СПЕЦИАЛНОСТ “СЧЕТОВОДСТВО И КОНТРОЛ”

 

Счетоводството е една от първите възникнали и обособили се професии в света. Нейното развитие през вековете е доказателство за научно-познавателния и практико-приложния ѝ характер, който намира израз в изключително широк диапазон на приложение. Няма сфера от обществено икономическия живот, където счетоводните знания да не са необходими и съответно - прилагат. Познанията по счетоводство са от значение и за успешното извършване на определени контролни дейности. Упражняването на счетоводната професия е свързано с придобиването на съвкупност от знания, умения и компетенции. В СА „Д. А. Ценов“ обучението в тази област се осъществява в специалността „Счетоводство и контрол“. То се извършва от високоерудирани преподаватели, доказали своите способности в научно-изследователската и учебно-преподавателската дейност, както и в счетоводната практика.

Основната образователната цел на обучението в специалността е подготовката на висококвалифицирани специалисти с фундаментална и специализирана теоретико-методическа подготовка и практически навици и умения, необходими в областта на счетоводството и контрола.
       
След завършване на курса на обучение в специалността се придобиват:

 • специализирани знания в областта на теорията на счетоводството, финансовото счетоводство, управленското счетоводство, бюджетното счетоводство, банковото счетоводство, отчитане на външнотърговските сделки, счетоводните стандарти за нефинансовите и бюджетни предприятия, и независим финансов одит;
 • тясно профилирани познания по специализирани счетоводни дисциплини за нефинансовите предприятия и предприятията от финансовия и публичния сектор – счетоводство на предприятията с туристическа дейност, счетоводство на предприятията с търговска дейност, счетоводство на застрахователните предприятия, счетоводство на осигурителните предприятия, счетоводство на юридически лица с нестопанска цел и др.
 • познания с конкретна практико-приложна насоченост, отнасящи се до използването на счетоводния софтуер в нефинансовите и финансови предприятия, организацията и технологията на счетоводството в тези предприятия и др.

Компетенциите, придобити в резултат на обучението в специалността, спомагат за постигане на изискуемите нива на представяне при упражняването на професията. По-конкретно те се отнасят до:

 • осъществяване на текущото и периодично счетоводно отчитане;
 • изготвяне на годишни и междинни финансови отчети;
 • анализи на финансовите отчети;
 • изготвяне и подаване на месечни и годишни данъчни декларации;
 • тълкуване и прилагане на търговското, данъчното и осигурителното законодателство;
 • тълкуване и прилагане на счетоводното законодателство (Закон за счетоводството, МСФО и НСС);
 • изготвяне на калкулации за прогнозна и фактическа себестойност;
 • участие в дейностите по прогнозиране и разработване на бюджети;
 • организиране, планиране и контрол на паричните потоци;
 • изготвяне на различни справки за нуждите на ръководството и външни потребители;
 • работа със специализиран счетоводен софтуер; и др.

Завършилите специалност „Счетоводство и контрол“ имат големи възможности за успешна професионална реализация в/във:

 • държавната администрация – министерства, държавни агенции, изпълнителни агенции, областни администрации;
 • общинската администрация;
 • нефинансовите предприятия от различните отрасли, сектори и браншове;
 • финансовите предприятия – застрахователни дружества, пенсионни дружества и фондове, специализирани инвестиционни предприятия, здравноосигурителни дружества;
 • предприятията с нестопанска дейност;
 • контролните системи на публичната администрация (Националната агенция по приходите, Сметната палата, Агенцията за държавна финансова инспекция, органите за финансов надзор, митническата администрация);
 • звената за вътрешен контрол в публичния и частния сектор;
 • счетоводните и одиторските предприятия.

Те могат да заемат следните длъжности, предвидени в Националната класификация на професиите и длъжностите и Класификатора на длъжностите в администрацията: младши счетоводител, счетоводител, оперативен счетоводител, старши счетоводител, главен счетоводител, асистент одитор, одитор, ревизор, финансов контрольор и др. След придобиването на изискуемия стаж съгласно Закона за счетоводството, завършилите специалността могат да бъдат съставители на финансови отчети. Те могат да придобият и допълнителна професионална квалификация като експерт-счетоводители и одитори в областта на независимия финансов одит.