Обратно

ОКС "Магистър", Дистанционна форма
Учебен план на спeциалност "ЗАСТРАХОВАНЕ И СОЦИАЛНО ДЕЛО"
МП "ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ"
Икономисти, прием м. Март

Код Дисциплина Л* У Кре-
дити
1 семестър
ФФ-КЗСД-М-4 ЗДРАВНА ПОЛИТИКА И ПРОЕКТИ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 90 0 8
ФФ-КЗСД-М-19 ТЕХНОЛОГИИ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ 90 0 8
ФФ-КЗСД-М-15 ОЦЕНКИ НА МОДЕЛИТЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ В СТРАНИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ 90 0 7
ФФ-КФК-М-24 БЮДЖЕТНИ РЕШЕНИЯ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 90 0 7
ФФ-КЗСД-М-12 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 90 0 8
2 семестър
ФММ-КМА-М-18 МАРКЕТИНГ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 105 0 9
ФФ-КЗСД-М-3 ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ПРОДУКТИ 105 0 9
ФФ-КЗСД-М-5 ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ И ФИНАНСИРАНЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 105 0 9
ФФ-КЗСД-М-14 ОТЧЕТНОСТ И ОДИТ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ 105 0 9
ФФ-КЗСД-М-24 МАГИСТЪРСКИ СЕМИНАР (ЗМ) 45 0 3
3 семестър
ФФ-КЗСД-М-26 МАГИСТЪРСКИ КОЛОКВИУМ 0 0 15

*В съответствие с чл. 11, ал. 3 от Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища, присъствените периоди са 10% от посочения хорариум.