СПЕЦИАЛНОСТ „ФИНАНСИ”

Изучаването на специалност „Финанси” създава и развива компетенции за:

 • професионално интерпретиране и прилагане на финан­со­во­то законодателство;
 • прилагане на конкретни методи и технологии в процеса на събиране на дър­жав­ните приходи;
 • използване на отчетността за анализиране финан­со­во­то със­тояние на данъкоплатците, прогнозиране бъ­де­­що­то развитие на ключови пара­метри на макро­ико­но­ми­че­ско равнище и на пазарите;
 • оценяване на активи, фирми и проекти;
 • интерпретиране в дълбо­чина на финан­совия баланс и счетоводния отчет на фирмите;
 • управление на ресурсите и акти­­вите на стопански субекти от всички сфери на икономиката;
 • вземане на опти­мални инвестиционни, финансови и кре­дит­ни решения;
 • фор­миране и управление на портфейли от ценни книжа, валутни активи, инвес­ти­ционни проекти и кредитни портфейли.

Чрез използване на казусния метод в учебния процес студентите развиват практически навици и умения в областите:

 • управление на парите и паричните потоци;
 • анализ на финан­совото състояние на фирмите и банките;
 • изграждане и управление на портфейли от ценни книжа;
 • дългосрочно и крат­косрочно финансиране на иконо­ми­ческите агенти;
 • управление на публичните, корпоративните и персоналните финанси;
 • управление на валутните позиции и операции на фирмите и банките;
 • инвестиции в ценни книжа и капи­талово-бюджетни проекти;
 • техники за данъчно облагане;
 • мита и митническа политика;
 • цени и ценова политика;
 • банково обслужване на икономическите агенти;
 • финансово прогнозиране чрез Монте Карло симулация, вероятностни сценарии и регресионно моделиране на финансови променливи;
 • формиране и управление на държавния и общинските бюджети;
 • финансова, данъчна и банкова администрация;
 • бизнес оценяване;
 • оперативен финансов и банков мениджмънт;
 • управление на държавния и общинския дълг;
 • оценяване и управление на финансов и бизнес риск;
 • графичен анализ на пазарeн тренд.

Възпитаниците на специалността развиват успешна кариера като:

 • корпоративен финансов мениджър;
 • портфолио мениджър;
 • финансов аналитик;
 • рисков аналитик;
 • мениджър на проекти;
 • бизнес оценител;
 • бизнес предприемач;
 • експерт в Българска народна банка;
 • мениджър на банкови структури и процеси в търговските банки; експерт в търговските банки;
 • брокер;
 • инвес­тиционен банкер;
 • кредитен инспектор;
 • експерт по обслужване на банкови клиенти;
 • валутен дилър;
 • финансов директор в публичния сектор/директор дирекция в общата и специализирана публична администрация;
 • държавен експерт в министер­ства, ведомства, областни и общински администрации;
 • данъчен инспек­тор;
 • одитор;
 • митнически инспектор/представител/агент;
 • експерт по управление на проекти по Оперативни програми на ЕС;
 • финансов консултант на свободна практика и др.

Възпитаниците на специалност „Финанси” се реализират в структурите на:

 • Министерски съвет на Република България (министри и експерти);
 • Министерства към Правителството на РБългария (зам.-министри; директори дирекции; експерти);
 • Народно събрание (народни представители и експерти);
 • Областни и общински администрации (областни управители; кметове на общини; кметове на населени места; експерти);
 • Изпълнителни и държавни агенции и ведомства, вкл. Агенция „Митници”, Национална агенция по приходите, Агенция за приватизация, Комисия за финансов надзор, Сметна палата, Агенция за държавна финансова инспекция, Агенция по хазарта, Агенция „Одит на средствата от ЕС” и др. (директори и експерти);
 • Българска народна банка (подуправители; директори на дирекции, експерти);
 • Централни управления, клонова и офис мрежа на всички Търговски банки (изпълнителни директори; директори и експерти);
 • Инвестиционни посредници и управляващи дружества (директори, управители и експерти);
 • Водещи български големи предприятия (АЕЦ „Козлодуй”; „Софарма” АД; „Лукойл” АД и мн. др. (директори, управители и експерти);
 • Национален осигурителен институт, Национална здравноосигурителна каса, пенсионни фондове, общозастрахователни, животозастрахова­телни дружества, здравнозастрахователни дружества (директори, управители и експерти);
 • Одиторски компании, лизингови дружества, факторингови компании, кредитни кооперации, финансово-брокерски къщи (директори, управители и експерти);
 • Структури на Европейския съюз и др.