СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ“

Обучението по специалността формира знания по въпросите на:

 • управленския процес и мениджърското поведение;
 • организационното поведение;
 • управлението на бизнеса;
 • лидерството и ръководството;
 • контролинга;
 • проектното управление;
 • управлението на фирмата;
 • бизнес комуникации и връзки с обществеността;
 • социалната среда и бизнес;
 • стратегическото управление;
 • бизнеспреговорите;
 • всички базови икономически дисциплини, необходими на съвременния мениджър.

Сред професиите и длъжностите, в които възпитаниците на специалност „Стопанско управление“ реализират своите знания и умения са:

 • мениджър на бизнесорганизации от различен тип и с различна форма на собственост, в т. ч. чуждестранна;
 • ръководители на програми и стратегии за развитие на бизнеса;
 • предприемачи;
 • ръководители на проекти;
 • съветници и консултанти на висшия мениджмънт.

Възпитаниците на специалност „Стопанско управление“ реализират придобитите специализирани знания и умения на конкурентния трудов пазар на ЕС като управляващи в национални организации и такива с чуждестранно участие, независимо от тяхната отраслова принадлежност.

Публичните и частните институции и организации, в които се реализират възпитаниците след завършване на специалността са:

 • Министерство на икономиката, енергетиката и туризма;
 • Българска асоциация на управляващите дружества;
 • Българска Стопанска Камара;
 • Областна и Общинска администрация;
 • структурите на Европейския съюз.