СЕМЕСТРИАЛНИ ТАКСИ
за обучение на студенти за ОКС “магистър”

Семестриални такси за обучение на студенти в ОКС “Магистър” срещу заплащане за учебната 2012/2013 г.

№ по ред Такси за обучение срещу заплащане в образователно-квалификационна степен Mагистър” I семестър II семестър III семестър
1. Редовна форма на обучение – Свищов      
1.1 Продължаващи в същата специал­ност на ОКС „Бакала­вър” 660 660 660
1.2 Продължаващи в различ­на специал­ност на ОКС „Бака­лавър” от професио­нални направления 3.7. и 3.8. 810 660 660
2. Дистанционна форма на обучение      
2.1 Продължаващи в същата специал­ност на ОКС „Бакала­вър” 650 650 650
2.2 Продължаващи в раз­лич­на специал­ност на ОКС „Ба­ка­ла­вър” от професио­нални на­правления 3.7. и 3.8. 800 650 650
3. Дистанционна форма на обучение след ОКС “Професионален бакалавър”      
3.1 Обучавани в сем. І и ІІ 650 650 х
3.2 Продължаващи в сем. ІІІ, ІV и V 650 650 650
4. Дистанционно обучение – ІІ-ро висше образование (неикономисти)      
4.1 Обучавани в сем. І, ІІ и ІІІ 645 645 645
4.2 Продължаващи в сем. ІV, V и VІ 650 650 650

Таксите се внасят в рамките на срока за заверка на съответния семестър (до 10 дни) по сметка на СА “Д. А. Ценов”- Свищов, както следва:


 

БАНКОВА СМЕТКА В ЛЕВА:
„Общинска Банка” АД – финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN – BG78SOMB913031TSENOV00