Конкурс за академична длъжност "преподавател"

СА “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурс за академична длъжност „преподавател” по област на висше образование 1. Педагогически науки, професионално направление 1.3. Педагогика на обучение по….., по научна специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)“ – един, за нуждите на катедра „Физическо възпитание и спорт”. Краен срок - 2 февруари 2018 г.

Документи - в Академията, отдел “Докторантура и академично развитие”, тел. 66-362.

Процедура по заемане на академична длъжност "доцент"

Област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки

Професионално направление: 3.8. Икономика

Научна специалност: Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)

Кандидат: гл. ас. д-р Момчил Бориславов Антов