АКАДЕМИЧНО РЪКОВОДСТВО


РЕКТОР
Проф. д-р Величко Адамов, Тел.: (0631) 66 200,


Зам.-ректор "Бакалавърско и магистърско обучение"
Проф. д-р Любен Кирев, Тел.: (0631) 66 204,


Зам.-ректор "Студентска, информационна и социална политика"
Проф. д-р Теодора Димитрова, Тел.: (0631) 66 205,


Зам.-ректор "Научни изследвания и развитие на академичния състав"
Доц. д-р Диана Ималова, Тел.: (0631) 66 202,

 

 Контактна информация за Стопанска академия "Д. А. Ценов" - Свищов


Адрес за кореспонденция:
Стопанска академия "Д. А. Ценов"
5250 Свищов
ул. "Ем. Чакъров" 2

 

 СЕКРЕТАРИАТ

Тел.: (0631) 66 201, 0882 552509
факс: (0631) 87 355, 0882 612736,


 

 Банкови сметки в лева:

Студентски такси за обучение в
ОКС "Професионален бакалавър", ОКС "Бакалавър", ОКС "Магистър" и за ОНС "Доктор"
:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 78 SOMB 9130 31 TSENOV 00

Такси за обучение срещу заплащане в следдипломни и факултативни форми:
Общинска Банка АД - финансов център Свищов
BIC – SOMBBGSF
IBAN - BG 33 SOMB 9130 3142 6078 00

Фондация "Д. А. Ценов"

Общинска банка АД - клон Свищов
BIC   -   SOMBBGSF
IBAN  -   BG 10 SOMB 9130 1043 7291 01

 
 АДМИНИСТРАТИВНО РЪКОВОДСТВО

Финансов мениджър:
Проф. д-р Георги Герганов, Тел.: (0631) 66 203,


Главен счетоводител:
Милка Монова, Тел.: (0631) 66 223,


Помощник ректор:
Венцислав Танев, Тел.: (0631) 66 220,


Отдел "Човешки ресурси":
Бонка Чиприянова, Тел.: (0631) 66 373,

Контактна информация за структурните звена на СА "Д. А. Ценов