Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на СА "Д. А. Ценов", където се осигурява публичен достъп до информация, свързана с организирането и провеждането на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП.

Публикуваната информация, структурирана в съответните раздели, е под формата на електронни документи, представляващи сканирана в PDF формат версия на оригинален документ на хартиен носител, съдържащ съответните реквизити, в типологизирана, свободна или таблична форма.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СА "Д.А.Ценов" - Свищов

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО) за 2016 г.
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016 г.
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2015 г.

За допълнителна информация, справки и запитвания:
офис "Обществени поръчки", Учебен корпус "Запад"
СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ул. "Емануил Чакъров" № 2
Тел.: 0631 66413
Факс: 0631 88333
e-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО)
   - Доставки


„Доставка на компютърна и мултимедийна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” по Проект 16.4.2.087 „Шанс за развитие”, е-MS код: ROBG-176 по програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния – България”
Дата на публикуване - 11.10.2017 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 29.09.2017 г.
Номер на поръчката: 00202-2017-0007

Решение за откриване на процедура (ЗОП) №07/09.10.2017 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 11.10.2017 г.)
Решение за откриване на процедура (ЗОП) №07/09.10.2017 г. след публикуване в АОП ID 808841 (Публикуван документ на 11.10.2017 г.)

Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (импортиран документ на 09.10.2017 г. и получен временен референтен номер 20171009-005193 (17-420862-001) (Публикуван документ на 11.10.2017 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - след публикуване в АОП ID 808843 регистриран документ на 11.10.2017 г. (Публикуван документ на 11.10.2017 г.)

Документация за участие (Публикуван документ на 11.10.2017 г.)
Договор проект (Публикуван документ на 11.10.2017 г.)
Образци на документи (Публикуван документ 11.10.2017 г.)
„Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса“
Дата на публикуване - 29.9.2017 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 29.09.2017 г.
Номер на поръчката: 0202-2017-0006

 Решение за откриване на процедура (ЗОП) №06/29.09.2017 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Решение за откриване на процедура (ЗОП) №06/29.09.2017 г. след публикуване в АОП ID 807466 (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Договор за борсово представителство №41/29.09.2017 г. - "УНИБРОКС" ЕООД град Русе (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Поръчка-спецификация №001/29.09.2017 г. към Договор за борсово представителство от 29.09.2017 г. - "УНИБРОКС" ЕООД град Русе (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Доклад на управител "УНИБРОКС" ЕООД град Русе от 11.10.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Борсов договор №492/11.10.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП и временен референтен номер 20171016-005183 (17-432485-001) (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка - Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП след публикуване в АОП ID 810008 (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
Справка за извършено плащане в изпълнение на Договор за борсово представителство №41/29.09.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
„Доставка на компютърна, комуникационна, мултимедийна и периферна техника за нуждите СА „Д. А. Ценов” в град Свищов“
Дата на публикуване - 30.8.2017 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 30.08.2017 г.
Номер на поръчката: 00202-2017-0005

Решение за откриване на процедура (ЗОП) №05/28.08.2017 г. с подпис и печат (Публикуван документ на 30.08.2017 г.)
Решение за откриване на процедура (ЗОП) №05/28.08.2017 г. след публикуване в АОП ID 802624 (Публикуван документ на 30.08.2017 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (импортиран документ на 28.08.2017 г. и получен временен референтен номер 20170828-005188 (17-357927-001) (Публикуван документ на 30.08.2017 г.)
Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - след публикуване в АОП ID 802623 регистриран документ на 30.08.2017 г. (Публикуван документ на 30.08.2017 г.)
Документация за участие в pdf (Публикуван документ на 30.08.2017 г.)
Документация за участие в World (Публикуван документ на 30.08.2017 г.)
Проект на договор (Публикуван документ на 30.08.2017 г.)
Образци на документи (Публикуван документ на 30.08.2017 г.)

Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 07.09.2017 г.)
Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 12.09.2017 г.)
Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 21.09.2017 г.)
Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 25.09.2017 г.)
Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 27.09.2017 г.)

Протокол №1/09.10.2017 г. за работата на комисията - приключен на 17.10.2017 г. (Публикуван документ на 18.10.2017 г.)
„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А.Ценов”, в четири обособени позиции: №1 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов на територията на град Свищов; №2 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик; №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян и №4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов на територията на град София”
Дата на публикуване - 22.5.2017 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 22.05.2017 г.
Номер на поръчката: 00202-2017-0002


Решение №02/22.05.2017 г. (Публикуван документ на 22.05.2017 г.) 
Регистрирано в АОП под номер 788209

Съобщение за удължаване на срока за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в четири обособени позиции: №1 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов” на територията на град Свищов; №2 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик”; №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян” и №4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов” на територията на град София" (Публикуван документ на 04.07.2017 г.)

Решение №201/01.08.2017 г. за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в четири обособени позиции, по отношение на обособена позиция: №1 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов” на територията на гр. Свищов; обособена позиция №2 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик и обособена позиция №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян (Публикуван документ на 01.08.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в четири обособени позиции, по отношение на обособена позиция: №1 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов” на територията на гр. Свищов; обособена позиция №2 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик и обособена позиция №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян (Публикуван документ на 01.08.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в четири обособени позиции, по отношение на обособена позиция: №1 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов” на територията на гр. Свищов; обособена позиция №2 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик и обособена позиция №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян - разпечатан екземпляр след публикуване в АОП (Публикуван документ на 01.08.2017 г.)
Договор №14/31.07.2017 г. за доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов” на територията на град София - изпълнител: „Софийска вода” АД град София (Публикуван документ на 08.08.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в четири обособени позиции, по отношение на обособена позиция №4 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов" на територията на град София" (Публикуван документ на 08.08.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в четири обособени позиции, по отношение на обособена позиция №4 "Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов" на територията на град София" разпечатан екземпляр след публикуване в АОП (Публикуван документ на 08.08.2017 г.)
Справка за извършени плащания месец Август 2017 (Публикуван документ на 05.09.2017)
„Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване - 3.4.2017 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 03.04.2017 г.

Номер на поръчката: 00202-2017-0001

 
Решение №01/03.04.2017 г. (Публикуван документ на 03.04.2017 г.)
Регистрирано в АОП под номер 781370


Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП-чл. 79, ал. 1, т. 1 (Публикуван документ на 03.04.2017 г. - pdf)
Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП-чл. 79, ал. 1, т. 1 (Публикуван документ на 03.04.2017 г. - world)
Протокол №1/19.04.2017 г. от проведено договаряне без предварително обявление (Публикуван документ на 19.04.2017 г.)
Доклад за работата на комисията и приложен Протокол №1/19.04.2017 г. (Публикуван документ на 19.04.2017 г.)
Решение №199/20.04.2017 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”(Публикуван документ на 20.04.2017 г.)
Внесена гаранция по изпълнение на Договор №13/09.05.2017 г. за периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов - ЕТ "НИК 96 - Николай Робов" град Велико Търново (Публикуван документ на 10.05.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (за периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов) импортиран документ №786096 на 09.05.2017 г. и получен временен референтен номер 20170509-005242 (17-182541-001) от АОП (Публикуван документ на 11.05.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (за периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов) регистриран документ на 11.05.2017 г. в АОП (Публикуван документ на 11.05.2017 г.)
Договор №13/09.05.2017 г. за периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов - ЕТ „НИК 96 - Николай Робов” град Велико Търново (Публикуван документ на 12.05.2017 г.)
Справка за извършени плащания месец Юни 2017 г. (Публикуван документ на 06.07.2017)
Справка за извършени плащания месец Юли 2017 г. (Публикуван документ на 03.08.2017)
Справка за извършени плащания месец Септември 2017 г. (Публикуван документ на 10.10.2017)
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” разделен в 13 обособени позиции:
Дата на публикуване - 8.12.2016 г.

 

Обособена позиция №1 Месо и месни продукти
Обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо”
Обособена позиция №3 „Риба”
Обособена позиция №4 „Млечни продукти”
Обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”
Обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки”
Обособена позиция №7 „Хлебни изделия”
Обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”
Обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”
Обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консерви”
Обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”
Обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски”
Обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо”

 

Информация за преписката публикувана в РОП на 08.12.2016 г.

Номер на поръчката:  00202-2016-0003


Решение №03/05.12.2016 г. (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Регистрирано в АОП под номер 760966


Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Регистрирано в АОП под номер 760961


Документация за участие (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Техническо предложение по техническа спецификация (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Ценово предложение (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Съобщение за работното време на офис „Обществени поръчки” през празничните дни (Публикуван документ на 22.12.2016 г.)
Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 22.12.2016 г.)
Протокол №1 от 05.01.2017 г. за работата на комисията - приключен на 13.01.2017 г. (Публикуван документ на 16.01.2017 г.)
Протокол №2 от 24.01.2017 г. за работата на комисията - приключен на 25.01.2017 г. (Публикуван документ на 25.01.2017 г.)
Съобщение за датата на отваряне на пликовете с предлагани ценови параметри (Публикуван документ на 30.01.2017 г.)
Протокол №3 от 30.01.2017 г. за работата на комисията (Публикуван документ на 10.02.2017 г.)
Протокол №4 от 06.02.2017 г. за работата на комисията - приключен на 09.02.2017 г. (Публикуван документ на 10.02.2017 г.)
Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол №1/05.01.2017 г.; Протокол №2/24.01.2017 г.; Протокол №3/30.01.2017 г. и Протокол №4/06.02.2017 г. (Публикуван документ на 10.02.2017 г.)
Решение №198/10.02.2017 г. за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка (Публикуван документ на 10.02.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - прекратена обособена позиция №7 "Хлебни изделия" импортиран документ №774427 на 28.02.2017 г. и получен временен референтен номер 20170228-005162 (17-080980-001) от АОП (Публикуван документ на 06.03.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - прекратена обособена позиция №7 "Хлебни изделия" регистриран документ на 06.03.2017 г. в АОП (Публикуван документ на 06.03.2017 г.)
Уведомление за допусната техническа грешка в Протокол №4/06.02.2017 г. и Доклад за работата на комисията, изготвен на основание чл. 60 от ППЗОП (Публикуван документ на 08.03.2017 г.)

Внесени гаранции по изпълнение на Договор №1/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” и Договор №12/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо” - "Месокомбинат-Свищов" ООД град Свищов (Публикуван документ на 09.03.2017 г.)

Внесени гаранции по изпълнение наДоговор №2/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо”; Договор №3/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №3 „Риба”; Договор №4/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №4 „Млечни продукти”; Договор №5/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”; Договор №7/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”; Договор №8/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”;Договор №9/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани”; Договор №10/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”; Договор №11/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски” - "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.03.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (12 договора за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов) импортиран документ №775602 на 08.03.2017 г. и получен временен референтен номер 20170308-005394 (17-093666-001) от АОП (Публикуван документ на 13.03.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (12 договора за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов) регистриран документ на 13.03.2017 г. в АОП (Публикуван документ на 13.03.2017 г.)
Внесена гаранция по изпълнение на Договор (поз.6) №0/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки” - "Сашо Димитров 1" ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 13.03.2017 г.)
Договор (поз.6) №0/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки” - „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №1/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” - „Месокомбинат-Свищов” ООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №2/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №3/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №3 „Риба” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №4/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №4 „Млечни продукти” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №5/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №7/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №8/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №9/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани” -„Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №10/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.) 
Договор №11/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски” -„Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №12/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо” - „Месокомбинат-Свищов” ООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)

Справка за извършени плащания месец Март 2017 (Публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания месец Април 2017 (Публикуван документ на 09.05.2017)
Справка за извършени плащания месец Май 2017 (Публикуван документ на 08.06.2017)
Справка за извършени плащания месец Юни 2017 (Публикуван документ на 06.07.2017)
Справка за извършени плащания месец Юли 2017 (Публикуван документ на 03.08.2017)
Справка за извършени плащания месец Юли 2017 (Публикуван документ на 07.08.2017)
Справка за извършени плащания месец Август 2017 (Публикуван документ на 05.09.2017)
Справка за извършени плащания месец Септември 2017 (Публикуван документ на 10.10.2017)
„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов"
Дата на публикуване - 29.9.2017 г.

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9068791


Номер на обявата
 08.00-О3
 
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
29.09.2017 г. 

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, Росица Петкова, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2687&vid=1.


Обект на поръчката
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката
40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката
„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
22991000, 22992000

Описание:
Вестникарска хартия
Ръчно изработена хартия или картон

Срок за получаване на офертите
09/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)
 

Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация
Изисквания към офертата: 1. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия; 2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП; 3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си; 4. Всеки участник може да представи само една оферта; 5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта; 6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение; 7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура; 8. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон/факс/, е-mail адрес и наименованието на поръчката. Офертата трябва да съдържа: 1. Оферта за участие – образец №1; 2. Опис на представените документи, подписан от представляващия участника – образец №2; 3. При участници обединения – документ (договор/споразумение за създаване на обединението); 4. Копие от документ (договор или друг документ), в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка, а именно: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 5. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – образец №3; 6. Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП – образец №4; 7. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – образец №5, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата спецификация на Възложителя; 8. Списък-декларация на доставките – образец №6, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършените доставки; 9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника; 10. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец №7; 11. Ценово предложение за изпълнение на поръчката –образец №8; 12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – образец №9, ако е приложимо; 13. Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – образец №10; 14. Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник във възлагането – образец №11. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”,подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Офертите се представят в Офис „Обществени поръчки”, Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” Свищов, ул. „Ем. Чакъров” №2 всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч. Дата и час на отварянe на офертите - 10.10.2017 г. 13:00 h. Възложителят не се задължава да достигне пълния размер на сумата по договора. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 5% от стойността на договора без ДДС.

Дата на изпращане на настоящата информация
29/09/2017  (дд/мм/гггг)

 


 BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП


 
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата
08.00-О3
 
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
29.09.2017 г. 

Възложител

 
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, Росица Петкова, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2687&vid=1.


Обект на поръчката
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката
40000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката
„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
22991000, 22992000

Описание:
Вестникарска хартия
Ръчно изработена хартия или картон

Срок за получаване на офертите
12/10/2017 , 17:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)


Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

НЕ

Друга информация
На основание чл. 186 и чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно Раздел III от настоящата информация. Отварянето на офертите ще бъде на 13.10.2017 г. в 15:00 часа в Офис „Обществени поръчки” - Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.


Дата на изпращане на настоящата информация
09/10/2017  (дд/мм/гггг)


Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Информация за публикувана в профилна на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП - след публикуване в АОП ID 9068791 (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Документация за участие (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Образци на документи (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Договор - проект (Публикуван документ на 29.09.2017 г.)
Заповед №967/09.10.2017 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 09.10.2017 г. 17:22)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 09.10.2017 г. 17:22 h.)
„Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“
Дата на публикуване - 1.12.2016 г.

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9059333

Номер на обявата
08.00-О6
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
01.12.2016 г. 

Възложител

  
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2613&vid=1.

Обект на поръчката
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката
69950 лв. без ДДС


Предмет на поръчката
„Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“


Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
30125100

Описание:
Касети с тонер

Срок за получаване на офертите
09/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)


Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ


Друга информация
На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на Интернет адрес: http://www.uni-svishtov.bg ] Профил на купувача: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2613&vid=1 Изисквания към офертата: 1. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП; 3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си; 4. Всеки участник може да представи само една оферта. 5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта; 6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 8. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон/факс/, е-mail адрес и наименованието на поръчката. Офертата трябва да съдържа: Лично състояние. Критерии за подбор 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата /образец №1/; 2. Административни сведения за участника /образец №2/; 3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в обществената поръчка; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /образец №3/; 5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /образец №4/; 6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /образец №5/; 7. Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗОП /образец №6/; 8. Списък–декларация за доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника за последните три години, считано от датата на подаване на офертата /образец №7/; Техническо предложение 1. Техническо предложение /образец №8/; 2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд /образец №9/; 3. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора /образец №10/. Запечатан, непрозрачен плик с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” 1. Ценово предложение /образец №12/. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 3% от стойността на договора без ДДС.


Дата на изпращане на настоящата информация
01/12/2016  (дд/мм/гггг)

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 01.12.2016 г.)
Документация за участие (Публикуван документ на 01.12.2016 г.)
Съобщение за работното време на офис „Обществени поръчки” през празничните дни (Публикуван документ на 22.12.2016 г.)
Протокол №1/12.12.2016 г. за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикуван документ на 06.01.2017 г.)
Справка за внесена банкова гаранция за изпълнение на Договор №О1/16.01.2017 г. за доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов с изпълнител "РОНОС" ООД град София (Публикуван документ на 17.01.2017 г.)
Договор №О1/16.01.2017 г. за доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов с изпълнител "РОНОС" ООД град София (Публикуван документ на 19.01.2017 г.)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов по Договор О1/16.01.2017 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов по Договор О1/16.01.2017 г. за месец Юли 2017 г. (публикуван документ на 03.08.2017)
Справка за извършена корекция по Договор О1/16.01.2017 г. за месец Септември 2017 г. (публикуван документ на 10.10.2017)
„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов, разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”
Дата на публикуване - 29.9.2016 г.

 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9056972

Номер на обявата
 08.00-О4
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
29.09.2016 г. 

Възложител

  
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=1600&vid=1.


Обект на поръчката
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката
69950 лв. без ДДС


Предмет на поръчката
„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“ разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”


Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
30199000, 39292400, 30197210, 30237130, 30237200, 30237400, 30237300, 30234000, 30237250, 31411000, 31422000

Описание:
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Пособия за писане
Папки с пръстени за захващане на страниците
Компютърни карти (платки)
Компютърни аксесоари
Принадлежности за въвеждане на данни
Компютърни принадлежности
Носители за съхраняване на информация
Почистващи принадлежности за компютри
Алкални батерии
Групи от батерии

Срок за получаване на офертите
10/10/2016 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

 
Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изисквания при попълване на офертата: Лично състояние. Критерии за подбор 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата /образец №1/; 2. Административни сведения за участника /образец №2/; 3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в обществената поръчка; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /образец №3/; 5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /образец №4/; 6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /образец №5/; 7. Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗОП /образец №6/; 8. Списък–декларация за доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника за последните три години, считано от датата на подаване на офертата /образец №7/; 9. Декларация за обстоятелствата по чл. 12 от ЗОП /за специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение/ – /образец №8/; Техническо предложение 1. Техническо предложение /образец №9/; 2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд /образец №10/; 3. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора /образец №11/. Запечатан, непрозрачен плик с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” 1. Ценово предложение /образец №12/. Важно! Техническото предложение и Предложените ценови параметри от офертата се представят за всяка една обособена позиция, за която се участва. Всички стоки се доставят в подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защитата им от външно влияние и повреди по време на транспортирането им. Стоките се доставят с транспорт на изпълнителя, като всички разходи се включват в единичната им цена. Стоките трябва да са придружени с необходимите документи за произход и качество, като при проблеми с качеството, установени от възложителя, изпълнителят поема разходите за подмяна на некачествената стока. Доставката на стоките се удостоверява с подписан приемно-предавателен протокол. На основание чл.12, ал.7 от ЗОП оферти за обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” могат да подават и други заинтересовани лица, освен тези, за които обособената позиция е запазена, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или за стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

Дата на изпращане на настоящата информация
29/09/2016  (дд/мм/гггг)

 
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 29.09.2016 г.)
Документация за участие (Публикувана на 29.09.2016 г.)
Протокол №1/11.10.2016 г. за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикуван документ на 27.10.2016 г.)
Справка за внесена гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О2/03.11.2016 г. за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов "Транс Ко 04" ЕООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Справка за внесена гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О3/03.11.2016 г. за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов "Транс Ко 04" ЕООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Справка за внесена гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О4/09.11.2016 г. за периодични доставки на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов " Дартек" ООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Договор №О2/03.11.2016 г. за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов "Транс Ко 04" ЕООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Договор №О3/03.11.2016 г. за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов "Транс Ко 04" ЕООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Договор №О4/09.11.2016 г. за периодични доставки на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов " Дартек" ООД (Публикуван документ на 10.11.2016 г.)
Справка за за извършено плащане на предоставени мостри по Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии” СТЕМО ООД (Публикуван документ на 14.11.2016 г.)
Справка за за извършено плащане на предоставени мостри по Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии” Дартек ООД (Публикуван документ на 18.11.2016 г.)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Ноември 2016 г. (публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Ноември 2016 г. (публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Декември 2016 г. (публикуван документ на 10.01.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Декември 2016 г. (публикуван документ на 10.01.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Януари 2017 г. (публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Януари 2017 г. (публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Февруари 2017 г. (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Февруари 2017 г. (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка (корекция) за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка (корекция) за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О4/09.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Април 2017 г. (публикуван документ на 09.05.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Май 2017 г. (публикуван документ на 08.06.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Май 2017 г. (публикуван документ на 08.06.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О4/09.11.2016 г. за месец Май 2017 г. (публикуван документ на 08.06.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Юни 2017 г. (публикуван документ на 06.07.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Юли 2017 г. (публикуван документ на 03.08.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Юли 2017 г. (публикуван документ на 03.08.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О4/09.11.2016 г. за месец Юли 2017 г. (публикуван документ на 03.08.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Август 2017 г. (публикуван документ на 05.09.2017)  „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 14.8.2017 г.
Валидност на офертата 14.11.2017 г.
 / Краен срок 10.10.2017 г.
  Доставка на канцеларски материали, оптични носители и флаш памет“ по проект „BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Дата на публикуване 18.7.2017 г.
Валидност на офертата 24.9.2017 г.
 / Краен срок 1.9.2017 г.
  „Доставка на тонер касети за принтери и копирни машини“ по проект BG05M2OP001-2.009-0026-С01 „Развитие капацитета на студентите, докторантите, постдокторантите и младите учени от Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов за провеждане на иновативни научно-практически изследвания в областта на икономиката, администрацията и управлението”, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове”
Дата на публикуване 18.7.2017 г.
Валидност на офертата 24.9.2017 г.
 / Краен срок 1.9.2017 г.
  „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”
Дата на публикуване 5.6.2017 г.
Валидност на офертата 5.9.2017 г.
 / Краен срок 26.7.2017 г.
  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов”
Дата на публикуване 22.11.2016 г.
Валидност на офертата 30.11.2016 г.
 / Краен срок 30.11.2016 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов, разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”
Дата на публикуване 28.9.2016 г.
Валидност на офертата 29.9.2016 г.
 / Краен срок 29.9.2016 г.
  „Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 2.9.2016 г.
Валидност на офертата 20.9.2016 г.
 / Краен срок 16.10.2017 г.
  „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна, комуникационна и периферна техника предназначена за нуждите на Института за научни изследвания и компютърни лаборатории в СА “Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 15.6.2016 г.
Валидност на офертата 15.10.2016 г.
 / Краен срок 11.11.2016 г.
Становища на Изпълнителния директор на АОП по запитвания на Възложителя