СПЕЦИАЛНОСТ „ИКОНОМИКА НА ТЪРГОВИЯТА”

Съвременната търговска теория и практика пораждат все по-нарастваща потребност от висококвалифицирани кадри за организация и управление на търговските дейности на бизнес субектите и публичния сектор. Специалност „Икономика на търговията” е привлекателна и атрактивна с притежаваните отраслови и функционални измерения и е предназначена за обучаване на специалисти с висша квалификация в областта на икономиката и управлението на търговията.

Обучението в специалност „Икономика на търговията” съчетава задълбочено теоретично изясняване на протичащите процеси и дейности в областта на икономиката и управлението на търговията; солидна специална подготовка; практически умения за адаптиране на конкретни организационни, методически и технологични решения.

Основополагащите цели на специалност „Икономика на търговията” са да:

 • удовлетворява потребностите на бизнес и публичния сектор от висококвалифицирани специалисти, притежаващи способности и умения да работят в непрекъснато променяща се среда;
 • осигурява конкурентоспособен професионално-квалификационен профил и рейтинг на завършилите специалността по търговия от Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов;
 • отразява международния опит и практика в развитието на обучението на специалисти в областта на търговията;
 • осигурява изборност на учебните дисциплини от страна на студентите;
 • прилага кредитната система в съответствие със системата за натрупване и трансфер на кредити във висшите училища;
 • осигурява възможности за обучение в по-висока образователно-квалификационна степен и за продължаване на обучението през целия живот.

Обучаваните в специалността придобиват широка функционална и тясна отраслова подготовка в областта на:

 • продажбите;
 • доставките;
 • логистиката;
 • ценообразуването;
 • рекламата;
 • посредничеството и предприемачеството;
 • борсовата търговия;
 • управлението на собствеността;
 • търговските операции при сделки с недвижимо имущество и интелектуална собственост;
 • организацията и технологията на продажбите;
 • мениджмънта на клиентите;
 • управлението на дистрибуцията.

Като профилиращи дисциплини се изучават:

 • Въведение в търговията;
 • Икономика на услугите;
 • Икономика на търговията;
 • Организация и технология на доставките;
 • Търговски комуникации;
 • Управление на собствеността;
 • Организация и технология на продажбите;
 • Борси и борсови операции;
 • Търговско представителство и посредничество;
 • Търговско предприемачество;
 • Управление на дистрибуцията;
 • Борсов анализ и отчетност;
 • Търговски операции с интелектуална собственост;
 • Търговски операции с недвижими имоти.

Съдържанието на профилиращия блок дисциплини в учебния план отразява актуални въпроси на теорията и практиката на търговията и позволява на завършилите специалността да са конкурентоспособни на трудовия пазар в страната и чужбина.

Завършилите специалност „Икономика на търговията” притежават компетенции за:

 • изследване на икономическите отношения в сферата на обмена на стоките и услугите, които се проявяват на различни равнища на управление – икономика, отрасъл, предприятие;
 • проучване и избор на доставчиците на стокови ресурси, организиране и финализиране доставките на стоки и услуги;
 • управление на взаимоотношенията с клиенти;
 • проучване конюнктурата на пазара на недвижими имоти и осъществяване на търговски сделки с недвижими имоти;
 • организиране на търговските операции с интелектуална собственост;
 • организиране на търговските комуникации на бизнес субектите и измерване на тяхната ефективност;
 • управление на публична и частна собственост;
 • осъществяване на борсови сделки и анализ и прогнозиране на цените на търгуваните борсови активи;
 • организиране на представителни и посреднически операции;
 • осъществяване на собствен бизнес и управление на предприемаческия риск.
  организация и мениджмънт на търговските дейности на бизнес субектите и публичния сектор;
 • подготовка и организация изпълнението на сделки за покупко-продажби на стоки и услуги на организираните стокови пазари;
 • комуникация както с външната, така и с вътрешната среда на предприятието;
 • избор на дистрибуционни канали;
 • вземане на стратегически решения на база извършена оценка на търговската дейност.

По време на обучението на студентите от специалността се предоставя възможност за:

 • придобиване на практически умения и тренинг при водене на търговски преговори и използване на стратегии, техники и тактики при сключване на търговски сделки;
 • тренинг при извършване на борсова търговия и провеждане на хеджингови и спекулативни борсови операции;
 • подготовка и вземане на решения за сключване на търговски сделки за покупко-продажби;
 • управление на търговските дейности на бизнес субектите и публичния сектор.
   

Специалност „Икономика на търговията” подготвя специалисти за отрасъл „Търговия” и за предприятията от различни сектори на икономиката. Завършилите специалността получават възможност за професионална реализация в следните направления:

 • търговски мениджъри на различни равнища в специализираните предприятия за търговия, в това число в големите търговски вериги и малкия и средния бизнес;
 • специалисти, експерти и мениджъри във функционалните отдели (продажби, логистика, ценообразуване, реклама, PR, вътрешен одит) на всички предприятия, независимо от тяхната отраслова принадлежност и форма на собственост;
 • търговски експерти, аналитици, консултанти в общините и стопанските министерства, в банките и застрахователните дружества;
 • посредници на борсите, тържищата и аукционите, търговски представители на корпорациите, публичния сектор и неправителствените организации, брокери в агенциите за недвижими имоти;
 • консултанти по разработване и реализация на международни и национални проекти и програми в търговията;
 • мениджъри на самостоятелен търговски бизнес в различни сектори на икономиката;
 • научни работници и др.

Продължителността на обучението в специалността е четири години. Завършилите специалността получават диплома за бакалавър по икономика, специалност „Икономика на търговията”.