СПЕЦИАЛНОСТ „СТОПАНСКИ И ФИНАНСОВ КОНТРОЛ”

Специалност „Стопански и финансов контрол” е устойчива в следваните приоритети, които са залегнали при обучаването на контролни и аналитични кадри. Съще­вре­менно тя се развива динамично, като е адаптирана с последните изисквания на пазара на труда и новите предизвикателства, свързани с интегрирането ни в структурите на Европейския съюз. Основата на тази политика е ясно изградената цялостна концепция за развитието и мястото на специалността във висшето об­разование и икономиката на Р. България.

В учебните планове за обучение са заложени съвременни научни теории и е застъпен практическият опит във фундаменталните и специални направления в областта на контрола, одита и икономическия анализ. Учебното съдържание по дисциплите е съобразено в максимална степен с най-новите постижения в областта на стопанския и финансов контрол, външния и вътрешния одит, икономическия анализ.

Ключовите компетенции, формирани от обучението в специалност „Стопански и финансов контрол” са свързани с придобиване на фундаментална и специализирана подготовка и професионални практически умения за работа в сферата на контрола, одита и икономическия анализ във всичките му разновидности, форми и равнища. Обучението е съобразено с действащото законодателство и с водещите международни практики в рамките основни приоритети на Р. България като страна, член на Европейския съюз.

Завършилите специалност „Стопански и финансов контрол“ получават задълбочени знания и умения по:

 • Теория на контрола;
 • Теория на икономическия анализ;
 • Стопански и финансов контрол;
 • Данъчен контрол;
 • Валутен и митнически контрол;
 • Финансов анализ;
 • Одит;
 • Анализ на потенциала;
 • Вътрешен контрол;
 • Банков контрол.


Завършилите специалност „Стопански и финансов контрол” могат да се реализират като специалисти по контрол и одит в:

 • държавни контролни органи и институции;
 • предприятия от реалния сектор на икономиката; предприятия и организации от финансовия сектор;
 • организации от публичния сектор на икономиката;
 • организации и предприятия в други отрасли и сектори, където са необходими специалисти по контрол и одит.

Възпитаниците на специалността заемат в практиката позициите:

 • Одитори в системата на Сметната палата на Р. България;
 • Инспектори в системата на държавния финансов контрол – Агенция „Държавна финансова инспекция“, Агенция „Митници“, Национална агенция по приходите; Агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“; Агенцията по хазарта и др.
 • Вътрешни одитори в звената за вътрешен одит в организации от публичния сектор на икономиката; банкови и други финансови институции, нефинансови предприятия;
 • Митнически представители и агенти;
 • Икономисти, осъществяващи предварителен финансов контрол в организации от публичния сектор на икономиката;
 • Икономисти, осъществяващи контролна дейност и икономически анализ в предприятия от реалния сектор на икономиката, организации от неправителствения сектор и др.