­нан­со­вите пред­приятия
10
Счетоводство и одит в банките
-
-
11
Счетоводство и одит в пуб­лич­ния сектор
-
-
4
Стопански и финансов контрол
12
Финансов ана­лиз и контрол
-
-
-
-
13
Валутен, мит­ни­чески и данъчен контрол
14
Финансов конт­рол и външен одит
-
-
15
Счетоводство и одит (на англ. език)
-
-
-
-
5
Бизнес статистика и анализ
16
Статистическо бизнес консултиране
-
-
-
6
Междуна­родни ико­номически отношения
17
Международен биз­нес и менидж­мънт
18
Международен ту­ризъм
-
-
-
19
Международни проекти
-
-
-
-
20
Европейски бизнес и регулации
-
-
-
7
Маркетинг
21
Маркетинг
-
-
22
Маркетингови комуникации
-
-
-
-
8
Бизнес администрация
23
Бизнес аналитика (на англ. език)
-
-
-
-
9
Управление на проекти
24
Бизнес планиране
-
-
25
Управление на проекти
-
-
-
26
Управление на международни проекти
-
-
-
27
Управление на международни проекти
(на англ. език)
-
-
-
10
Бизнес информатика
28
Информационни системи и технологии в биз­неса
-
-
29
Електронен бизнес и дигитални пазари
-
-
-
-
11
Индустриален бизнес и предприемачество
30
Индустриален ме­ниджмънт
-
-
-
31
Корпоративен ме­ниджмънт
-
-
-
12
Икономика на търго­вията
32
Мениджмънт на търговската дейност
33
Търговско пос­ред­ничество и инвестиционно бан­ки­ране
-
-
13
Икономика на туризма
34
Икономика и ме­нидж­мънт на ту­ризма
-
35
Мениджмънт на туризма (на англ. език)
-
-
-
-
36
Хотелиерски мениджмънт (на англ. език)
-
-
-
-
14
Аграрна икономика
37
Агробизнес
 
  3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
15
Стопанско управление
38
Бизнесадмини­страция
39
Мениджмънт на бизнес организа­циите
-
-
40
Фирмен менид­ж­мънт и контро­линг
-
-
41
Управление на човешките ресурси
-
-
16
Публична админист­рация
42
Мениджмънт на териториалното развитие
-
-
-
43
Публична администрация
-
-
44
Образователен мениджмънт
-
-
-
Общ брой учебни документации по магистърски програми: 106
15
41
29
20

*Забележка: Магистърските програми ще се развиват само при сформиране на минимална група от 6 студента. При не сформиране на група кандидат-студентите ще бъдат пренасочвани към следващата избрана от тях магистърска програма в платена форма на обучение.


ТЕЛ: 0882 552506; 0882 552505; 0885 649849
Обучението по магистърски програми се извършва в съответствие с получената от СА "Д. А. Ценов" 

сертификация  от Lloyd's Register Quality Assurance за съответствие със стандартите
за Системи за управление на качеството: ISO 9001:2008