• Продължителността на конкурсните изпити е 3 (три) астро­но­ми­чески часа за тест с 60 въпроса (само от съответната дисципли­на).
  • Един ден преди датата на изпита кандидат-студентите про­веряват в коя сграда са разпределени да се явят в сайта на СА www.uni-svishtov.bg .
  • В деня на изпита на входа на съответната сграда се обявява разпределението на кандидат-студентите по зали.
  • Кандидат-студентите са задължени да се явят не по-късно от 12:30 ч. в съответната зала.
  • Кандидат-студентите се допускат в залите от тех­ни­ческите комисии след представяне на формуляра с входящия номер, получен при подаването на документите и лич­ната карта.
  • Кандидат-студентите, явили се в сградата след изтеглянето на вариант на теста, не се допускат до изпит.
  • При опит за преписване и при нарушаване аноним­ност­та на конкурса работата се анулира и кандидат-студентът гу­би право за класиране. Ако анонимността е нарушена не­вол­но, кандидат-студентът е длъжен да заяви това на квесто­рите.
  • Кандидат-студентите могат да внесат в залата хи­ми­кали, пи­ше­щи синьо, а за изпита по математика - сборник с четириз­нач­ни таб­лици. Не се разрешава използването на калку­ла­тори.
  • На кандидат-студентите се забранява по време на изпитите да носят със себе си мобилни устройства.
  • Резултатите от конкурсните изпити (тест) се обя­вя­ват не по-къс­но от 3 дни след тяхното провеждане в Ин­тернет стра­ницата на СА: www.uni-svishtov.bg (Прием/Бакалавър).
  • Обявените оценки от конкурсните изпити са окончател­ни и не подлежат на преоценка, освен ако е допус­ната техническа греш­ка.

Кандидатите са длъжни сами да се информират за ре­зултатите от изпитите!