ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС "МАГИСТЪР" ЗА ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР"

ПО НАПРАВЛЕНИЯ 3.8. ИКОНОМИКА ИЛИ 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

  • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен „професионален бакалавър” по професионални направления 3.8. „Икономика” или 3.7. „Администрация и управление” с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).
  • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА „Д. А. Ценов” в професионалното направление, в което са придобили ОКС „професионален бакалавър”.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ 

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

  • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов” и изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас;
  • Диплома за ОКС „професионален бакалавър” (оригинал и копие) или уверение за ОКС „професионален бакалавър”, издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
  • Лична карта (оригинал и копие).
  • Снимки (матирани) – 4 бр;
  • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.

С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която за продължаващи в същото професионално направление (от развиваните в СА “Д. А. Ценов”) е 850 лв.
При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър – в определения ден за презентации и консултации.
Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) или изнесените центрове за административно обслужване в гр. София и гр. Бургас.

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”, дистанционно обучение


ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР” по направления 3.8. Икономика или 3.7. Администрация и управление)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър

III-ри семестър

IV-ри семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" или 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "професионален бакалавър"

850 лв.

850 лв.

850 лв.

850 лв.

Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на семестъра (до един месец от началото на съответния семестър) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:
ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00 
(Във вносните бележки/платежни нареждания следва да бъде вписано като задължено лице кандидат-студента -имена и ЕГН)