СПЕЦИАЛНОСТ „АГРАРНА ИКОНОМИКА”

Обучението на студентите в образователно-квалификационната степен “Бакалавър” се извършва с цел подготовката на висококвалифицирани икономисти с базови, широкопрофилни и отраслови познания, позволяващи успешно решаване на икономически проблеми при организация и управление на технологическите процеси в аграрното производство и при реализацията на селскостопанската продукция. Широко-профилната подготовка на аграр­икономистите е предпоставка за успешното им включване и в други сфери на стопанската практика, които са свързани с аграрния сектор.

След приключване на обучението студентите придобиват познания за:

 • икономиката на отрасъла и подотраслите;
 • функциониране на държавни структури, управляващи аграрния сектор;
 • организацията, управлението и оптимизирането на производствената,   търговската и финансовата дейност в земеделието;
 • информационното осигуряване на земеделието;
 • счетоводното и статистическо отчитане на селскостопанското производство;
 • контрола и анализа на производствената, търговската и финансовата дейност в земеделието;
 • инвестирането и кредитирането на земеделието;
 • рисковите фактори и застраховането на земеделското производство;
 • правните проблеми на аграрния бизнес;
 • производствените и икономически връзки в земеделското производство;
 • създаването и функционирането на земеделските производствени структури;
 • планирането, прогнозирането, иновирането в селското стопанство;
 • маркетинга, комуникациите, рекламата, необходими за успешното развитие на селскостопанското производство;
 • проблемите на локализацията, вертикалната интеграция и участието в  Европейския съюз;
 • трудовите процеси и социалните проблеми в аграрния сектор;
 • качествата и стандартите на земеделските стоки;
 • проблемите на аграрната екология и биологичното земеделие;
 • проблемите и източниците за финансиране развитието на селските райони;
 • проблемите на аграрния туризъм.

Възпитаниците на специалността придобиват умения и практически навици за:

 • анализ на макро- и микроикономическата среда за функциониране на аграрното предприятие;
 • маркетингови проучвания;
 • ръководство на екипи и участие в работещи по проблемите на аграрния сектор;
 • разработване на модели за оптимизиране на дейността на аграрното предприятие;
 • използване на информационни програмни продукти;
 • счетоводно интерпретиране на дейността на аграрното предприятие и определяне на данъчните му задължения;
 • делови преговори и бизнес-партньори;
 • разработване на инвестиционни и бизнес-проекти;
 • избор на вариант за екологично и устойчиво развитие на аграрното предприятие;
 • разработване на предприемачески стратегии.

Формираните професионални знания и умения предоставят възможност за:

 • компетентно и ефективно управление на земеделски кооперации, сдружения, фермерски стопанства;
 • реализация в областни и общински земеделски служби;
 • кариера в банкови и застрахователни организации, обслужващи аграрния сектор;
 • подготовка на кадри за бъдеща научноизследователска работа по: аграрно предприемачество; аграрен мениджмънт; агромаркетинг; разработване на бизнес проекти; участие в разработване на инвестиционни програми и др.
 • предприемачество в контекста на европейската идентификация на страната.