Конкурси за академични длъжности

Стопанска академия “Д. А. Ценов” – Свищов обявява конкурси за академични длъжности както следва:

  • „доцент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (контрол)“ - един, за нуждите на катедра „Контрол и анализ на стопанската дейност”;
  • „доцент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Статистика и демография“ - един, за нуждите на катедра „Математика и статистика”;
  • „главен асистент“ по област на висше образование: 3. Социални, стопански и правни науки, професионално направление: 3.8 Икономика, научна специалност „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (банково и бюджетно счетоводство)“ - един, за нуждите на катедра „Счетоводна отчетност”.

Документи се подават в отдел „Докторантура и академично развитие”, тел: 0631/66-362. Краен срок - 27 май 2018 г.