СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС СТАТИСТИКА И АНАЛИЗИ”

Студентите, завършили курса на обучение в специалност „Бизнес статистика и анализи” получават знания и придобиват умения в областта на:

 • Познавателната същност на статистическия метод и умения за неговото приложение при изучаването на социално-икономическата действителност;
 • Приложението на статистическите методи за анализ на състоянието, структурата и причинно-следствените връзки между социално-икономическите явления и процеси;
 • Методите за анализ на динамиката, моделиране на закономерностите в развитието, сезонността и цикличността, и разработването на краткосрочни и дългосрочни прогнози;
 • Планирането, организирането и провеждането на изчерпателни и извадкови изучавания, чрез които се осигурява надеждна информация за извършването на пазарни проучвания, финансови и стопански анализи, емпирични социологически изследвания;
 • Методите за установяване на състоянието и тенденциите, и прогнозиране на демографското развитие на населението на страната;
 • Системата от показатели, характеризиращи националната икономика и използването им за международни сравнения;
 • Проектирането, изграждането и поддържането на съвременни статистически информационни системи;
 • Използването на специализиран съвременен софтуер за обработка на статистическа информация.

След завършването на обучението в специалността, студентите могат да работят като:

 • Специалисти по организацията на статистическата отчетност, провеждането на статистически изследвания, извършването на анализи за нуждите на органите на управление;
 • Специалисти по набирането, обработката и анализа на социално-икономическа информация, в т. ч. и изграждането и поддържането на статистически информационни системи;
 • Специалисти по провеждането на икономически анализи, социологически проучвания и маркетингови изследвания;
 • Специалисти при разработването на оценки на състоянието и прогнози за развитието на финансовите пазари;
 • Анализатори по управление и организация;
 • Преподаватели по статистически дисциплини във висши училища;
 • Стопански и административни приложни специалисти;
 • Приложни специалисти в държавната администрация.

Студентите завършили специалност „Бизнес статистика и анализи” намират професионална реализация в:

 • Национален статистически институт и териториалните статистически бюра;
 • Министерство на финансите, агенция „Митници”, дирекция „Митническа статистика и автоматизация”;
 • Министерство на финансите, агенция за икономически анализи и прогнози;
 • Министерство на земеделието и храните, отдел „Агростатистика”, областни дирекции „Земеделие и гори”;
 • Министерство на здравеопазването, Национален център за обществено здраве и анализи;
 • Министерство на здравеопазването, Национален център по здравна информация;
 • Министерство на регионалното развитие и благоустройството, главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”;
 • Министерство на труда и социалната политика, Агенция по заетостта;
 • Българска народна банка, дирекция „Статистика”;
 • Национален осигурителен институт;
 • Национална здравноосигурителна каса;
 • Институт за пазарни проучвания;
 • Фирми, организации и финансови институции (банки, застрахователни дружества, осигурителни и пенсионни фондове).