Документи за участие в кандидатстудентската кампания се подават лично или чрез друго лице:

 1. В Кандидатстудентския център при СА „Д. А. Ценов“ – Свищов;
 2. По пощата или чрез куриерска фирма /с обратна разписка/ на адрес: гр. Свищов, п.к. 5250, СА „Д. А. Ценов“, ул. „Ем. Чакъров“ № 2, за Кандидатстудентски център, тел. 0882/552 523;
 3. ONLINE на https://www.uni-svishtov.bg/bg/admission/bachelor/login
 4. В локалните офиси на СА "Д. А. Ценов" в гр. София и гр. Стара Загора;
 5. В офисите на Центъра за кандидатстудентска подготовка и информация в цялата страна (ЦКПИ);
 6. В офисите на Националната агенция за прием на кандидатстудентски документи (НАПС);

При кандидатстване с оценка от държавен зрелостен изпит, положен в периода 2008 г. - 2018 г.; с оценка от конкурсен изпит, положен в СА "Д. А. Ценов"; с пренесена оценка от успешно положен кандидатстудентски изпит в друго висше училище или с оценка от национални и международни олимпиади, кандидат-студентите подават следните документи:

 • Заявление за кандидатстване по образец, валиден само за СА "Д. А. Ценов" - Свищов - налично в електронен вариант на сайта на СА;
 • Оригинал и копие на диплома за завършено средно образование. Оригиналът на дипломата се предоставя за сверка;
 • Копие на лична карта. Оригиналът се предоставя за сверка;
 • Документ за внесена такса за кандидатстване;
 • Документ, удостоверяващ успешното полагане на кандидатстудентски изпит в друго висше училище (само за кандидатстващите с пренесена оценка от друго висше училище).

Когато в дипломата за средно образование не е вписан общият успех, кандидат-студентът представя удостоверение от средното училище за общ успех, подписано от директора и подпечатано с печата на училището.

За да участват в класирането, кандидат-студентите, завършващи в годината на кандидатстване, които са положили успешно конкурсен изпит в СА "Д.А.Ценов" - Свищов, са длъжни, след получаване на дипломата за средно образование, да я представят в Кандидатстудентския център в гр. Свищов или в офисите на СА в гр. София и гр. Стара Загора, офисите на ЦКПИ или офисите на НАПС, с цел отразяване на балообразуващите оценки в електронната система.