СПЕЦИАЛНОСТ “МАКРОИКОНОМИКА”


Специалност “Приложна м
акроикономика” формира и развива знания и компетенции за:

 

 • функционирането и развитието на националната икономика;
 • ефективното използване на ресурсите, поддържането на устойчив неинфлационен темп на растеж на брутния вътрешен продукт и на благосъстоянието;
 • моделите, методите, инструментите за макроикономически анализ и подработване на оптимални макрорешения;
 • регулирането на икономиката;
 • интегрирането на националното стопанство в европейското и световно икономическо пространство;
 • връзките на икономиката с другите области на обществения живот и др.

Завършилите специалността могат да се реализират професионално като:

 • макроикономисти аналитици;
 • систем анализатори;
 • мениджъри;
 • експерти в министерствата, ведомства, областни и общински администрации;
 • изследователи в научно-изследователски институти;
 • консултанти и др.

Сфери за приложение на придобитите компетенции на макроикономистите:

 • държавна, областна и общинска администрация;
 • министерства, ведомства, агенции;
 • национални и международни корпорации;
 • банки;
 • предприемачески и професионални съюзи;
 • неправителствени организации;
 • асоциации;
 • стопански камари и др.