СПЕЦИАЛНОСТ „МАРКЕТИНГ”

Специалност „Маркетинг” подготвя квалифицирани специалисти с изградено пазарно мислене. Тя е адаптирана и хармонизирана с изискванията на бизнеса и очакванията на  обучаваните за успешна реализация и кариерно развитие. Специалността е подходяща както за предприемане на първи стъпки в организирането и осъществяването на самостоятелен бизнес, така и за директното включване в структурите на неговото управление.

Целта на специалност „Маркетинг” се състои в две взаимосвързани и взаимно допълващи се постановки:

 • Да отговори на нуждите на икономическата практика от квалифицирани специалисти, подготвени да работят в условията на съвременна динамична пазарна среда;
 • Да осигури конкурентоспособен професионално-квалификационен профил на завършилите специалисти по маркетинг;

Обучението в специалност „Маркетинг” съчетава задълбоченото теоретично изясняване на маркетинговите концепции, подходи и механизми с практическото адаптиране на конкретни организационни, методически, инструментални и информационни решения в маркетинга.

При завършване на специалност „Маркетинг” студентите придобиват знания и практически умения, позволяващи им:

 • Да планират, подготвят и провеждат маркетингови и пазарни изследвания, както и да обработват, анализират и интерпретират резултатите от тях;
 • Да разработват маркетингови прогнози и планове с цел адекватно управление на стопански дейности;
 • Да формулират и обосновават маркетингови стратегии за повишаване конкурентоспособността на бизнеса;
 • Да планират продуктова програма и да управляват търговски марки;
 • Да проучват, анализират и организират каналите за дистрибуция с оглед най- бързото и икономичното достигане продуктите и услугите до потребителя, както и да ръководят търговски екипи;
 • Да разработват адекватни ценови стратегии и тактики и да прилагат ефективни методи за ценообразуване;
 • Да изследват и контролират комуникационната политика, да планират и организират рекламна и промоционална дейност, да планират цялостни кампании и други дейности по управление на връзките с обществеността;
 • Да наблюдават и изучават международните продуктови пазари, обработват и анализират получаваната външноикономическа информация, като дават препоръки за ефективни външнотърговски операции;
 • Да използват съвременни методи и техники за интерактивен, онлайн маркетинг.

В хода на обучението на студентите от специалност „Маркетинг” се предоставят:

 • Знания и умения за участие в процеса на вземане на стратегически маркетингови решения;
 • Знания и учения за координиране на стопанските процеси в различните организации със стопанска или нестопанска дейност;
 • Знания и умения за проучване и управление на пазарите на различни стопански и нестопански организации и на различни йерархични равнища;
 • Тренинг в областта на мениджърската, икономическата, маркетинговата и фирмената култура;
 • Знания и умения за работа с аналитичен софтуер, както и със системи за управление на взаимоотношенията с клиенти.

При завършване на специалност „Маркетинг” студентите придобиват компетенции:

 • Да осъществяват действия, свързани с използването на маркетинговите инструменти в управлението;
 • Да разработват хипотези, сценарии, виждания, стратегии и прогнози, както и да изпълняват маркетинговите дейности по тях;
 • Да разработват и координират изпълнението на маркетингови проекти, програми, стратегии и маркетингови планове с перспективна насоченост;
 • Да организират и ръководят маркетинговата дейност в стопанските и нестопанските организации.

Придобитите знания, умения, навици и компетенции се предлагат от висококвалифициран и мотивиран академичен състав на катедра „Маркетинг”, който се стреми да поддържа европейско и световно равнище на своята подготовка и същевременно предявява високи изискванията към обучаваните студенти.
Завършилите специалност „Маркетинг” притежават квалификация, необходима за заемане на длъжности като:

 • маркетингови мениджъри, продуктови мениджъри, бранд мениджъри;
 • маркетингови консултанти и аналитични специалисти;
 • специалисти по маркетингови и пазарни проучвания;
 • специалисти по маркетингови комуникации и реклама;
 • търговски представители и търговски мениджъри и други длъжности в мениджмънта на различни дейности.


Възпитаниците на специалността заемат ръководни, аналитични и оперативни позиции в повечето големи мултинационални компании, опериращи у нас, както и в големи български предприятия от почти всички стопански сектори.