СПЕЦИАЛНОСТ „ЕКОМЕНИДЖМЪНТ“

Обучението по специалността формира знания по въпросите на:

 • управленския процес и мениджърското поведение;
 • управлението на риска в екосистемите;
 • контролинга в екосистемите;
 • екологичната политика и социалната отговорност;
 • управлението на екопроекти;
 • устойчивото развитие и екологичното поведение;
 • екологичната политика и връзките с обществеността;
 • екологичния мониторинг;
 • трансграничното сътрудничество;
 • всички базови икономически дисциплини, необходими на съвременния мениджър.

Сред професиите и длъжностите, в които възпитаниците на специалност „Екомениджмънт“ реализират своите знания и умения са:

 • мениджър на екосистеми от различен тип и с различна форма на собственост;
 • ръководители на програми и стратегии за развитие на екологичния бизнес;
 • ръководители на екопроекти;
 • съветници и консултанти на висшия мениджмънт по проблеми на екологията.

Възпитаниците на специалност „Екомениджмънт“ реализират придобитите специализирани знания и умения на конкурентния трудов пазар на ЕС като управляващи на екосистеми – национални и реализиращи трансгранично сътрудничество.

Публичните и частни институции и организации, в които се реализират възпитаниците след завършване на специалността, са:

 • Министерство на околната среда и водите;
 • Изпълнителна агенция по околна среда;
 • Регионални инспекции по околната среда и водите.