СПЕЦИАЛНОСТ „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ”


 
Обучението по специалност „Публична администрация“ е в унисон с потребностите на централната и местната власт и отговаря на европейските критерии за развитие на публичната администрация. То е съобразено с програмите за обучение на Европейския институт по публична администрация (European Institute of Public Administration - EIPA) и със стандартите на Обединените нации за развитие на образованието и обучението на публичната администрация (Standards of Excellence for Public Administration Education and Training).
 
Студентите от специалност „Публична администрация” получават разширени и задълбочени знания и придобиват умения, свързани с най-новите постижения в областта на:
 • европейските политики и тяхното транспониране в национални и регионални политики, засягащи дейността на публичната администрация;
 • подготовката на проекти за решения, свързани с мениджмънта на държавната и местна администрация;
 • координиране дейността на различните дирекции от държавната и местна администрация;
 • управлението на качеството на публичните услуги;
 • стратегическото планиране и управление на регионалното развитие по райони за планиране, области и общини;
 • управлението на проекти, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ);
 • управлението на човешките ресурси и кариерното развитие;
 • приложението на модерни средства за комуникиране със заинтересованите страни в процеса на административно обслужване и управление.
 • Обучаваните по специалността интерпретират самостоятелно придобитите знания, като ги адаптират към различни административни и управленски казуси в публичния сектор, и могат критично да възприемат концепции и принципи, да изразяват свое мнение по обсъждани въпроси от областта на публичния мениджмънт.
 
Студентите от специалност „Публична администрация“ могат да прилагат методи и средства, позволяващи решаване на задачи, като:
 • разбиране и генериране на идеи за разработване на национални, регионални и местни политики за развитие;
 • творческо тълкуване и стриктно прилагане на европейското и националното законодателство;
 • разработване на статути, нормативи, вътрешни правила и схеми за усъвършенстване на държавното управление и администрация, на документооборота и обслужването на гражданите по места;
 • разработване на проекти,  стратегически програми, прогнози и баланси, в т.ч. проекти по европейските структурни и инвестиционни фондове;
 • извършване на координация на дейностите по териториално-устройственото планиране и икономическото планиране в отделните регионални системи;
 • подготвяне на предложения за бюджета на различните йерархични равнища;
 • следене и проучване на добри европейски практики в областта на държавното и местно управление и самоуправление и прилагането им в страната;
 • комуникиране и коопериране, работа в екип и др.
 
Завършилите специалността могат да се реализират в различни сфери на държавната администрация и местното самоуправление като:
• Специалисти в централната и местната администрация;
• Ръководители на сектори, отдели в министерства и агенции;
• Ръководители на сектори и отдели в областната и общинската администрация;
• Съветници, сътрудници, консултанти в неправителствени организации и др.
 
Сфери на професионална реализация
Сектор ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
84.1   Държавно управление с общ, икономически и социален характер
84.11 Общофункционално управление на държавата на централно и местно равнище
84.12 Държавно управление в областта на здравеопазването, образованието и други социални дейности
84.13 Държавно управление в областта на стопанската дейност
84.2   Услуги на държавното управление за обществото като цяло
84.21 Външни работи
84.22 Отбрана
84.23 Правосъдие
84.24 Обществен ред и сигурност
84.25 Пожарна безопасност и защита при бедствия
84.3   Държавно обществено осигуряване
84.30 Държавно обществено осигуряване
 
Конкретни наименования на публични и частни институции, в които се реализират завършилите специалността:
• министерства;
• изпълнителни агенции;
• областни управи;
• общини;
• общински съвети;
• неправителствени организации и др.