СПЕЦИАЛНОСТ „УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ”


 
Студентите, завършили специалност „Управление на проекти”:
• придобиват разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания, включително свързани с най-новите постижения:

 свързани с основни процеси в управлението на проекти - управление на разходите, времето, качеството, комуникациите, риска, договарянето и логистиката, наблюдението, оценката, вътрешния и външния одит на проекти;

 свързани с инструменти за генериране на идеи, планиране на дейности и цялостно управление на проекти, като планов софтуер, гъвкаво управление на проекти, евристика и др.

 по стратегическо, регионално, пространствено и фирмено планиране, оформящи рамковите условия и среда за управление на проекти, като инструмент за реализиране на планове и програми;

• могат самостоятелно да интерпретират придобитите знания, като ги свързват с особеностите при различни групи и типове проекти – иновационни, инфраструктурни, социални, екологични, трансгранични, проекти, свързани с туризма и др.
• могат критично да възприемат и разбират концепции и принципи на проектното управление, и да изразяват свое мнение по обсъждани въпроси.
• могат да прилагат методи и средства, позволяващи решаване на сложни задачи, като:
 търсене на източници за финансиране на проектни идеи, финансирани от публични и частни източници;
 разработване на обосновани проектни предложения и аргументирана защита пред органите, вземащи решение;
 разработване на инструменти за успешно реализиране, наблюдение и оценка на проекти - план за управление на проект, план за човешки ресурси, план за доставки, план за комуникациите, график, процедури и инструкции, одитна пътека;
 формиране и развитие на проектни екипи, съобразно проектните цели и дейности;
• могат да прилагат логическо мислене, да осъществяват проблемно ориентиран анализ и да проявяват новаторство и творчески подход при решаване на нестандартни задачи;
• придобиват нагласа за проектно мислене, необходима при решаване на различни типове проблеми с икономически и социален характер.
 
Завършващите специалност „Управление на проекти” могат да работят на ръководни, експертни и технически длъжностни нива в организации от публичния и частния сектор като:
• Експерти при разработване на програми и проекти (експерти с аналитични и/или контролни функции);
• Ръководители на проектни екипи;
• Оценители на програми и проекти;
• Консултанти на свободна практика (Freelancer) и др.
 
Сфери на професионална реализация на възпитаниците на специалността могат са бъдат: 
• Фирми от различни сектори - Преработваща промишленост; Добивна промишленост; Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; Строителство; Търговия; Селско, горско и рибно стопанство; Хотелиерство и ресторантьорство и др.
• Организации от публичния сектор
• Неправителствени организации