ОБРАЗОВАТЕЛНО ПОРТФОЛИО НА ДОКТОРСКИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ СА „Д. А. ЦЕНОВ“

Стопанска академия „Димитър А. Ценов” е акредитирана от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) за провеждане на обучение на докторанти в професионални направления 3.8 „Икономика” и 3.7 „Администрация и управление”. Обучението в третата степен на висшето образование – образователната и научна степен „доктор” се осъществява в редовна, задочна и самостоятелна форма по 13 акредитирани докторски програми:

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

Платено обучение

редовна

задочна

редовна

задочна

самостоятелна

Политическа икономия

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка

Статистика и демография

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност

Приложение на изчислителната техника в икономиката

Световно стопанство и МИО

Планиране

Икономика и управление (по  отрасли)
(Индустрията)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)

Социално управление

Маркетинг

Срок на обучение
Редовна форма на обучение - до 3 години;
Задочна форма на обучение - до 4 години;
Самостоятелна форма на обучение - до 3 години.

Семестриални такси
За редовно и задочно обучение, финансирано от държавата (държавна поръчка) докторантите заплащат нормативно установени семестриални такси в размер на 350 лв.
Докторантите са освободени от заплащането на семестриални такси през последните две години от обучение в докторантура, финансирана от държавата.

Редовните докторанти получават в рамките на целия срок на обучение месечна стипендия в размер на 450 лева. и имат право на общежитие.

Стопанска академия „Д. А. Ценов” обявява конкурси за прием на редовни и задочни докторанти, обучение финансирано от държавата, за учебната 2014/ 2015 г. в съответствие с Решение № 293 от 13.05.2014 г. на МС  и Решение № 12 от 23 юни 2014 г. на Академичния съвет.
Кандидатите подават следните документи:
1. заявление;
2. автобиография;
3. диплома за висше образование (окс „магистър“ и приложението към нея) или нотариално заверено копие;
4. документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидатдокторантски конкурси.

Краен срок – 12 октомври 2014 г.
Документи се подават в Кандидатстудентски център, тел: 0631/66-381.

Докторски програми

Обучение финансирано от държавата

редовна

задочна

 

Политическа икономия(микроикономика и макроикономика)

3

1

визитка

Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
(Финанси)
(Социално дело)
(Застраховане)
(Здравен мениджмънт)


8
1
2
1


2
1
2
1


визитка
визитка
визитка
визитка

Статистика и демография

3

2

визитка

Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност
(Счетоводство)
(Анализ)
(Контрол)8
1
22
1
1визитка
визитка
визитка

Приложение на изчислителната техника в икономиката

3

2

визитка

Световно стопанство и МИО

2

3

визитка

Планиране

3

2

визитка

Икономика и управление (по отрасли)
(Индустрията)
(Търговия)
(Туризъм)
(Аграрна икономика)


2
1
1
2


3
2
1
2


визитка
визитка
визитка
визитка

Социално управление

4

1

визитка

Маркетинг

3

2

визитка

Всичко:

50

31

 

За докторанти могат да кандидатстват лица с придобита образователно-квалификационна степен “Магистър”.

Процeдура за кандидатстване:

Кандидатите за докторанти за редовна и задочна форма могат да кандидатстват само за една докторска програма като в срок до 12 октомври 2014 г. полагат конкурсен изпит по специалността и по един избран от тях чужд език (английски, немски, френски, испански и руски), като подават следните документи:
 • Заявление до Ректора на СА “Д. А. Ценов” – Свищов;
 • Автобиография;
 • Диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен “магистър” и  приложението към нея) или нотариално заверено копие, или уверение за успешно приключен курс на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Списък на публикувани научни трудове (ако има такива);
 • Документ, удостоверяващ платена такса за участие в кандидат-докторантски конкурси – 50 лв. за първи изпит по специалността и 20 лв. за втория изпит по чужд език (таксата за втория изпит се заплаща в деня преди изпита).

Програмите, по които ще се проведат конкурсните изпити, се получават от съответните катедри.
Изпитите по специалността и избрания чужд език ще се проведат в периода от  20 ноември 2014 г. до 1 декември 2014 г.
Документи се подават в Кандидатстудентски център”, тел: 0631/66-381.

Кандидатите за докторанти в самостоятелна форма на обучение могат да кандитстват само за една докторска програма (през цялата година) като подават следните документи:

 • Заявление до Ректора на СА “Д. А. Ценов” – Свищов;
 • Автобиография;
 • Диплома за висше образование (образователно-квалификационна степен “магистър” и  приложението към нея) или нотариално заверено копие, или уверение за успешно приключен курс на обучение в образователно-квалификационна степен „магистър”;
 • Списък на публикувани научни трудове (ако има такива);
 • Документ, удостоверяващ платена такса за обсъждане на проект на дисертационен труд и зачисляване в докторантура - 2 МРЗ;
 • Проект на дисертационен труд – 3 екземпляра.

Лицата, които не са български граждани, могат да кандидатстват и да се обучават в докторантура като подават следните документи:

 • формуляр или заявление, съдържащо кратки биографични данни, степента на владеене на чужди езици, както и желание да се обучават в Академията;
 • копие от документа за висше образование, от който да е видно, че кандидатът притежава магистърска степен;
 • медицинско свидетелство, издадено в срок един месец преди датата на кандидатстването и заверено от съответните органи в стра­ната, от която лицето кандидатства;
 • списък на публикациите, ако има такива;
 • копие от документите за гражданство;
 • удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище;
 • две снимки.

Обучението на докторантите се осъществява по индивидуален учебен план съгласно разпоредбите на Закон за висше образование (ЗВО), Закон за развитие на академичния състав в Р. България (ЗРАСРБ), Правилник за прилагане на  ЗРАСРБ, Правилник за прилагане на ЗРАСРБ на СА „Д. А. Ценов”.