ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР“ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ,
СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПО НАПРАВЛЕНИЯ
3.8. ИКОНОМИКА ИЛИ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен ОКС „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление с успех от дипломата не по-малко от
  Добър (3.50)
  .
 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов”, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление в СА „Д. А. Ценов”, имат право да кандидатстват за обучение, финансирано от държавата и/или от обучаваните.
 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов”, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление в други висши училища, имат право да кандидатстват само за обучение, финансирано от обучаваните.
 • Кандидатите за редовно, финансирано от държавата, обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов“ имат право да кандидатстват само за магистърски програми по професионалното направление, в което са придобили ОКС „бакалавър“.
 • Кандидатите за редовно, финансирано от държавата, обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов“, придобили ОКС „бакалавър“ по две специалности в различни направления (3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление) имат право да кандидатстват само по професионалното направление на първата специалност.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Кандидатите за обучение по магистърски програми в редовна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов”;
 • Диплома за ОКС „бакалавър” (оригинал и ко­пие) или уве­рение за ОКС „бакалавър”, издавано от фа­култетските канце­ла­рии с посочени балообразуващи сре­ден успех от следването и оцен­ка от държавния из­пит/за­щитата на дипломната работа. Средно-аритметичният успех да не е по-нисък от Добър (3.50);
 • Лична карта (оригинал и копие);
 • Вносна бележка за платена административна такса* в размер на 50 лв.

*Забележка: От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни ув­реж­дания и нама­лена работоспо­собност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК; военноинвалиди представя се документ за инвалидност; кръгли сираци до 25-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстване – представят се актовете за смърт на родителите; близнаци (когато са кан­ди­датствали и двамата в СА в едно и също професионално направление); майки с три и повече деца до 6-годишна възраст – представят се актовете за раждане на децата; лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – представя се удостоверение.

Документи за кандидатстване за обучение в редовна форма по магистърски програми се подават във фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) от 28.06.2017 г. до 19.08.2017г.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на бала до изчерпване на определените места за съответната магистърска програма.
Записването на приетите студенти в редовна форма на обу­чение се извършва със заповед на Ректора в фронт офис „Магистърско обучение” (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) от 22.08 до 26.08.2017 год., след обявяване на резул­татите от класирането.
            Новоприетите студенти депозират комплект документи за записване и вносна бележка за платена първа семестриална такса, както следва:

 • За редовно, финансирано от държавата, обучение – 230 лв.
 • За редовно, финансирано от студентите, обучение в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 920 лв.
 • За редовно, финансирано от студентите, обучение в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, различна от специалността, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 1020 лв.
 • За редовно обучение на чуждестранни студентите, в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 2640 лв. (1350 eвро).

            В рамките на ут­върдения брой места, съгласно чл. 68, ал. 3 (3) от ЗВО, в СА „Д. А. Це­нов” се приемат:

 • кла­сираните с еднакъв бал кандидат-сту­денти;
 • лица с трайни ув­реж­дания и нама­лена работоспо­собност 70 и над 70 на сто;
 • кръгли сираци до 25-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;
 • воен­но­ин­валиди;
 • близнаци (когато са кан­ди­датствали и двамата в СА и единият от тях е приет);
 • майки с три и повече деца до 6-годишна възраст.

Към молбите те прилагат необ­хо­димите документи за удостоверяване на всеки конкретен случай

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, редовна форма на обучение


РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС "БАКАЛАВЪР" по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър

Редовно обучение, държавна поръчка за завършили ОКС „бакалавър“  в СА „Д. А. Ценов“

230 лв.

230 лв.

Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър"

920 лв.

920 лв.

Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

1020 лв.

920

Редовно обучение, чуждестранни студентите, в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“.

2640 лв. (1350 eвро)

2640 лв. (1350 eвро)

Таксите се внасят в рамките на срока за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов,
както следва:
ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов 
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)