МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
по специалности и форми на обучение

Специалност
Професионално направление
Магистърска програма Редовна форма Дистанционна форма
Икономисти
(3 сем.)
Неиконо
мисти
(6 сем.)
След колеж
(5 сем.)
3.8. ИКОНОМИКА
Финанси 1 Финансов мениджмънт
2 Държавни и общински финанси
3 Банков мениджмънт
4 Инвестиционен мениджмънт  
5 Financial Management (на англ. език)    
Застраховане и социално дело 6 Социален мениджмънт
7 Застраховане
8 Здравен мениджмънт  
Приложна макроикономика 9          
Счетоводство и контрол 10 Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
11 Счетоводство и одит в банките
12 Счетоводство и одит в публичния сектор
Стопански и финансов контрол 13 Финансов анализ и контрол    
14 Валутен, митнически и данъчен контрол  
15 Вътрешен одит  
16 Финансов контрол и външен одит
Статистика и иконометрия 17 Статистика      
18 Приложна статистика      
Международни икономически отношения 19 Международен бизнес и мениджмънт
20 Международен туризъм    
21 Международни проекти      
Маркетинг 22 Маркетинг    
23 Маркетингови комуникации      
Прогнозиране и планиране 24 Бизнеспланиране    
Бизнесинформатика 25 Информационни технологии в бизнеса
Икономика на индустрията 26 Индустриален мениджмънт      
27 Корпоративен мениджмънт    
Икономика на търговията 28 Мениджмънт на търговската дейност
29 Икономика и мениджмънт на туризма  
30 Търговско посредничество и инвестиционно банкиране  
Аграрна икономика 31 Агробизнес
3.7. АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ
Стопанско управление 32 Бизнесадминистрация
33 Мениджмънт на бизнес организациите  
34 Фирмен мениджмънт и контролинг  
Екомениджмънт 35 Екомениджмънт  
36 Психология и поведение в управлението  
37 Междукултурно общуване и мениджмънт    
Публична администрация 38 Мениджмънт на териториалното развитие
39 Публична администрация
Общ брой учебни документации по магистърски програми: 113 23 36 28 26