Профилът на купувача е обособена част от електронната страница на СА "Д. А. Ценов", където се осигурява публичен достъп до информация, свързана с организирането и провеждането на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП.

Публикуваната информация, структурирана в съответните раздели, е под формата на електронни документи, представляващи сканирана в PDF формат версия на оригинален документ на хартиен носител, съдържащ съответните реквизити, в типологизирана, свободна или таблична форма.

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки в СА "Д.А.Ценов" - Свищов

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО) за 2016 г.
Обобщена информация чл. 230, ал. 1, т. 7 от ЗОП за 2016 г.
Обобщена информация по чл. 44, ал. 10 от ЗОП за 2015 г.

За допълнителна информация, справки и запитвания:
офис "Обществени поръчки", Учебен корпус "Запад"
СА "Д. А. Ценов" - Свищов, ул. "Емануил Чакъров" № 2
Тел.: 0631 66413
Факс: 0631 88333
e-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg

Обявление за предварителна информация(Директива 2004/18/ЕО)
   - Доставки


„Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване - 3.4.2017 г.

Информация за преписката публикувана в РОП на 03.04.2017 г.

Номер на поръчката: 00202-2017-0001

 
Решение №01/03.04.2017 г. (Публикуван документ на 03.04.2017 г.)
Регистрирано в АОП под номер 781370


Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП-чл. 79, ал. 1, т. 1 (Публикуван документ на 03.04.2017 г. - pdf)
Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП-чл. 79, ал. 1, т. 1 (Публикуван документ на 03.04.2017 г. - world)
Протокол №1/19.04.2017 г. от проведено договаряне без предварително обявление (Публикуван документ на 19.04.2017 г.)
Доклад за работата на комисията и приложен Протокол №1/19.04.2017 г. (Публикуван документ на 19.04.2017 г.)
Решение №199/20.04.2017 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”(Публикуван документ на 20.04.2017 г.)
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” разделен в 13 обособени позиции:
Дата на публикуване - 8.12.2016 г.

 

Обособена позиция №1 Месо и месни продукти
Обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо”
Обособена позиция №3 „Риба”
Обособена позиция №4 „Млечни продукти”
Обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”
Обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки”
Обособена позиция №7 „Хлебни изделия”
Обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”
Обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”
Обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консерви”
Обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”
Обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски”
Обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо”

 

Информация за преписката публикувана в РОП на 08.12.2016 г.

Номер на поръчката:  00202-2016-0003


Решение №03/05.12.2016 г. (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Регистрирано в АОП под номер 760966


Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Регистрирано в АОП под номер 760961


Документация за участие (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Техническо предложение по техническа спецификация (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Ценово предложение (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Съобщение за работното време на офис „Обществени поръчки” през празничните дни (Публикуван документ на 22.12.2016 г.)
Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 22.12.2016 г.)
Протокол №1 от 05.01.2017 г. за работата на комисията - приключен на 13.01.2017 г. (Публикуван документ на 16.01.2017 г.)
Протокол №2 от 24.01.2017 г. за работата на комисията - приключен на 25.01.2017 г. (Публикуван документ на 25.01.2017 г.)
Съобщение за датата на отваряне на пликовете с предлагани ценови параметри (Публикуван документ на 30.01.2017 г.)
Протокол №3 от 30.01.2017 г. за работата на комисията (Публикуван документ на 10.02.2017 г.)
Протокол №4 от 06.02.2017 г. за работата на комисията - приключен на 09.02.2017 г. (Публикуван документ на 10.02.2017 г.)
Доклад за работата на комисията и приложения на Протокол №1/05.01.2017 г.; Протокол №2/24.01.2017 г.; Протокол №3/30.01.2017 г. и Протокол №4/06.02.2017 г. (Публикуван документ на 10.02.2017 г.)
Решение №198/10.02.2017 г. за обявяване на класирането на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка (Публикуван документ на 10.02.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - прекратена обособена позиция №7 "Хлебни изделия" импортиран документ №774427 на 28.02.2017 г. и получен временен референтен номер 20170228-005162 (17-080980-001) от АОП (Публикуван документ на 06.03.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - прекратена обособена позиция №7 "Хлебни изделия" регистриран документ на 06.03.2017 г. в АОП (Публикуван документ на 06.03.2017 г.)
Уведомление за допусната техническа грешка в Протокол №4/06.02.2017 г. и Доклад за работата на комисията, изготвен на основание чл. 60 от ППЗОП (Публикуван документ на 08.03.2017 г.)

Внесени гаранции по изпълнение на Договор №1/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” и Договор №12/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо” - "Месокомбинат-Свищов" ООД град Свищов (Публикуван документ на 09.03.2017 г.)

Внесени гаранции по изпълнение наДоговор №2/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо”; Договор №3/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №3 „Риба”; Договор №4/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №4 „Млечни продукти”; Договор №5/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”; Договор №7/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”; Договор №8/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”;Договор №9/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани”; Договор №10/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”; Договор №11/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски” - "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 09.03.2017 г.)

Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (12 договора за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов) импортиран документ №775602 на 08.03.2017 г. и получен временен референтен номер 20170308-005394 (17-093666-001) от АОП (Публикуван документ на 13.03.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (12 договора за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов) регистриран документ на 13.03.2017 г. в АОП (Публикуван документ на 13.03.2017 г.)
Внесена гаранция по изпълнение на Договор (поз.6) №0/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки” - "Сашо Димитров 1" ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 13.03.2017 г.)
Договор (поз.6) №0/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки” - „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №1/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №1 „Месо и месни продукти” - „Месокомбинат-Свищов” ООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №2/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №3/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №3 „Риба” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №4/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №4 „Млечни продукти” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №5/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №7/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №8/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №9/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консервирани” -„Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №10/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти” - „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.) 
Договор №11/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски” -„Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)
Договор №12/08.03.2017 г. за периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов по обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо” - „Месокомбинат-Свищов” ООД град Свищов (Публикуван документ на 14.03.2017 г.)

Справка за извършени плащания месец Март 2017 (Публикуван документ на 07.04.2017)
„Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“
Дата на публикуване - 1.12.2016 г.

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9059333

Номер на обявата
08.00-О6
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
01.12.2016 г. 

Възложител

  
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.
Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2613&vid=1.

Обект на поръчката
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката
69950 лв. без ДДС


Предмет на поръчката
„Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“


Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
30125100

Описание:
Касети с тонер

Срок за получаване на офертите
09/12/2016 , 16:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)


Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ


Друга информация
На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на Интернет адрес: http://www.uni-svishtov.bg ] Профил на купувача: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=2613&vid=1 Изисквания към офертата: 1. При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 2. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП; 3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си; 4. Всеки участник може да представи само една оферта. 5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да е подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта; 6. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 8. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникът посочва наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон/факс/, е-mail адрес и наименованието на поръчката. Офертата трябва да съдържа: Лично състояние. Критерии за подбор 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата /образец №1/; 2. Административни сведения за участника /образец №2/; 3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в обществената поръчка; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /образец №3/; 5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /образец №4/; 6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /образец №5/; 7. Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗОП /образец №6/; 8. Списък–декларация за доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника за последните три години, считано от датата на подаване на офертата /образец №7/; Техническо предложение 1. Техническо предложение /образец №8/; 2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд /образец №9/; 3. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора /образец №10/. Запечатан, непрозрачен плик с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” 1. Ценово предложение /образец №12/. Изисквания към документите: 1. Всички документи трябва да са на български език, в оригинал или заверени копия с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат; 2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, вписани в търговския регистър на Агенцията по вписванията или упълномощени за това лица, съгласно приложено нотариално заверено пълномощно. Преди подписването на договор изпълнителят следва да представи гаранция за изпълнение 3% от стойността на договора без ДДС.


Дата на изпращане на настоящата информация
01/12/2016  (дд/мм/гггг)

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 01.12.2016 г.)
Документация за участие (Публикуван документ на 01.12.2016 г.)
Съобщение за работното време на офис „Обществени поръчки” през празничните дни (Публикуван документ на 22.12.2016 г.)
Протокол №1/12.12.2016 г. за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикуван документ на 06.01.2017 г.)
Справка за внесена банкова гаранция за изпълнение на Договор №О1/16.01.2017 г. за доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов с изпълнител "РОНОС" ООД град София (Публикуван документ на 17.01.2017 г.)
Договор №О1/16.01.2017 г. за доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов с изпълнител "РОНОС" ООД град София (Публикуван документ на 19.01.2017 г.)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов по Договор О1/16.01.2017 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 07.04.2017)
„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов, разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”
Дата на публикуване - 29.9.2016 г.

 

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9056972

Номер на обявата
 08.00-О4
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
29.09.2016 г. 

Възложител

  
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=1600&vid=1.


Обект на поръчката
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката
69950 лв. без ДДС


Предмет на поръчката
„Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов“ разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП”


Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
30199000, 39292400, 30197210, 30237130, 30237200, 30237400, 30237300, 30234000, 30237250, 31411000, 31422000

Описание:
Артикули от хартиената промишленост и други хартиени изделия
Пособия за писане
Папки с пръстени за захващане на страниците
Компютърни карти (платки)
Компютърни аксесоари
Принадлежности за въвеждане на данни
Компютърни принадлежности
Носители за съхраняване на информация
Почистващи принадлежности за компютри
Алкални батерии
Групи от батерии

Срок за получаване на офертите
10/10/2016 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

 
Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

Изисквания при попълване на офертата: Лично състояние. Критерии за подбор 1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата /образец №1/; 2. Административни сведения за участника /образец №2/; 3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в обществената поръчка; 4. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици /образец №3/; 5. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /образец №4/; 6. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП /образец №5/; 7. Декларация по чл. 55, ал. 1, т. 1 и 4 от ЗОП /образец №6/; 8. Списък–декларация за доставките, които са еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени от участника за последните три години, считано от датата на подаване на офертата /образец №7/; 9. Декларация за обстоятелствата по чл. 12 от ЗОП /за специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение/ – /образец №8/; Техническо предложение 1. Техническо предложение /образец №9/; 2. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд /образец №10/; 3. Декларация за приемане клаузите на проекто-договора /образец №11/. Запечатан, непрозрачен плик с надпис: „ПРЕДЛОЖЕНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ” 1. Ценово предложение /образец №12/. Важно! Техническото предложение и Предложените ценови параметри от офертата се представят за всяка една обособена позиция, за която се участва. Всички стоки се доставят в подходяща транспортна опаковка, така че да е осигурена защитата им от външно влияние и повреди по време на транспортирането им. Стоките се доставят с транспорт на изпълнителя, като всички разходи се включват в единичната им цена. Стоките трябва да са придружени с необходимите документи за произход и качество, като при проблеми с качеството, установени от възложителя, изпълнителят поема разходите за подмяна на некачествената стока. Доставката на стоките се удостоверява с подписан приемно-предавателен протокол. На основание чл.12, ал.7 от ЗОП оферти за обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП” могат да подават и други заинтересовани лица, освен тези, за които обособената позиция е запазена, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, или за стопански обекти, чиято основна цел е социално и професионално интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение.

Дата на изпращане на настоящата информация
29/09/2016  (дд/мм/гггг)

 
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП (Публикуван документ на 29.09.2016 г.)
Документация за участие (Публикувана на 29.09.2016 г.)
Протокол №1/11.10.2016 г. за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикуван документ на 27.10.2016 г.)
Справка за внесена гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О2/03.11.2016 г. за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов "Транс Ко 04" ЕООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Справка за внесена гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О3/03.11.2016 г. за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов "Транс Ко 04" ЕООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Справка за внесена гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О4/09.11.2016 г. за периодични доставки на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов " Дартек" ООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Договор №О2/03.11.2016 г. за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов "Транс Ко 04" ЕООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Договор №О3/03.11.2016 г. за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов "Транс Ко 04" ЕООД (Публикуван документ на 09.11.2016 г.)
Договор №О4/09.11.2016 г. за периодични доставки на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов " Дартек" ООД (Публикуван документ на 10.11.2016 г.)
Справка за за извършено плащане на предоставени мостри по Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии” СТЕМО ООД (Публикуван документ на 14.11.2016 г.)
Справка за за извършено плащане на предоставени мостри по Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии” Дартек ООД (Публикуван документ на 18.11.2016 г.)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Ноември 2016 г. (публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Ноември 2016 г. (публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Декември 2016 г. (публикуван документ на 10.01.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Декември 2016 г. (публикуван документ на 10.01.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Януари 2017 г. (публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Януари 2017 г. (публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Февруари 2017 г. (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Февруари 2017 г. (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка (корекция) за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка (корекция) за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О2/03.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл. 12, ал. 1, т. 1 за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О3/03.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания за периодични доставки на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов по Договор О4/09.11.2016 г. за месец Март 2017 г. (публикуван документ на 07.04.2017)
„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване - 2.9.2016 г.

BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Настоящата оферта е регистрирана в АОП под номер - 9056139

Номер на обявата
 08.00-О1
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
 02.09.2016 г. 

Възложител

Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=1593&vid=1.

Обект на поръчката
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката
35000 лв. без ДДС

Предмет на поръчката
„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов“

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
22991000, 22992000

Описание:

Вестникарска хартия
Ръчно изработена хартия или картон

 Срок за получаване на офертите
14/09/2016 , 12:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми

НЕ

Друга информация

Друга информация (когато е приложимо): На участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до документите, свързани с поръчката на Интернет адрес: http://www.uni-svishtov.bg Профил на купувача: http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=1593&vid=1

Дата на изпращане на настоящата информация
02/09/2016  (дд/мм/гггг)


BG-Свищов

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти и регистрирана в АОП под номер - 9056554

 
Номер на обявата

08.00-О1

Дата на публикуване на обявата на профила на купувача

02.09.2016 г. 


Възложител

  
Национален идентификационен No (ЕИК): 000124026

BG32, СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ Д. А. ЦЕНОВ, ул. Емануил Чакъров №2, За: Красимир Парашкевов, България 5250, Свищов, Тел.: 0631 66413, E-mail: porachkizop@uni-svishtov.bg, Факс: 0631 88333

Интернет адрес/и:

Основен адрес (URL): http://www.uni-svishtov.bg.

Адрес на профила на купувача (URL): http://www.uni-svishtov.bg/default.asp?page=obp2&order_id=1593&vid=1.


Обект на поръчката
Доставки

Обща прогнозна стойност на поръчката
 35000 лв. без ДДС


Предмет на поръчката
„Доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов“ при СА „Д. А. Ценов“ в град Свищов“


Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
 22991000, 22992000

Описание:

Вестникарска хартия
Ръчно изработена хартия или картон

Срок за получаване на офертите
 20/09/2016 , 16:00 (дд/мм/гггг, чч:мм)


Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от европейските фондове и програми
НЕ

Друга информация

 
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП е удължен първоначалния срок за подаване на оферти, съгласно Раздел III от настоящата информация. Отварянето на офертите ще бъде на 21.09.2016 г. в 15:00 часа в Офис „Обществени поръчки” - Учебен корпус „Запад” на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов, ул. „Емануил Чакъров” №2. При отварянето на офертите могат да присъстват представители на участниците, съгласно чл. 97, ал. 3 ППЗОП.

Дата на изпращане на настоящата информация

 
15/09/2016  (дд/мм/гггг)
Заповед №815/15.09.2016 г. за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 15.09.2016 г.)
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти (Публикуван документ на 15.09.2016 г.)Протокол №1/21.09.2016 г. за разглеждане и оценка на офертите в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 187, ал. 1 от ЗОП (Публикуван документ на 27.09.2016 г.)
Договор №О1/17.10.2016 г. за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов „ЕМА” ООД (Публикуван документ на 18.10.2016 г.)
Справка за внесена гаранция по обезпечаване изпълнението на Договор №О1/17.10.2016 г. за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за нуждите на АИ „Ценов” при СА „Д. А. Ценов” в град Свищов "ЕМА" ООД (Публикуван документ на 18.10.2016 г.)
Справка за извършени плащания за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за месец Октомври 2016 (публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за месец Ноември 2016 (публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за месец Януари 2017 (публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за месец Февруари 2017 (публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания за доставка на хартия и картон за печатарска дейност за месец Март 2017 (публикуван документ на 07.04.2017)


  „Доставка на тонер касети и мастилници за принтери и копирни машини за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов”
Дата на публикуване 22.11.2016 г.
Валидност на офертата 30.11.2016 г.
 / Краен срок 30.11.2016 г.
  „Доставка на канцеларски материали, средства за почистване на компютърна и офис техника, компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии, за нуждите на СА „Д. А. Ценов“ град Свищов, разделен в следните обособени позиции: Обособена позиция №1 „Доставка на канцеларски материали и средства за почистване на компютърна и офис техника”; Обособена позиция №2 „Доставка на компютърни компоненти, оптични носители и флаш памет, алкални и други групи батерии; Обособена позиция №3 „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка на стоките и услугите по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП ”
Дата на публикуване 28.9.2016 г.
Валидност на офертата 29.9.2016 г.
 / Краен срок 29.9.2016 г.
  „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна, комуникационна и периферна техника предназначена за нуждите на Института за научни изследвания и компютърни лаборатории в СА “Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 15.6.2016 г.
Валидност на офертата 15.10.2016 г.
 / Краен срок 11.11.2016 г.
Становища на Изпълнителния директор на АОП по запитвания на Възложителя