Прием на магистри редовно обучение

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ В ОКС „МАГИСТЪР“ В РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР“ ПО НАПРАВЛЕНИЯ 3.8. ИКОНОМИКА И 3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

 

Списък на магистърските програми

обявени за прием за учебната 2018/2019 г. в

РЕДОВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Специалност

Магистърска програма

РО финансирано от

държавата

обучаемите

Финанси

Финансов мениджмънт

Financial Management

-

International Financial Management

-

Застрахо­ване и со­циално дело

Социален мениджмънт

Счетоводст­во и контрол

Счетоводство и одит в нефи­нан­со­вите пред­приятия

Стопански и финансов контрол

Финансов ана­лиз и контрол

Бизнес статистика и анализи

Статистическо бизнес консултиране

Междуна­родни ико­номически отношения

Международен биз­нес и менидж­мънт

Маркетинг

Маркетинг

Управление на проекти

Управление на проекти

International project management

-

Бизнес информатика

Информационни системи и технологии в биз­неса

Индустриален бизнес и предприемачество

Индустриален ме­ниджмънт

Икономика на търго­вията

Мениджмънт на търговската дейност

Икономика на туризма

Икономика и ме­нидж­мънт на ту­ризма

Tourism management

-

Hospitality management

-

Аграрна икономика

Агробизнес

Стопанско управление

Бизнесадмини­страция

* Забележка: Магистърските програми предлагани само в редовна платена форма на обучение ще се развиват само при сформиране на минимална група от 6 студента. При не сформиране на група кандидат-студентите ще бъдат пренасочвани към следващата избрана от тях магистърска програма в платена форма на обучение.

 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен ОКС „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).
 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов”, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в СА „Д. А. Ценов”, имат право да кандидатстват за обучение, финансирано от държавата и/или от обучаваните.
 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов”, придобили образователно-квалификационна степен „бакалавър” по професионални направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление в други висши училища, имат право да кандидатстват само за обучение, финансирано от обучаваните.
 • Кандидатите за редовно, финансирано от държавата, обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов“ имат право да кандидатстват само за магистърски програми по професионалното направление, в което са придобили ОКС „бакалавър“.
 • Кандидатите за редовно, финансирано от държавата, обучение по магистърски програми в СА „Д. А. Ценов“, придобили ОКС „бакалавър“ по две специалности в различни направления (3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление) имат право да кандидатстват само по професионалното направление на първата специалност.

ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за обучение по магистърски програми в редовна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов”;
 • Диплома за ОКС „бакалавър” (оригинал) или уве­рение за ОКС „бакалавър”, издавано от фа­култетските канце­ла­рии с посочени балообразуващи сре­ден успех от следването и оцен­ка от държавния из­пит/за­щитата на дипломната работа. Средно-аритметичният успех да не е по-нисък от Добър (3.50);
 • Вносна бележка за платена административна такса* в размер на 50 лв.

 

*Забележка: От такса за кандидатстване се освобождават: лица с трайни ув­реж­дания и нама­лена работоспо­собност 70 и над 70 на сто – след представяне на документ от ТЕЛК; военноинвалиди представя се документ за инвалидност; кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстване – представят се актовете за смърт на родителите; близнаци (когато са кан­ди­датствали и двамата в СА в едно и също професионално направление); майки с три и повече деца до 6-годишна възраст – представят се актовете за раждане на децата; лица отглеждани до пълнолетието си в домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи – представя се удостоверение.

 

Документи за кандидатстване за обучение в редовна форма по магистърски програми се подават във фронт офис „Магистърско обучение“ (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) от 29.06.2018 г. до 18.08.2018 г.

Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на бала до изчерпване на определените места за съответната магистърска програма. Предимство имат завършилите и кандидатствали по същата специалност.

Записването на приетите студенти в редовна форма на обу­чение се извършва със заповед на Ректора в фронт офис „Магистърско обучение” (Факултетски корпус, ет. 1 в ляво) от 20.08 до 25.08.2018 год., след обявяване на резул­татите от класирането.

            Новоприетите студенти депозират комплект документи за записване и вносна бележка за платена първа семестриална такса, както следва:

 • За редовно, финансирано от държавата, обучение – 231 лв.
 • За редовно, финансирано от студентите, обучение в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 900 лв.
 • За редовно, финансирано от студентите, обучение в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление, различна от специалността, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 1000 лв.
 • За редовно обучение на чуждестранни студентите, в магистърска програма по специалност в направления 3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление, в която е придобита ОКС „бакалавър“ – 1760 лв. (900 eвро).

            В рамките на ут­върдения брой места, съгласно чл. 68, ал. 3 (3) от ЗВО, в СА „Д. А. Це­нов” се приемат:

 • кла­сираните с еднакъв бал кандидат-сту­денти;
 • лица с трайни ув­реж­дания и нама­лена работоспо­собност 70 и над 70 на сто;
 • кръгли сираци до 26-го­дишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;
 • воен­но­ин­валиди;
 • близнаци (когато са кан­ди­датствали и двамата в СА и единият от тях е приет);
 • майки с три и повече деца до 6-годишна възраст.

Към молбите те прилагат необ­хо­димите документи за удостоверяване на всеки конкретен случай