Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на СА "Д. А. Ценов", където се осигурява публичен достъп до информация, свързана с организирането и провеждането на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП.

Публикуваната информация, структурирана в съответните раздели, е под формата на електронни документи, представляващи сканирана в PDF формат версия на оригинален документ на хартиен носител, съдържащ съответните реквизити, в типологизирана, свободна или таблична форма.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СА "Д.А.Ценов" - Свищов

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО)
   - Доставки
   - Услуги
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 ЗОП за 2014 г.

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО) за 2016 г.
   - Доставки
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 ЗОП за 2015 г.

За допълнителна информация, справки и запитвания:
офис "Обществени поръчки", Учебен корпус "Запад"
СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ул. "Емануил Чакъров" № 2
Тел.: 0631 66413
Факс: 0631 88333
e-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg


„Периодични доставки на хранителни продукти: Обособена позиция/група №1 „Топли напитки”; група №2 „Други хранителни стоки – Бакалски “ за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” в град Свищов”
Дата на публикуване - 5.2.2016 г.


Решение №01/05.02.2016 г. (публикуван документ на 05.02.2016 г.)
Покана за две обособени позиции за участие в процедура на договаряне без обявление чл. 90, ал. 1 т. 2 (публикуван документ на 05.02.2016 г.)
Протокол №1/15.02.2016 г. (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Доклад за дейността на комисията от 15.02.2016 г. (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Решение №196/16.02.2016 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Справка за внесени гаранции за изпълнение на Договор №16/02.03.2016 г. и Договор №17/02.03.2016 г. "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Договор №16/02.03.2016 г. за Доставка на топли напитки – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Договор №17/02.03.2016 г. за Доставка на други хранителни стоки - бакалски – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО Договор №16/02.03.2016 г. и Договор №17/02.03.2016 г. (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 10.01.2017)
Справка за извършени плащания месец Януари 2017 (Публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2017 (Публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания месец Март 2017 (Публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания месец Април 2017 (Публикуван документ на 09.05.2017)
Справка за извършени плащания месец Май 2017 (Публикуван документ на 08.06.2017)
„Периодични доставки на хранителни продукти: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Охладено и замразено птиче месо”; група №4 „Риба”; група №5 „Мляко и млечни продукти”; група №6 „Плодове и зеленчуци”; група №7 „Безалкохолни напитки, сокове и бира”; група №8 „Хляб и хлебни изделия”; група №9 „Сладкарски изделия”; група №10 „Шоколадови и захарни изделия”; група №11 „Топли напитки”; група №12 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №13 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №14 „Други хранителни стоки – Бакалски”; група №15 „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути”, за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” в град Свищов”
Дата на публикуване - 4.11.2015 г.


Решение №11/05.11.2015 г. (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Обявление за поръчка (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Документация за участие (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Техническо предложение по техническа спецификация (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Ценова оферта по техническа спецификация (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Протокол №1/16.12.2015 г. (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Протокол №2/17.12.2015 г. (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Протокол №3/05.01.2016 г. (публикуван на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. относно прекратяване на обособена позиция/група №8 „Хляб и хлебни изделия” по чл. 39, ал. 1 т. 1 от ЗОП (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. относно прекратяване на обособени позиции/групи №11 „Топли напитки” и №14 „Други хранителни стоки – Бакалски” по чл. 39, ал. 1 т. 3 от ЗОП (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие "Нове инженеринг" ЕООД - Обособена позиция №11 "Топли напитки" и Обособена позиция №14 "Други хранителни стоки-бакалски" (публикуван документ на 25.01.2016 г.)
Справка за внесени гаранции за изпълнение на Договор №3/02.02.2016 г. „Месо и месни продукти”; Договор №4/02.02.2016 г. „Месни продукти за директна консумация”; Договор №5/02.02.2016 г. „Охладено и замразено птиче месо”; Договор №6/02.02.2016 г. „Риба”; Договор №7/02.02.2016 г. „Мляко и млечни продукти”; Договор №8/02.02.2016 г. „Плодове и зеленчуци”; Договор №9/02.02.2016 г. „Шоколадови и захарни изделия”; Договор №10/02.02.2016 г. „Плодови и зеленчукови консерви”; Договор №11/02.02.2016 г. „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; Договор №12/02.02.2016 г. „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути” "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Справка за внесена гаранция за изпълнение на Договор №13/02.02.2016 г. „Безалкохолни напитки, сокове и бира” "Сашо Димитров 1" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Справка за внесена гаранция за изпълнение на Договор №14/02.02.2016 г. „Сладкарски изделия” ЕТ "Светлана - Димитър Ватев" село Българене, област Плевенска (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Договор №3/02.02.2016 г. за Доставка на месо и месни продукти – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №4/02.02.2016 г. за Доставка на месни продукти за директна консумация – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №5/02.02.2016 г. за Доставка на охладено и замразено птиче месо – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №6/02.02.2016 г. за Доставка на риба – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №7/02.02.2016 г. за Доставка на мляко и млечни продукти – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №8/02.02.2016 г. за Доставка на плодове и зеленчуци – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №9/02.02.2016 г. за Доставка на шоколадови и захарни изделия – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №10/02.02.2016 г. за Доставка на плодови и зеленчукови консерви – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №11/02.02.2016 г. за Доставка на продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №12/02.02.2016 г. за Доставка на стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №13/02.02.2016 г. за Доставка на безалкохолни напитки, сокове и бира – „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №14/02.02.2016 г. за Доставка на сладкарски изделия – ЕТ "Светлана - Димитър Ватев" село Българене, област Плевенска (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор "Нове инженеринг" ЕООД - група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Охладено и замразено птиче месо”; група №4 „Риба”; група №5 „Мляко и млечни продукти”; група №6 „Плодове и зеленчуци”; група №10 „Шоколадови и захарни изделия”; група №12 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №13 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №15 „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути” (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор „Сашо Димитров 1" ЕООД град Свищов група №7 „Безалкохолни напитки, сокове и бира” (Публикуван документ 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор ЕТ „Светлана – Димитър Ватев” село Българене, област Плевенска група №9 „Сладкарски изделия” (Публикуван документ 04.02.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 08.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 09.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)
Справка за извършени плащания месец Януари 2017 (Публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2017 (Публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания месец Март 2017 (Публикуван документ на 10.04.2017)
Справка за извършени плащания месец Април 2017 (Публикуван документ на 09.05.2017)
Справка за извършени плащания месец Май 2017 (Публикуван документ на 08.06.2017)Към днешна дата няма публични покани
  „Периодични доставки на строителни, ВиК и ОВ материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов“
Дата на публикуване 25.3.2016 г.  / Краен срок 7.4.2016 г.
  „Текущо юридическо обслужване” на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – Свищов”
Дата на публикуване 21.12.2015 г.  / Краен срок 31.1.2017 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: „Плодови и зеленчукови консерви”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 14.12.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  „Застраховане на движимо и недвижимо имущество, служители и лица, пребиваващи в обекти на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов”
Дата на публикуване 7.12.2015 г.  / Краен срок 16.12.2015 г.
  „Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №12/19.11.2015 г.
Дата на публикуване 19.11.2015 г.  / Краен срок 29.12.2016 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 29.10.2015 г.  / Краен срок 10.11.2015 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 28.9.2015 г.  / Краен срок 8.10.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция/Група №1 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №2 „Плодове и зеленчуци”; Група №3 „Сладкарски изделия”; Група №4 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №6 „Други хранителни стоки – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 14.9.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 3.9.2015 г.  / Краен срок 15.9.2015 г.
  „Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на гр. Свищов”
Дата на публикуване 31.8.2015 г.  / Краен срок 18.6.2017 г.
  „Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 14.7.2015 г.  / Краен срок 24.7.2015 г.
  „Доставка на електроматериали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 14.7.2015 г.  / Краен срок 24.7.2015 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 13.7.2015 г.  / Краен срок 23.7.2015 г.
  „Доставка на високоефективни перилни препарати за професионални перални машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 13.7.2015 г.  / Краен срок 23.7.2015 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 13.7.2015 г.  / Краен срок 23.7.2015 г.
  „Доставка на почистващи, дезинфекциращи и перилни препарати за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 27.5.2015 г.  / Краен срок 9.6.2015 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 22.5.2015 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 22.5.2015 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  “Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Института за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов” в гр. Свищов“
Дата на публикуване 22.5.2015 г.  / Краен срок 29.10.2015 г.
  „Денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на град град Свищов”
Дата на публикуване 27.4.2015 г.  / Краен срок 21.7.2015 г.
  „Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса”
Дата на публикуване 27.4.2015 г.  / Краен срок 2.6.2017 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 16.4.2015 г.  / Краен срок 27.4.2015 г.
  „Доставка на почистващи, дезинфекциращи и перилни препарати за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 16.4.2015 г.  / Краен срок 29.4.2015 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 16.4.2015 г.  / Краен срок 27.4.2015 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 9.4.2015 г.  / Краен срок 16.4.2015 г.
  „Доставка на канцеларски материали за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ – гр. Свищов“
Дата на публикуване 9.4.2015 г.  / Краен срок 16.4.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция /Група №1„Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”; Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”; Група №12 „Месни продукти за директна консумация”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 31.3.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  „РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО ХОТЕЛСКИ СТАИ 16 БР. (№№ 206; 207; 208; 209; 306; 307; 308; 309; 406; 407; 408; 409; 506; 507; 508 и 509) в ХОТЕЛ „КОРПУС ЮГ“ на Стопанска Академия „Д. А. ЦЕНОВ” в гр. Свищов, ул. „П. Евтимий“ №105“
Дата на публикуване 24.3.2015 г.  / Краен срок 1.4.2015 г.
  "Текущо юридическо обслужване на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов"
Дата на публикуване 17.2.2015 г.  / Краен срок 31.7.2015 г.
  „Перилни услуги (пране, дезинфекция, изсушаване, гладене, пакетиране и транспортиране на спално бельо, хавлии, одеяла, олекотени завивки, покривки, карета, хангали, пердета, пътеки, килими и други) по заявка за обезпечаване дейността на обекти на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” - град Свищов“
Дата на публикуване 10.2.2015 г.  / Краен срок 17.2.2015 г.
  „Периодични доставки на консумативи за печатарска дейност за Академично издателство „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 2.2.2015 г.  / Краен срок 9.2.2015 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Плодове и зеленчуци”; група №4 „Сладкарски изделия”; група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; група №6 „Топли напитки”; група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №9 „Други хранителни стоки – Бакалски”, ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 20.1.2015 г.  / Краен срок 18.11.2015 г.
  „Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №06/16.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.12.2015 г.
  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”, Решение №05/04.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 16.11.2014 г.
  „Периодични доставки на газьол за отопление, чрез „Стокова борса”, Решение №04/22.05.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Група №1 „Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”;Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №03/07.03.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 14.7.2015 г.
  „Текущо юридическо обслужване на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №01/15.01.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.2.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в гр. Свищов”, Решение №10/15.07.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 9.12.2014 г.
  „Денонощна въоръжена физическа охрана (частна охранителна дейност) на обекти на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на територията на град Свищов”, Решение №01/21.01.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 4.11.2015 г.
  „Доставка и монтаж на нафтов водогреен котел за отопление на сгради в Академичен кампус „ЮГ” на Стопанска Академия ”Д. А. Ценов” в гр. Свищов, ул. „П. Евтимий“ №105“
Дата на публикуване 9.10.2014 г.  / Краен срок 4.12.2014 г.
  Обучение и сертифициране на оценители на компетенции в рамките на Дейност 5 от Проект № BG051PO001-3.1.09 – 0009 „Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия „Д. А. Ценов”, Свищов – ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието” по ОП „РЧР“ на Стопанска Академия „Д.А.ЦЕНОВ"
Дата на публикуване 7.10.2014 г.  / Краен срок 31.10.2014 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – БАКАЛСКИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ №1 И №2 НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 15.9.2014 г.  / Краен срок 20.2.2015 г.
  Доставка на комплект учебна литература за обучение по немски език, ниво А1
Дата на публикуване 10.9.2014 г.  / Краен срок 18.9.2014 г.
  Извършване на ремонтни работи по хотелски стаи 16 бр. в Хотел „КОРПУС ЮГ“ на Стопанска Академия „Д. А. ЦЕНОВ” в гр. Свищов, ул. „Патриарх Евтимий“ №105
Дата на публикуване 10.9.2014 г.  / Краен срок 31.12.2014 г.
  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Дата на публикуване 8.8.2014 г.  / Краен срок 18.11.2015 г.
  Периодични доставки, по заявка на Възложителя, на хартия и картон за Академично издателство
Дата на публикуване 30.6.2014 г.  / Краен срок 8.7.2014 г.
  Доставка на комплект учебна литература за обучение по немски език, ниво А1
Дата на публикуване 25.6.2014 г.  / Краен срок 3.7.2014 г.
  Извършване на „Строително-монтажни работи по площадки, тераси, навес, фасади и вертикална планировка в Спортен Комплекс на Стопанска Академия „Д.А.Ценов“ в гр.Свищов, ул.“П.Евтимий“ №105“
Дата на публикуване 20.6.2014 г.  / Краен срок 30.6.2014 г.
  Периодични доставки по заявка на Възложителя на касети за матрични,струйни и лазерни принтери и копирни машини (черно-бели/цветни),оптични носители,дискети и флаш памети,акумулаторни батерии за UPS,почистващи средства и др.
Дата на публикуване 12.5.2014 г.  / Краен срок 20.5.2014 г.
  Предоставяне на пакети осигурителни услуги за обслужване на 600 бр.служители на СА”Д.А.Ценов” гр.Свищов”, включващи извънболнична и болнична помощ, вкл. терапевтична и хирургична дейност
Дата на публикуване 30.4.2014 г.  / Краен срок 8.5.2014 г.
  Доставка на дребно офис оборудване
Дата на публикуване 17.4.2014 г.  / Краен срок 25.4.2014 г.
  Доставка на учебна литература за обучение по английски и немски език от европейската езикова рамка
Дата на публикуване 16.4.2014 г.  / Краен срок 29.4.2014 г.
  Доставка на перилни и почистващи препарати
Дата на публикуване 25.3.2014 г.  / Краен срок 2.4.2014 г.
  Периодични доставки на „В и К” и „ОВ” материали за нуждите на Стопанска Академия ”Д.А.Ценов” в гр.Свищов
Дата на публикуване 19.3.2014 г.  / Краен срок 26.3.2014 г.
  Периодични доставки на Строителни материали за нуждите на Стопанска Академия ”Д.А.Ценов” в гр.Свищов
Дата на публикуване 19.3.2014 г.  / Краен срок 26.3.2014 г.
  Периодични доставки на „В и К” и „ОВ” материали
Дата на публикуване 19.2.2014 г.  / Краен срок 27.2.2014 г.
  Периодични доставки на Строителни материали
Дата на публикуване 19.2.2014 г.  / Краен срок 27.2.2014 г.
  Пране, дезинфекция, изсушаване, гладене, пакетиране и транспортиране на спално бельо, хавлии, одеяла, олекотени завивки, покривки, карета, хангали, пердета, пътеки, килими и други
Дата на публикуване 18.2.2014 г.  / Краен срок 25.2.2014 г.
  Доставка и монтаж на нафтов водогреен котел за отопление
Дата на публикуване 17.2.2014 г.  / Краен срок 25.2.2014 г.
  Доставка на пакет учебни материали
Дата на публикуване 7.2.2014 г.  / Краен срок 17.2.2014 г.
  Доставка на учебници
Дата на публикуване 27.1.2014 г.  / Краен срок 4.2.2014 г.
  Доставка на учебни материали
Дата на публикуване 19.12.2013 г.  / Краен срок 5.1.2014 г.
  Доставка на пакет учебни материали по английски език за ниво С1 от европейската езикова рамка за провеждането на Интензивно /специализирано чуждоезиково обучение по английски език, Дейност 3 по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.09-0009 "Усъвършенстване системата за квалификация и кариерно израстване на преподавателите в Стопанска академия "Д. А. Ценов", Свищов– ключов фактор за обучение, ориентирано към пазара на труда и изграждане на конкурентна и динамична икономика, основана на знанието" по ОП „РЧР“
Дата на публикуване 11.12.2013 г.  / Краен срок 18.12.2013 г.
  Периодични доставки на консумативи за печатарска дейност/мастила,плаки и други/ за Академично издателство “Ценов” при СА “Д. А. Ценов” в град Свищов
Дата на публикуване 4.12.2013 г.  / Краен срок 12.12.2013 г.
  Периодични доставки на консумативи за печатарска дейност/мастила,плаки и други/ за Академично издателство “Ценов” при СА “Д. А. Ценов” в град Свищов
Дата на публикуване 8.11.2013 г.  / Краен срок 19.11.2013 г.
  Доставки на Препарати за почистване, дезинфекциране и ароматизиране в помещения с общо предназначение (зали, коридори, кабинети)
Дата на публикуване 7.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Периодични доставки, по заявка на Възложителя, на хартия за Академично издателство
Дата на публикуване 7.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Периодични доставки, по заявка на Възложителя на Ел. материали
Дата на публикуване 7.6.2013 г.  / Краен срок 17.6.2013 г.
  Доставка на софтуерни лицензи и софтуерна поддръжка за нуждите на СА „Д.А. Ценов” – Свищов
Дата на публикуване 8.5.2013 г.  / Краен срок 15.5.2013 г.
  Доставка на касети за матрични,струйни и лазерни принтери и копирни машини (черно-бели/цветни),оптични носители, дискети и флаш памети,акумулаторни батерии за UPS,почистващи средства за офис и др.
Дата на публикуване 23.4.2013 г.  / Краен срок 7.5.2013 г.
  Лицензи за терминален сървър
Дата на публикуване 23.4.2013 г.  / Краен срок 7.5.2013 г.
  Доставка на канцеларски материали
Дата на публикуване 16.4.2013 г.  / Краен срок 25.4.2013 г.
  Канцеларски материали и консумативи
Дата на публикуване 3.4.2013 г.  / Краен срок 12.4.2013 г.
  Софтуер за моделиране и анализ на бизнес процеси - ARIS Business Architect 7.2
Дата на публикуване 29.3.2013 г.  / Краен срок 8.4.2013 г.
  Препарати за почистване, измиване, дезинфекция и ароматизиране
Дата на публикуване 14.3.2013 г.  / Краен срок 22.3.2013 г.
  САНИРАНЕ ВЪНШНО /ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ/ НА ЗАДНА ФАСАДА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА";„РЕМОНТНИ РАБОТИ ПО КОРИДОРИ ХОТЕЛ КОРПУС ЮГ";„РЕМОНТ ПОКРИВИ В БАЗА ЗА ОТДИХ И ОБУЧЕНИЕ С.ОРЕШАК,ОБЛ.ЛОВЕЧ";„РЕМОНТНИ РАБОТИ И САНИРАНЕ НА АУДИТОРИИ ЗАПАДЕН КОРПУС І-ВИ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ”;„РЕМОНТНИ РАБОТИ И САНИРАНЕ НА АУДИТОРИИ ЗАПАДЕН КОРПУС ІІ-РИ ПРИЗЕМЕН ЕТАЖ
Дата на публикуване 5.2.2013 г.  / Краен срок 13.2.2013 г.
  Канцеларски материали и консумативи
Дата на публикуване 8.1.2013 г.  / Краен срок 17.1.2013 г.
КРАСИМИР КЪНЧЕВ ПАРАШКЕВОВ 66-413