• Общи положения за заверка, признаване, потвърждаване или легализация на дипломи и документи за обучение от и за чужбина (съгласно Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа към Постановление 40 на МС) от 1982 г.

1.1. Всеки гражданин, завършил висше образование в акредитирано българско висше училище, има право да получи признаване на дипломата си, както с цел да продължи образованието си, така и в случай, че желае да упражнява професията си в друга страна. Условията за признаване в двата случая са специфични за всяка отделна страна.

1.2. В случай, че признаването на дипломата за висше образование е свързано с академични цели, следва да се проверят всички изисквания, необходимите документи и процедури за признаване на документите за висше образование, издадени в България. Подробна информация относно условията за признаване на документите за всяка страна може да се търси в интернет страницата на мрежата от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC, където могат да се ползват националните раздели на държави от европейския регион, Австралия, Канада, САЩ и др. Изчерпателна информация за акредитираните висши училища в Република България е публикувана на интернет страниците на Министерството на образованието, младежта и науката, както и на Националната агенция за оценяване и акредитация, посочени в края на документа.

1.3. Обща информация относно заверката и легализацията на български образователни документи, включително предконсулските заверки в МОМН, е публикувана в раздел „Заверка и легализация” в сайта на МОМН.
(1) Документите, издадени от образователни институции, следва да бъдат заверени от: Министерство на външните работи, след което се заверяват от Дирекция “Консулски отношения” при Министерство на външните работи на Република България, или друга консулска служба, която представлява интересите на издаващата държава в Република България (ако тя няма акредитирана такава в страната).
(2) Документи като декларации, пълномощни и др., след заверка от нотариус в чуждата държава също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по посочения ред. Документите, издадени от държава - страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове (Хагската конвенция), върху които е поставен в оригинална форма "апостил", не се нуждаят от последващи заверки. Необходимо е само да бъдат придружени с легализиран превод на езика на приемащата държава.

1.4. Легализацията на български образователни документи включва няколко етапа. Министерството на образованието, младежта и науката извършва предконсулска заверка, етап от легализацията на всеки образователен документ, който ще се ползва в чужди държави. Гражданите могат да внасят за предконсулска заверка оригинали на документите и/ или техни нотариално заверени ксерокопия. Изчерпателна информация за необходимите документи и процедури може да се получи от експертите в дирекция „Канцелария и административно обслужване” или на сайта на МОМН. Подробна информация за издаването на удостоверението “апостил” , както и за всички консулски услуги на Министерството на външните работи за български и чужди граждани, се съдържа на неговия сайт.

 • Описание на случаите, при които се налага заверка или потвърждаване автентичността на дипломи и документи, издавани от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, пред чуждестранни институции

2.1. Запитване и искане за проверка автентичността на документи, издадени от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, постъпващо от чужбина, може да бъде свързано с:
(1) проверка на студентското състояние, а именно -

 • академична справка за завършени семестри и положени изпити;
 • уверение, че въпросното лице е записан за студент (курс, специалност и продължителност на следването);
 • диплома за завършена образователно квалификационна степен;
 • преминали форми на обучение.

(2) издадена диплома според формата/квалификационна степен на обучение съответно за „професионален бакалавър”,  „бакалавър” и/или „магистър”.

2.2. Запитване и искане за проверка автентичността на посочени по-горе документи, издадени от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, от чуждестранна или национална институция, може да постъпи с писмен документ, а именно: писмо по обикновената поща, по електронната поща или по факс.
2.3. Тъй като посочените по-горе документи се издават на български език, заинтересованото лице/институция поема разходите за превод на чужд език, легализация и нотариална заверка в зависимост от целта, за която са издадени от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов, в случаите, когато документите са предназначени за представяне пред чуждестранна институция.
2.4. Изискваните от чужбина образователни документи, в случай, че лицето ги представя с цел обучение в Стопанска Академия, се легализират, превеждат и заверяват в съответствие с разпоредбите на международните договори, по които Република България е страна, а при липсата на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.
2.5. Съгласно член 7 на глава първа и чл. 79 на преходните и заключителните разпоредби на ЗВО от 01.07.2004 г. към дипломите за завършено висше образование в Република България се издава ”Европейско дипломно приложение” на английски език при заявено искане от студента, което позволява признаването и използването на дипломата без допълнителна заверка в други страни на ЕС.

 • Процедура по установяване верността на проучваните документи, издадени от Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов

3.1. В случай, че проверката на автентичността на издадените документи, изброени по-горе, се налага по запитване от национална институция, фирма-работодател или юридическо лице, проучването се извършва от следните звена от Стопанска Академия:
(1) Автентичността на дипломите на завършили след 1995 г. се проверява в канцелариите на съответните факултети по силата на вписването в „дипломната книга”.
(2) Автентичността на дипломите на завършили след 1995 г. се проверява в архива на Стопанка Академия.
(3) Проучването и проверката на реквизитите за установяване на автентичността става при условия, че запитващата институция изпрати приложено копие на издадената от Стопанска Академия диплома.
(4) Автентичността на академична справка за завършени семестри и положени изпити се извършва от служителите на канцелариите на съответните факултети въз основа на информацията от студентското досие.
(5) Състоянието на студента по отношение на завършен курс на обучение, обща продължителност на обучението, форма и квалификационна степен (студентски статус) се потвърждава с уверение, издавано от канцелариите на съответните факултети въз основа на информацията от студентското досие. То служи за изготвяне на справки и подаване на информация към национални и чуждестранни институции от службите на Стопанска Академия, упълномощени за това.
3.2. Проверката на автентичността на дипломата се извършва по реквизити на издадената диплома чрез провеждане оценка за съответствие.
(1) По предписание на Националния център за информация и документация (НАЦИД) оценката се извършва по визуалните елементи на документа, а именно: вид на хартията, цветови съчетания, разположение на задължителните елементи, сериен номер и неговото съответствие с годината на издаването, местоположение на печатите, подписи на длъжностните лица (включително техните изписани имена), граматически грешки при изписване на текста, съответствие на акредитираната програма, специалност, професионално направление, евентуални заверки (когато това се налага) от Външно министерство, от Министерство-предконсулска заверка, апостил (с неговите десет елемента).
(2) При постъпило запитване от национална или чуждестранна институция, обикновено се посочват реквизитите и елементите от съдържанието на дипломата, която подлежи на проверка за автентичност, които следва да се вземат под внимание при  провеждане оценката за съответствие. Най-често се посочват следните данни, които да подпомогнат извършването на проверката за съответствие: име и фамилия на студента, ЕГН, дата на раждане, дата на започване и приключване на обучението по съответната квалификационна степен, форма на обучение, дата/година на издаване на дипломата, номер на дипломата, факултетен номер на студента от времето на следването, брой получени/полагащи се кредити за семестър, среден успех от курса на обучение, оценка от държавен изпит. 
3.3. Звената от Стопанска Академия, в които се съхранява информация за студентското състояние и за издадените дипломи, и които имат право да предоставят информация по постъпилите запитвания са следните:

 • Факултетските канцеларии на:
  - Факултет "ФИНАНСИ"
  - Факултет "СТОПАНСКА ОТЧЕТНОСТ"
  - Факултет "МЕНИДЖМЪНТ И МАРКЕТИНГ"
  - Факултет "ПРОИЗВОДСТВЕН И ТЪРГОВСКИ БИЗНЕС"
 • Архив на Стопанска Академия;
 • Центърът за магистърско обучение (ЦМО);
 • Център за следдипломно обучение
 • Център за факултативно обучение.

3.4. Заключителното писмо-отговор на постъпилото запитване, свързано с проверка автентичността или със заверка на документи, удостоверяващи студентското състояние, се съставя от служебните лица на посочените по-горе звена на Стопанска Академия в случаите, когато запитването е от България. Когато запитването е постъпило от чужбина заключителното писмо се съставя от служител на Центъра за международно сътрудничество и проекти (ЦМСП). След подписване на заключителното писмо съответните служби изпращат по установения служебен ред отговора до получателя.
3.5.  Пълномощия по подписване на справки и заключителни писма в отговор на постъпилото запитване, свързано с проверка автентичността или със заверка на документи, има заместник ректора „Бакалавърско и магистърско обучение”.
3.6. ЦМСП изготвя регистър на постъпилите от чужбина запитвания за проверка на автентичността на издадените документи от Стопанска Академия, в който се завеждат постъпилите искания и се съхранява копие от изпратения отговор и подадената информация от други звена на Академията, упълномощени да подават информация и да извършват проверка по постъпилото запитване.

 • Ред за подаване и получаване на информация при заверка или потвърждаване на дипломи и документи за обучение

4.1. При постъпване на запитване за проверката на автентичността на издадените документи от Стопанска Академия се предвижда следния ред за набиране на информацията:
(1)  В случаите, когато запитването постъпва от чужбина, служител на ЦМСП изготвя докладна записка до заместник ректора „Бакалавърско и магистърско обучение”, в която  се описват исканията на чуждестранната институция и се предлага звеното, което да извърши проучването и проверката за автентичност. Към докладната записка се прилага текста на запитването и неговия превод.
(2) След извършване на проверката съответното звено изготвя докладна записка за резултатите по установяване автентичността на посочения документ и я връща на ЦМСП за подготвяне на отговора на съответния чужд език.
4.2. Преводът на заключителното писмо, на придружаващите справки и кореспонденцията по изясняване на случаите от чужбина, свързани с постъпилото запитване за проверка автентичността или със заверка на документи, удостоверяващи студентското състояние, се извършва от служител на Центъра за международно сътрудничество и проекти.
4.3. Самото проучване за автентичност на издадени документи или за студентското състояние се извършва от посочените по-горе звена на Стопанска Академия и в резултат се изготвя писмена информация, съответно справка, която:
(1) в случаите, че е предназначена за заявител от чужбина, се подава обратно към ЦМСП с цел извършване на превода на съответния чужд език и подготвянето на заключителното писмо по постъпилото запитване;
(2) в случаите, че е предназначена за заявител от страната, се обобщава в заключително писмо и се изпраща до него.
4.4. Кореспонденцията с националните институции по изясняване на случаите, свързани с постъпилото запитване за проверка автентичността или със заверка на документи, удостоверяващи студентското състояние, се извършва от служител на ЦМО или съответно от служители на факултетските канцеларии.
4.5. При постъпване на информацията по силата на спомената по-горе докладна записка от съответното звено обратно в ЦМСП, служител на последния извършва превода, подготвя придружителното писмо до чуждестранната институция и го представя за подпис на  заместник ректора „Бакалавърско и магистърско обучение”, след което го изпраща до заявителя на запитването.
4.5. Копие от изпратената информация и кореспонденция се завежда в регистъра за запитванията, воден от ЦМСП.

 • Заключителни постановки

 5.1. Настоящите правила са изготвени в съответствие с документи, които имат статут на национални актове, както и такива, които имат статут на международни споразумения. Източниците, които насочват към темата за заверка, признаване, потвърждаване или легализация на дипломи и документи за обучение са следните:

 • Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа към Постановление номер 40 на МС от 1982г., ДВ бр. 96 от 1982г.
 • Конвенция за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове от 5 октомври 1961г., влязла в сила у нас на 30 април 2001г. Публикувано в: http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/index.php?id=9
 • Списък на държавите-страни по конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове. Публикуване в: http://mail.nacid.bg/newdesign/kap/index.php?id=9

5.2. Настоящите правила са съгласувани със звената, ангажирани по изготвянето на писмата и справките за автентичността на документи, свързани с обучението в Стопанска Академия. Приети са на заседание на АС, с протокол № 2/28.11.2012 г.