СПЕЦИАЛНОСТ „БИЗНЕС ИНФОРМАТИКА”

Специалност „Бизнес информатика“ подготвя специалисти с висша икономическа квалификация, които наред със задълбочената подготовка по икономика, получават професионални знания и развиват практически умения за използване на информационните и комуникационните технологии за управление на бизнеса.

Подготовката на студентите, завършили специалност „Бизнес информатика“ им позволява да анализират информационните потребности на бизнеса в различни сфери, да проектират и разработват информационни системи за неговите нужди, да разработват и внедряват софтуерни решения на бизнес задачи и др. 

Обучение на студентите

Целта на специалност „Бизнес информатика“ е подготовка на специалисти, които:

 • от една страна, да имат задълбочени икономически знания и да познават съвременния мениджмънт на организациите;
 • от друга страна, да притежават професионални знания и умения по основните теоретични и практически проблеми, свързани с използването и приложението на ИТ в бизнеса.

Специалните дисциплини, които студентите изучават са в следните направления:

 • операционни системи и компютърни мрежи;
 • проектиране на информационни системи и софтуерен инженеринг;
 • програмиране на приложни системи, уеб дизайн, уеб програмиране;
 • развитие на съвременни информационни системи в бизнеса;
 • управление на информационната инфраструктура.

В практическото обучение са застъпени:

 • езици за програмиране като: C#, Java, SQL, HTML 5, Java Script, CSS, PHP.
 • технологии за разработване на приложения и поддържане на бази от данни като: .NET Framework, Microsoft SQL Server и MySQL, Apache, Аjax.

Повече информация за учебния план - http://bi.uni-svishtov.bg/mb_page_m.php?mb_pages_id_m=51

Знания и умения, които получават завършилите студенти

В резултат на задълбочено теоретико-практическо обучение студентите получават знания и умения:

 • да проектират и разработват на концептуално ниво информационни системи за нуждите на съвременните бизнес организации;
 • да анализират нуждите на организациите от използването на ИТ за усъвършенстване на бизнес процесите и тяхното изпълнение;
 • да оценяват и предлагат на фирменото ръководство необходимите съвременни технически и програмни средства за по-добро изпълнение на бизнес процеси и дейности;
 • да управляват информационните ресурси с цел по-ефективното им използване;
 • да разработват софтуерни приложения според специфичните условия, съществуващи в конкретната организация, като за целта използват най-модерни платформи и програмни среди.

Реализация на завършилите специалността

Благодарение на добрите познания в областта на икономиката и ИТ, възпитаниците на специалност „Бизнес информатика“ имат широки възможности за реализация във всички сфери на бизнеса, в които се прилагат ИТ.

Длъжностите, които могат да заемат завършилите специалност „Бизнес информатика“ са:

 • внедрители и консултанти на софтуерни системи;
 • аналитици и проектанти на информационни системи;
 • разработчици на приложни софтуерни системи;
 • супервайзъри на информационни системи, администратори на бази от данни;
 • ръководители на екипи и ИТ проекти;
 • специалисти и експерти, извършващи анализ и обработка на данни.

По-подробна информация на неофициалния сайт на катедра „Бизнес информатика“ - http://bi.uni-svishtov.bg/