Уважаеми кандидат-студенти,

2013-а е годината на Вашето ново начало – първите крачки към кариерното развитие, към отговорната и високоплатена професия на водещи финансисти и банкери, утвърдени експерт-счетоводители, застрахователи и социални мениджъри, предпочитани търговци, иновативни информатици, креативни маркетолози, точни анализатори, прецизни плановици и статистици.

Поздравления за Вашия избор да се присъедините към голямото семейство на единствената в пределите на родна България Академия, в която се преподават икономически науки - Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” – Свищов.

В наше лице Вие ще намерите коректните партньори, които ще ви помогнат да разкриете своя потенциал и да заявите Вашите претенции към високите постове във водещите публични и частни организации и институции в и извън географската територия на България.

Тук, в Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов”, цялата енергия и научен потенциал е насочен към реализация на нашата основна мисия:

„КАЧЕСТВО, ДОВЕРИЕ, ИНВЕСТИЦИИ В ЧОВЕКА”

Пожелавам Ви успех!

Професор д-р Величко Адамов
Ректор на СА "Д. А. Ценов" - Свищов

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Октомври 2013 г.

Семестриални такси за обучение в ОКС „Магистър”
за учебната 2013/2014 година

РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ
(ИКОНОМИСТИ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър III-ти семестър

Редовно, финансирано от държавата обучение в магистърска програма по професионално направление 3.8. „Икономика”

180 лв. 180 лв. 180 лв.

Редовно, финансирано от държавата обучение в магистърска програма по професионално направление 3.7. „Администрация и управление”

180 лв. 180 лв. 180 лв.

Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър"

660 лв. 660 лв. 660 лв.

Редовно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

810 лв. 660 лв. 660 лв.

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(ИКОНОМИСТИ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР”)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА

I-ви семестър

II-ри семестър III-ти семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър"

650 лв. 650 лв. 650 лв.

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър"

800 лв. 650 лв. 650 лв.

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(ИКОНОМИСТИ СЛЕД ОКС „ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР”)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА*

I-ви семестър

II-ри семестър

III-ти семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Професионален бакалавър"

650 лв.

650 лв.

650 лв.

*Семестриалните такси за IV-ти и V-ти семестър се определят с Решение на Академичен съвет за съответната учебната година.

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ
(НЕИКОНОМИСТИ СЛЕД ОКС „БАКАЛАВЪР” ИЛИ ОКС „МАГИСТЪР” ПО НЕИКОНОМИЧЕСКИ СПЕЦИАЛНОСТИ)

КАТЕГОРИЯ НА ОБУЧЕНИЕ

СЕМЕСТРИАЛНА ТАКСА*

I-ви семестър

II-ри семестър

III-ти семестър

Дистанционно обучение, финансирано от обучаемите (платено обучение) в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление"

645 лв.

645 лв.

645 лв.

*Семестриалните такси за IV-ти и V-ти и VI-ти семестър се определят с Решение на Академичен съвет за съответната учебната година.

 

ФАКУЛТАТИВЕН УЕБ-БАЗИРАН КУРС ПО “БИЗНЕС КОМУНИКАЦИИ” НА ЧУЖД ЕЗИК
(ПРИ ДЕКЛАРИРАНО ЖЕЛАНИЕ ЗА ИЗУЧАВАНЕ ОТ СТУДЕНТА)

ЧУЖД ЕЗИК

ЕДНОКРАТНА ТАКСА

Английски език

150 лв.

Немски език
Френски език
Руски език

Таксите  се внасят  в  рамките на  срока  за  заверка на съответния семестър (до 10 дни) по сметка на СА “Д. А. Ценов” - Свищов, както следва:

ОБЩИНСКА БАНКА АД - финансов център - Свищов
BIC SOMBBGSF
IBAN BG78SOMB913031TSENOV00

Работно време на кандидат-студентския център:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.
в събота и неделя от 9:00 до 16:00 ч.
Тел.: 0882 552523; 0631/66 381; 0631/66 431

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Октомври 2013 г.

ПРОЦЕДУРА за записване в ОКС "магистър" за уч. 2013/2014 г., редовна форма на обучение

 • Закупуване на комплект от документи за записване  в ОКС “магистър”, редовна форма от Академичната книжарница  във Факултетския корпус.
 • Заплащане на първа семестриална такса по сметка на СА “Д. А. Ценов” в Общинска банка – Свищов:
     а) за държавна поръчка – 180 лв.
     б) за платена форма:
         - продължаващи в същата специалност от  ОКС “бакалавър” – 660 лв.
         - продължаващи в различна специалност от  ОКС  “бакалавър” – 810 лв.
 • Получаване на  албумен номер от офиса на Центъра за кандидатстудентски прием.
 • Попълване на документите и записване в Учебна база “Проф. Д. Бъров”, към офис  “Център за магистърско обучение  редовна форма” (сградата на бившия Колеж по икономика и управление) етаж І-ви. Представяне на 4 (четири) броя матирани снимки, паспортен формат.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-ИКОНОМИСТИ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен (ОКС) „Бакалавър” по професионални направления 3.8.Икономика и 3.7. Администрация и управление с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).

 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов”, придобили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по професионални направления 3.8. „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление” в СА „Димитър А. Ценов” имат право да кандидатстват за обучение, финансирано от държавата и/или от обучаваните.

 • Кандидатите за редовно обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов”, придобили образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по направления 3.8. „Икономика” и 3.7. „Администрация и управление” в други висши училища имат право да кандидатстват само за обучение, финансирано от обучаваните.

 • Кандидатите за редовно, финансирано от държавата обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов” имат право да кандидатстват само за магистърски програми по професионалното направление, в което са придобили ОКС „Бакалавър”.

 • Кандидатите за редовно, финансирано от държавата обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов”, придобили ОКС „Бакалавър” по две специалности в различни направления (3.8. Икономика и 3.7. Администрация и управление) имат право да кандидатстват само по професионалното направление на първата специалност.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-ИКОНОМИСТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

 • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър” по професионални направления 3.8.”Икономика” и 3.7. „Администрация и управление” с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).

 • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА „Димитър А. Ценов”.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-ИКОНОМИСТИ СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

 • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен „Професионален бакалавър” по професионални направления 3.8.”Икономика” и 3.7. „Администрация и управление” с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).

 • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА „Димитър А. Ценов” в професионалното направление, в което са придобили ОКС „Професионален бакалавър”.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-НЕИКОНОМИСТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

 • Кандидатите за дистанционно обучение по магистърски програми в СА „Димитър А. Ценов” следва да притежават образователно-квалификационна степен „Бакалавър” или „Магистър”, придобита в други висши училища по неикономически специалности с успех от дипломата не по-малко от Добър (3.50).
   
 • Кандидатите имат право да се обучават по всяка от магистърските програми в СА „Димитър А. Ценов”.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-ИКОНОМИСТИ ЗА РЕДОВНО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

Кандидатите за обучение по магистърски програми в редовна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов”;
 • Диплома за ОКС „Бакалавър” (оригинал и копие) или уверение за ОКС „Бакалавър”, издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа. Средно-аритметичният успех да не е по-нисък от Добър (3.50);
 • Лична карта (оригинал и копие);
 • Снимки (матирани) – 4 бр;
 • Вносна бележка за платена административна такса – 50 лв.
Документи за кандидатстване за обучение в редовна форма по магистърски програми се подават в Кандидат-студентски център при СА „Д. А. Ценов” - гр. Свищов от 29.07.2013 г. до 05.09.2013 г.
Класирането на кандидатите се извършва по низходящ ред на бала на база средната от посочените критерии до изчерпване на определените места за съответната магистърска програма;
Записването на приетите студенти в редовна форма на обучение се извършва със заповед на Ректора в офис „Администрация и технология на магистърско обучение” (Учебна база „Бъров“) от 09.09 до 15.09.2013 год., след обявяване на резултатите от класирането.
Новоприетите студенти депозират комплект документи за записване и вносна бележка за платена първа семестриална такса, както следва:
 • за редовно, финансирано от държавата обучение – 180 лв.;
 • за редовно, финансирано от студентите обучение в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", в която е придобита ОКС "Бакалавър" – 660 лв.;
 • за редовно, финансирано от студентите обучение в магистърска програма по специалност в направления 3.8 "Икономика" и 3.7 "Администрация и управление", различна от специалността, в която е придобита ОКС "Бакалавър" – 810 лв.
Неприетите кандидати подават молба до Ректора на СА „Д. А. Ценов” в периода 09.09.-15.09.2013 г. за участие във второ класиране.
В рамките на утвърдения брой места, съгласно чл. 68, ал. 3 (3) от ЗВО, в СА „Д. А. Ценов” се приемат:
 • класираните с еднакъв бал кандидат-студенти;  
 • лица с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто;  
 • кръгли сираци до 25-годишна възраст, навършена в годината на кандидатстване;  
 • военноинвалиди;  
 • близнаци (когато са кандидатствали и двамата в СА и единият от тях е приет);  
 • майки с три и повече деца до 6-годишна възраст.

Към молбите те прилагат необходимите документи за удостоверяване на всеки конкретен случай

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-ИКОНОМИСТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов”;
 • Диплома за ОКС „Бакалавър” или "Магистър" (оригинал и копие) или уверение за ОКС „Бакалавър” или "Магистър", издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
 • Лична карта (оригинал и копие);
 • Снимки (матирани) – 4 бр;
 • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.
С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която:
 • за продължаващи в същата специалност от професионално направление (от предлаганите в СА „Д. А. Ценов”) е 650 лв.;
 • за продължаващите обучението си в друга специалност (от предлаганите в СА „Д. А. Ценов”) в съответствие с изискванията на чл. 9, ал. 1, т. 3 от Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационните степени „Бакалавър”, „Магистър” и „Специалист” е 800 лв.
При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър – в определения ден за презентации и консултации.
Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в Кандидат-студентски център при СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-ИКОНОМИСТИ СЛЕД ОКС "ПРОФЕСИОНАЛЕН БАКАЛАВЪР" ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов”;
 • Диплома за ОКС „Професионален бакалавър” (оригинал и копие) или уверение за ОКС „Професионален бакалавър”, издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
 • Лична карта (оригинал и копие).
 • Снимки (матирани) – 4 бр;
 • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.
С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която за продължаващи в същото професионално направление (от развиваните в СА “Д. А. Ценов”) е 650 лв.
При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър – в определения ден за презентации и консултации.
Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в Кандидат-студентски център при СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ-НЕИКОНОМИСТИ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ В ОКС "МАГИСТЪР"

Кандидатите за обучение по магистърски програми в дистанционна форма подават следните документи:

 • Молба до Ректора (по образец), отпечатана и продавана в книжарниците на СА „Д. А. Ценов”;
 • Диплома за ОКС „Бакалавър” или "Магистър" (оригинал и копие) или уверение за ОКС „Бакалавър” или "Магистър", издавано от факултетските канцеларии с посочени балообразуващи среден успех от следването и оценка от държавния изпит/защитата на дипломната работа;
 • Лична карта (оригинал и копие).
 • Снимки (матирани) – 4 бр.
 • Вносни бележки за платени административна и първа семестриална такса.
С подаване на документите се заплаща административна такса от 50 лв. и таксата за първия семестър на обучение, която е 645 лв.
При записването се получава заверената студентска книжка, а комплекта учебни материали за първи семестър в определения ден за презентации и консултации.
Документите за кандидатстване и записване в дистанционна форма по магистърски програми се подават в Кандидат-студентски център при СА „Д. А. Ценов”, гр. Свищов.

Настоящите правила са изготвени от ЦМО в съответствие с вътрешната нормативна уредба за организация на учебния процес в магистърска степен, приети от Академичния съвет и утвърдени от Ректора на СА „Д. А. Ценов”. Всички неуредени в настоящите правила положения се решават допълнително със заповед на Ректора на СА „Д. А .Ценов”.

 

Работно време на кандидат-студентския център:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.
в събота и неделя от 9:00 до 16:00 ч.
Тел.: 0882 552523; 0631/66 381; 0631/66 431За допълнителна информация и справки по прием 2013

Офис „Администрация и технология на обучението”

Милена Димитрова – секретар ЦДО mdimitrova@uni-svishtov.bg
Анета Лазарова – инспектор aneta@uni-svishtov.bg
Валентина Петкова – инспектор vpetkova@uni-svishtov.bg
Снежанка Цветкова – инспектор sgrigorova@uni-svishtov.bg
Даниела Чочева – инспектор didi@uni-svishtov.bg

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Октомври 2013 г.

Образователно портфолио на магистърските програми, предлагани от СА "Димитър А. Ценов" за учебната 2013/2014 година (по професионални направления, специалности и форма на обучение)


Специалности по професионално направление Магистърска програма Редовна
форма
Дистанционна
форма
Икономисти
(3 сем.)
Неиконо
мисти
(6 сем.)
След
колеж   (5 сем.)
 
Професионално направление 3.8. "ИКОНОМИКА"
 
Финанси 1 Финансов мениджмънт
2 Финансово управление в публичния сектор -
3 Банков мениджмънт -
4 Инвестиционен мениджмънт -
5 Financial Management
(на англ. език)
- - -
Застраховане и социално дело 6 Социален мениджмънт -
7 Застраховане
8 Здравен мениджмънт - -
Счетоводство и контрол 9 Счетоводство и одит в нефинансовите предприятия
10 Счетоводство и одит в банките -
11 Счетоводство и одит в публичния сектор -
Стопански и финансов контрол 12 Финансов анализ и контрол - - -
13 Валутен, митнически и данъчен контрол
14 Вътрешен одит -
15 Финансов контрол и външен одит -
Статистика и иконометрия 16 Приложна статистика - -
Международни икономически отношения 17 Международен бизнес и мениджмънт
18 Международен туризъм - -
19 Международни проекти - - -
20 Европейски бизнес и регулации - - -
Маркетинг 21 Маркетинг - -
22 Маркетингови комуникации - - -
Стратегическо и бизнес планиране 23 Бизнес планиране - -
Бизнес информатика 24 Информационни технологии в бизнеса
Индустриална бизнес икономика 25 Индустриален мениджмънт - - -
26 Корпоративен мениджмънт - -
Икономика на търговията 27 Мениджмънт на търговската дейност
28 Търговско посредничество и инвестиционно банкиране -
Икономика на туризма 29 Икономика и мениджмънт на туризма -
Аграрна икономика 30 Агробизнес
 
 Професионално направление 3.7. "АДМИНИСТРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ"
 
Стопанско управление 31 Бизнес администрация
32 Мениджмънт на бизнес организациите -
33 Фирмен мениджмънт и контролинг -
Екомениджмънт 34 Екомениджмънт -
35 Психология и поведение в управлението -
36 Междукултурно общуване и мениджмънт - -
Публична администрация 37 Мениджмънт на териториалното развитие -
38 Публична администрация -
39 Образователен мениджмънт -

Уважаеми кандидат-студенти,

Предоставяме Ви кратка видео-презентация
с важни акценти от обучението по магистърски програми в СА "Д. А. Ценов".
Отделете две минути за да затвърдите своето убеждение в правилния си избор.
 

.

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ ПРИЕМ м. Октомври 2013 г.


График за прием на документи,
класиране и записване на новоприетите студенти

 

Форма за провеждане на обучението Подаване на документи Заповед за класиране Записване
Редовно обучение (икономисти след придобита ОКС „Бакалавър”) 29.07-05.09.2013 09.09.2013 09.09-15.09.2013

 

Форма за провеждане на обучението Подаване на документи Заповед за класиране Получаване на учебни материали*
Дистанционно обучение
(икономисти след придобита ОКС „Бакалавър”)
 до 31.10.2013 1.11.2013 19-20.10.2013
Дистанционно обучение
(икономисти  след придобита ОКС „Професионален бакалавър”)
 до 31.10.2013 1.11.2013 12.10.2013
Дистанционно обучение
(неикономисти след придобита ОКС „Бакалавър” или ОКС „Магистър” по неикономически специалности)
до 31.10.2013 1.11.2013 5.09.2013
Работно време на кандидат-студентския център:
в делнични дни от 8:00 до 17:00 ч.
в събота и неделя от 9:00 до 16:00 ч.
Тел.: 0882 552523; 0631/66 381; 0631/66 431
*Информация (място и час) за получаването на учебните материали, презентации и консултации по дисциплините се оповестява допълнително чрез VJL преди датата за получаване на учебните материали.