Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, дистанционна форма на обучение, за учебната 2017/2018 година

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”/“МАГИСТЪР“ по направления 3.8. Икономика,
3.7. Администрация и управление и 3.9. Туризъм
)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА**

I-ви семестър

II-ри семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление" и 3.9. Туризъм, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

850 лв.

850 лв.

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика", 3.7 "Администрация и управление" и 3.9. Туризъм, различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

900 лв.

850 лв.

Магистърски програми на чужд език за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС

1662 лв.

(850 €)

1662 лв.

(850 €)

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО*

2445 лв.

(1250 €)

2445 лв.

(1250 €)


*Лица с двойно гражданство, едно от което българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определен от Министерския съвет (чл. 95 ал. 10 от ЗВО).

Таксите не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.

**При желание от страна на студента е възможно разсрочено плащане на семестриалните такси на две вноски, представляващи 50% от таксата за съответния семестър. Първата вноска е дължима при кандидатстване и записване, а втората вноска в края на първи модул от съответния семестър.

Таксите се внасят в рамките на срока за заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:

ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00

(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)