СПЕЦИАЛНОСТ „ИНДУСТРИАЛЕН БИЗНЕС И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО”

Специалност „Индустриален бизнес и предприемачество“ подготвя висококвалифицирани предприемачи, мениджъри и специалисти, притежаващи необходимите тео­ре­тични знания, практически умения и специфични компе­тен­ции, способни да отговорят на динамич­ните изисквания на индус­три­алния сектор, предприемаческия и консултант­ския бизнес, публичните ин­сти­туции и научната сфера.

Обучението по специалността формира задълбочени знания и умения в областта на:

 • Предприемачеството и мениджмънта на малкото предприятие.
 • Управлението на човешките ресурси, иновациите, интелектуалната собственост и конкурентоспособността на индустриалното предприятие.
 • Индустриалната икономика, логистиката, организацията и оперативния мениджмънт.
 • Управлението на разходите, ценообразуването и ценовата политика на фирмата.
 • Финансовото счетоводство и счетоводството на малкото предприятие.
 • Анализа на индустриалния бизнес, индустриалния риск мениджмънт и контрола върху стопанската и финансовата дейност.
 • Екологизацията и управлението на качеството в индустриалните предприятия.
 • Управлението на проекти в индустрията.
 • Управлението на взаимоотношенията с публичните институции.

Широкообхватният профил на знанията и уменията, както и междудисциплинарният подход на тяхното преподаване, предоставят на студентите възможност:

 • да придобият разширени и задълбочени теоретични и фактологични знания в областта на индустриалния бизнес и предприемачеството, включително свързани с най-новите постижения в тези области на познанието;
 • самостоятелно да интерпретират придобитите знания в областта на ин­дус­триалния бизнес и предприемачеството, като ги свързват с прилагането на факти и чрез критично възприемане, разбиране и изразяване на съответните тео­рии, концепции и принципи в рамките на отделните предметно-функционални области на познанието.
 • да владеят методи, техники и средства, позволяващи решаването на сложни задачи, свързани с: разра­бот­ването и реали­зи­рането на различни фирмени стратегии (производствени, пазарни, кадрови, иновационни, ин­вес­ти­ционни, технологични, екологични и др.); организацията и управлението на индус­три­ални структури и предприемачески процеси; управлението на фирмени проекти и ресурси; оценката на риска, резултатите и ефектите от реализирането на стратегии, политики, процеси и проекти в предприятието и др.;
 • да демонстрират логическо мислене, проявяват новаторство и прилагат творчески и проблемно-ориентиран подход при решаването на сложни и не­стан­дартни задачи в областта на индустриалния бизнес и предприемачеството.

Изучаването на специалност „Индустриален бизнес и предприемачество” създава и раз­вива професионални компетентности за:

 • събиране, класифициране, оценяване и интерпретиране на данни от областта на индустриалния бизнес и предприемачеството с цел решаване на сложни биз­нес задачи в условията на динамична висококонкурентна среда;
 • прилагане на придобитите знания и умения в областта на индустриалния бизнес и предприе­мачеството в нови или непознати условия, въз основа на усвоени междуфункцио­нал­ни връзки и интердисциплинарни компетентности;
 • анализиране и оценяване в интердисципли­нарен контекст на системи, процеси, дейности, резултати и ефекти в областта на индустриалния бизнес и пред­прие­мачеството.

Задълбочената теоретико-практическа подготовка на завършилите специалността дава възможност за успешно реализиране като:

 • предприемачи и мениджъри на предприятия, отдели, екипи и проекти в сферата на индустри­алния бизнес;
 • организатори на производството и производствени аналитици;
 • специалисти по управление на иновациите и фирмената конкурентоспособност;
 • специалисти по управление на човешките ресурси;
 • специалисти по оперативен, логистичен и проектен ме­нидж­мънт;
 • специалисти по екологизация и управление на качес­тво­то;
 • държавни експерти и ръководители на звена в публични институции и органи на изпълнителната власт;
 • консултанти, преподаватели, изследователи и др.

Възпитаниците на специалността придобиват квалификация, която им гарантира добра професионална реали­зация в:

 • български и чуждестранни предприятия  от индустрията и други сектори на иконо­миката;
 • български и чуждестранни бизнес организации в областта на консул­тантската и експертната дейност;
 • образователни, научни и научноизследователски институции;
 • бизнес центрове и центрове за трансфер на инова­ции;
 • министерства, ведомства и агенции;
 • държавни, областни и общински администрации;
 • предприемачески съюзи, професионални асоциации, стопански камари, неправителствени организации и др.

Получените знания и уменията, както и придобитите компетенции по вре­ме на обучението, са добра основа за планиране, организиране и управление на собствен бизнес.