Изберете:
Моля, изберете магистърска програма...
АГРОБИЗНЕС
БАНКОВ МЕНИДЖМЪНТ
БИЗНЕСАДМИНИСТРАЦИЯ
БИЗНЕСПЛАНИРАНЕ
ВАЛУТЕН, МИТНИЧЕСКИ И ДАНЪЧЕН КОНТРОЛ
ВЪТРЕШЕН ОДИТ
ЕВРОПЕЙСКИ БИЗНЕС И РЕГУЛАЦИИ
ЕКОЛОГИЧЕН МЕНИДЖМЪНТ И ФИРМЕНА УСТОЙЧИВОСТ
ЕКОМЕНИДЖМЪНТ
ЗАСТРАХОВАНЕ
ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ В ТУРИЗМА
ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ НА ТУРИЗМА
ИНВЕСТИЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ
ИНДУСТРИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В БИЗНЕСА
КОНСУЛТИРАНЕ И АДМИНИСТРИРАНЕ В МЕНИДЖМЪНТА
КОРПОРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ
МАРКЕТИНГ
МАРКЕТИНГОВИ КОМУНИКАЦИИ
МЕЖДУНАРОДЕН БИЗНЕС И МЕНИДЖМЪНТ
МЕЖДУНАРОДЕН ТУРИЗЪМ
МЕЖДУНАРОДНИ ПРОЕКТИ
МЕНИДЖМЪНТ НА БИЗНЕСОРГАНИЗАЦИИТЕ
МЕНИДЖМЪНТ НА ТЕРИТОРИАЛНОТО РАЗВИТИЕ
МЕНИДЖМЪНТ НА ТЪРГОВСКАТА ДЕЙНОСТ
ОБРАЗОВАТЕЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
ПРИЛОЖНА СТАТИСТИКА
ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО
ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ
СОЦИАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ
СТАТИСТИКА
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В БАНКИТЕ
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СЧЕТОВОДСТВО И ОДИТ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ТЪРГОВСКО ПОСРЕДНИЧЕСТВО И ИНВЕСТИЦИОННО БАНКИРАНЕ
УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ
УПРАВЛЕНИЕ НА ФИРМЕНАТА СИГУРНОСТ
УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ И КОНТРОЛ
ФИНАНСОВ КОНТРОЛ И ВЪНШЕН ОДИТ
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ
ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)
ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР
ФИРМЕН МЕНИДЖМЪНТ И КОНТРОЛИНГ