ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ ИЛИ „МАГИСТЪР“
ПО НАПРАВЛЕНИЯ 3.8. ИКОНОМИКА, 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ИЛИ 3.9. ТУРИЗЪМ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен „бакалавър” или „магистър“ по професионални направления 3.8. „Икономика”, 3.7. „Администрация и управление” или 3.9. „Туризъм“ с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).
  • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА „Димитър А. Ценов”.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

  • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов” и изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора;
  • Диплома за ОКС „бакалавър” или "магистър" (оригинал и копие) или уверение за ОКС „бакалавър” или "магистър", издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
  • Лична карта (оригинал и копие);
  • Снимки (матирани) – 4 бр;
  • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.

С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която:

  • за продължаващи в същата специалност от професионално направление (от предлаганите в СА „Д. А. Ценов”) е 850 лв.;
  • за продължаващите обучението си в друга специалност (от предлаганите в СА „Д. А. Ценов”) в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „бакалавър”, „магистър” и „специалист” е 900 лв.

При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър – в определения ден за презентации и консултации. Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) или изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Стара Загора.

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, дистанционна форма на обучение


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”/“МАГИСТЪР“ по направления 3.8. Икономика, 3.7. Администрация и управление или 3.9. Туризъм)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 „Икономика", 3.7 „Администрация и управление" или 3.9. „Туризъм“, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

850 лв.

850 лв.

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 „Икономика", 3.7 „Администрация и управление" или 3.9. „Туризъм“, различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

900 лв.

850 лв.

Магистърски програми на чужд език за български граждани, граждани на Европейското икономическо пространство и ЕС

1662 лв.
(850 €)

1662 лв.
(850 €)

Обучение на чуждестранни студенти по чл. 95(8) от ЗВО*

2445 лв.
(1250 €)

2445 лв.
(1250 €)

*Лица с двойно гражданство, едно от което българско, заплащат половината от размера на таксата, когато кандидатстват и са приети при условия и по ред, определен от Министерския съвет (чл. 95 ал. 10 от ЗВО).
Таксите не се заплащат от студенти и докторанти, приети по междуправителствени спогодби, в които този въпрос е уреден на реципрочна основа.
Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:
ОБЩИНСКА БАНКА АД – финансов център – Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00
(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)