ДИРЕКТОР, ОБСЛУЖВАЩО ЗВЕНО / ЦМД
Доц. д-р Маруся Иванова Смокова
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР - ГЛАВЕН / ЦМД
Доц. д-р Карина Агоп Саркисян-Дикова
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР / ЦМД
Мартина Димитрова Георгиева
Тел: 66 376
КООРДИНАТОР / ЦМД
Цветелина Миткова Телбис
Тел: 66 376

 

Центърът за международна дейност (ЦМД) осъществява организационното, технологичното и техническото осигуряване на  международната дейност на Стопанска академия. ЦМД отговаря за дейностите по създаване, поддържане и разширяване на международните контакти на Стопанска академия, които позволяват изграждането на трайни партньорства за научно и образователно коопериране. ЦМД допринася за интегрирането на Стопанска академия и нейната академична общност в европейското образователно и научноизследователско пространство.

 
Центърът е създаден с решение № 7/09.07.2008 г. на Академичния съвет на СА "Д. А. Ценов" – Свищов.