СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТУРИЗМА”

В специалност „Икономика на туризма” се подготвят специалисти с висша квалификация в областта на икономиката и управлението на туризма. Обучаваните в специалността формират професионалния си профил от знания и умения в съответствие с провежданата теоретична подготовка и учебните практики и стажове. Обучението в специалността съчетава широко икономическо образование в областта на икономиката и управлението на туризма; солидна специална подготовка; практически умения за адаптиране на придобитите теоретични знания.

Целта на обучението в специалност „Икономика на туризма” е:

 • подготовка на специалисти по икономика, организация и управление на туризма, притежаващи способности и умения за работа в динамично променяща се бизнес среда;
 • осигуряване на интердисциплинарен характер на обучението, отговарящ на същността и спецификата на туризма като стопанска и социална дейност и обект на управление при запазване на индивидуалния профил на специалността;
 • приложно ориентиране на обучението и съобразяването му с възможностите и изискванията на туристическия отрасъл при отразяване на съвременните тенденции на развитие на туризма и на науките, които го изучават;
 • отразяване на международния опит и практика в развитието на обучението на специалисти в областта на туризма;
 • осигуряване на изборност на учебните дисциплини от страна на студентите;
 • прилагане на кредитната система в съответствие със системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 • осигуряване на възможности за обучение в по-висока образователно-квалификационна степен и за продължаване на обучението през целия живот.

Като профилиращи дисциплини се изучават:

 • Въведение в туризма;
 • Икономика на туризма;
 • Организация и нормативно регламентиране на туризма;
 • Туристически пазари;
 • Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма;
 • Хотелиерство и ресторантьорство;
 • Организация и технология на туристическото обслужване;
 • Борси и борсови операции;
 • Брендинг;
 • Организационни структури в туризма;
 • Управление на собствеността в туризма;
 • Маркетингови комуникации в туризма;
 • Франчайзинг в туризма.

Обхватът на професионалните компетенции на обучаваните включва теоретични знания за:

 • основните направления в икономиката, организацията и управлението на туризма, като специфичен отрасъл на обслужващата сфера на икономиката;
 • състоянието и изменението на нормативното регламентиране на туризма;
 • същността и спецификата на ресурсния потенциал на туризма, класификацията, оценката и териториалното разположение на туристическите ресурси в световен, регионален и локален аспект;
 • технологичните дейности в туризма с практико-приложен характер, каквито са: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, агентска и транспортна дейност, туристическа анимация и др.;
 • маркетинга и маркетинговите стратегии, рекламната политика и подходите за тяхното успешно прилагане в туризма;
 • туристическите обекти и явления;
 • териториалното разпространение на видовете туризъм, посоката на разпространение на туристическите потоци;
 • използването, усъвършенстването и адаптирането към съответните дейности в туризма на компютърните информационни системи;
 • придобиването на чуждоезикови познания по два основни езика с цел активна професионална реализация в областта на туризма и осигуряване на възможности за комуникация и мобилност на професионалната реализация.

Съдържанието на профилиращия блок дисциплини в учебния план отразява актуални въпроси на теорията и практиката на туризма и позволява на завършилите специалността да са конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина.
Студентите в специалност „Икономика на туризма” формират практико-приложни умения в областта на:

 • организацията и управлението на туризма на различни пространствени и фирмени равнища;
 • технологичната организация в основните производствени и посреднически сектори на туристическата индустрия: хотелиерство и ресторантьорство, туроператорска, транспортна и агентска дейност, туристически атракции, анимация;
 • спецификата на дейностите, свързани с производството и предлагането на туристически услуги, като: екскурзоводство, туристическа интерпретация, работа в туристически информационен център;
 • осъществяването на експертна и консултантска дейност към различни структури на държавната администрация, частния бизнес и неправителствени организации;
 • работата в екип в местна и интернационална бизнес среда, както и изготвянето и реализацията на проекти с национален и международен характер;
 • организацията на туристически борси и изложения;
 • усвояването и използването на два чужди езика на ниво, позволяващо преодоляване на лингвистичните и културни бариери и върху тази база успешно развитие на лична професионална кариера;
 • работата с информационни и резервационни системи в туризма, необходими за съвременното информационно обезпечаване на бизнеса, за регулиране и проследяване информацията за продажбите и пазарите, набавяне информация за динамиката на околната среда, проследяване на поведението на потребителите и конкурентите.

Съобразно професионалната квалификация, успешно завършилите специалност „Икономика на туризма” притежават компетенции за:

 • приложение на интегративно получените общотеоретични, специализирани и практически знания и умения при проектирането, осъществяването и управлението на туристически дейности;
 • оценяване и измерване въздействието на макро- и микросредата с цел професионално организиране и управление на конкретна туристическа дейност;
 • използване в професионалната си дейност на съвременни офис-мениджмънт информационни и комуникационни технологии за изучаване състоянието и развитието на туристическите ресурси, спецификата на туристическото търсене, предлагане и обслужване;
 • формиране на организационно поведение и висока фирмена култура в професионалните си отношения с бизнес партньорите.

Придобилите образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по специалността „Икономика на туризма” получават възможности за професионална реализация, като:

 • мениджърски кадри, функционални специалисти, аналитици и експерти в предприятията от туристическата индустрия (хотели и хотелски комплекси, курортни учреждения, увеселителни комплекси,  ресторанти);
 • специалисти и сътрудници в туроператорски фирми, туристически агенции, информационни центрове и рекламни агенции;
 • собственици на предприятия от туристическия бизнес: семейни хотели и ресторанти, вили, къщи за гости;
 • екскурзоводи-интерпретатори и туристически аниматори;
 • мениджърски кадри в държавната, областната и общинската администрация и в национални, регионални и локални туристически организации и сдружения – съвети, съюзи, асоциации, камари, неправителствени организации, туристически борси;
 • консултанти по разработване и реализация на международни и национални проекти и програми в туризма.

Продължителността на обучението в специалността е четири години. Завършилите специалността получават диплома за бакалавър по икономика, специалност „Икономика на туризма”.