„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” разделен в 13 обособени позиции:

 

Обособена позиция №1 Месо и месни продукти
Обособена позиция №2 „Продукти от птиче месо”
Обособена позиция №3 „Риба”
Обособена позиция №4 „Млечни продукти”
Обособена позиция №5 „Зеленчуци, плодове и черупкови плодове”
Обособена позиция №6 „Минерални води и безалкохолни напитки”
Обособена позиция №7 „Хлебни изделия”
Обособена позиция №8 „Сладкарски изделия и торти”
Обособена позиция №9 „Шоколадови и захарни изделия”
Обособена позиция №10 „Плодове и зеленчуци-преработени и консерви”
Обособена позиция №11 „Кафе, чай и свързаните с тях продукти”
Обособена позиция №12 „Други хранителни стоки-бакалски”
Обособена позиция №13 „Приготвени храни от месо”

 

Информация за преписката публикувана в РОП на 08.12.2016 г.

Номер на поръчката:  00202-2016-0003


Решение №03/05.12.2016 г. (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Регистрирано в АОП под номер 760966


Обявление за поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Регистрирано в АОП под номер 760961


Документация за участие (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Техническо предложение по техническа спецификация (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Ценово предложение (Публикуван документ на 08.12.2016 г.)
Съобщение за работното време на офис „Обществени поръчки” през празничните дни (Публикуван документ на 22.12.2016 г.)
Разяснение на постъпило писмено запитване (Публикуван документ на 22.12.2016 г.)
Протокол №1 от 05.01.2017 г. за работата на комисията - приключен на 13.01.2017 г. (Публикуван документ на 16.01.2017 г.)

 „Периодични доставки на хранителни продукти: Обособена позиция/група №1 „Топли напитки”; група №2 „Други хранителни стоки – Бакалски “ за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” в град Свищов”


Решение №01/05.02.2016 г. (публикуван документ на 05.02.2016 г.)
Покана за две обособени позиции за участие в процедура на договаряне без обявление чл. 90, ал. 1 т. 2 (публикуван документ на 05.02.2016 г.)
Протокол №1/15.02.2016 г. (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Доклад за дейността на комисията от 15.02.2016 г. (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Решение №196/16.02.2016 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Справка за внесени гаранции за изпълнение на Договор №16/02.03.2016 г. и Договор №17/02.03.2016 г. "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Договор №16/02.03.2016 г. за Доставка на топли напитки – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Договор №17/02.03.2016 г. за Доставка на други хранителни стоки - бакалски – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО Договор №16/02.03.2016 г. и Договор №17/02.03.2016 г. (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 10.01.2017)„Текущо юридическо обслужване” на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – Свищов”


Решение №14/21.12.2015 г. (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Покани за две обособени позиции за участие в процедура на договаряне без обявление чл. 90, ал. 1 т. 13 (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Протокол №1/05.01.2016 г. за Обособена позиция №1 (публикуван документ на 08.01.2016 г.)
Протокол №2/05.01.2016 г. за Обособена позиция №2 (публикуван документ на 08.01.2016 г.)
Доклад за дейността на комисията от 05.01.2016 г. за Обособена позиция №1 (публикуван документ на 08.01.2016 г.)
Доклад за дейността на комисията от 05.01.2016 г. за Обособена позиция №2 (публикуван документ на 08.01.2016 г.)
Решение №193/08.01.2016 г. (публикуван документ на 08.01.2016 г.)
Информация за сключени договори за юридически услуги (публикуван документ на 20.01.2016 г.)
Договор за правна помощ защита и съдействие №1/20.01.2016 г., с влизане в сила от 01.02.2016 г. между СА „Д. А. Ценов” град Свищов и Адвокат Петър Каменов Личев – Ловешка адвокатска колегия (публикуван документ на 20.01.2016 г. и корекция на 09.02.2016 г.)
Договор за правна помощ, защита и съдействие №2/20.01.2016 г. с влизане в сила от 01.02.2016 г. между СА „Д. А. Ценов” град Свищов и Адвокат Ирина Любенова Илиева – Петрова при Великотърновската адвокатска колегия (публикуван документ на 20.01.2016 г. и корекция на 09.02.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 08.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 10.01.2017)„Периодични доставки на хранителни продукти: „Плодови и зеленчукови консерви”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”


Решение №13/15.12.2015 г. (публикуван документ на 15.12.2015 г.)
Обявление за поръчка (публикуван документ на 15.12.2015 г.)
Документация за участие (публикуван документ на 15.12.2015 г.)
Техническо предложение по техническа спецификация PDF (публикуван документ 15.12.2015 г.)
Ценова оферта по техническа спецификация PDF (публикуван документ на 15.12.2015 г.)
Техническо предложение по техническа спецификация електронен вариант (публикуван документ 15.12.2015 г.)
Ценова оферта по техническа спецификация електронен вариант (публикуван документ на 15.12.2015 г.)
Протокол №1/26.01.2016 г. (публикуван документ на 28.01.2016 г.)
Протокол №2/28.01.2016 г. (публикуван документ на 28.01.2016 г.)
Протокол №3/03.02.2016 г. (публикуван документ на 04.02.2016 г.)
Решение №195/04.02.2016 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван документ на 04.02.2016 г.)
Справка за внесена гаранция за изпълнение на Договор №15/24.02.2016 г. "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 24.02.2016 г.)
Договор №15/24.02.2016 г. за Периодични доставки на хранителни продукти: „Плодови и зеленчукови консерви”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов” – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 24.02.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО (публикуван документ на 24.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранция за участие след сключване на Договор №15/24.02.2016 г. "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (Публикуван документ 24.02.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)„Периодични доставки на хранителни продукти: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Охладено и замразено птиче месо”; група №4 „Риба”; група №5 „Мляко и млечни продукти”; група №6 „Плодове и зеленчуци”; група №7 „Безалкохолни напитки, сокове и бира”; група №8 „Хляб и хлебни изделия”; група №9 „Сладкарски изделия”; група №10 „Шоколадови и захарни изделия”; група №11 „Топли напитки”; група №12 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №13 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №14 „Други хранителни стоки – Бакалски”; група №15 „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути”, за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” в град Свищов”


Решение №11/05.11.2015 г. (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Обявление за поръчка (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Документация за участие (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Техническо предложение по техническа спецификация (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Ценова оферта по техническа спецификация (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Протокол №1/16.12.2015 г. (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Протокол №2/17.12.2015 г. (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Протокол №3/05.01.2016 г. (публикуван на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. относно прекратяване на обособена позиция/група №8 „Хляб и хлебни изделия” по чл. 39, ал. 1 т. 1 от ЗОП (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. относно прекратяване на обособени позиции/групи №11 „Топли напитки” и №14 „Други хранителни стоки – Бакалски” по чл. 39, ал. 1 т. 3 от ЗОП (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие "Нове инженеринг" ЕООД - Обособена позиция №11 "Топли напитки" и Обособена позиция №14 "Други хранителни стоки-бакалски" (публикуван документ на 25.01.2016 г.)
Справка за внесени гаранции за изпълнение на Договор №3/02.02.2016 г. „Месо и месни продукти”; Договор №4/02.02.2016 г. „Месни продукти за директна консумация”; Договор №5/02.02.2016 г. „Охладено и замразено птиче месо”; Договор №6/02.02.2016 г. „Риба”; Договор №7/02.02.2016 г. „Мляко и млечни продукти”; Договор №8/02.02.2016 г. „Плодове и зеленчуци”; Договор №9/02.02.2016 г. „Шоколадови и захарни изделия”; Договор №10/02.02.2016 г. „Плодови и зеленчукови консерви”; Договор №11/02.02.2016 г. „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; Договор №12/02.02.2016 г. „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути” "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Справка за внесена гаранция за изпълнение на Договор №13/02.02.2016 г. „Безалкохолни напитки, сокове и бира” "Сашо Димитров 1" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Справка за внесена гаранция за изпълнение на Договор №14/02.02.2016 г. „Сладкарски изделия” ЕТ "Светлана - Димитър Ватев" село Българене, област Плевенска (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Договор №3/02.02.2016 г. за Доставка на месо и месни продукти – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №4/02.02.2016 г. за Доставка на месни продукти за директна консумация – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №5/02.02.2016 г. за Доставка на охладено и замразено птиче месо – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №6/02.02.2016 г. за Доставка на риба – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №7/02.02.2016 г. за Доставка на мляко и млечни продукти – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №8/02.02.2016 г. за Доставка на плодове и зеленчуци – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №9/02.02.2016 г. за Доставка на шоколадови и захарни изделия – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №10/02.02.2016 г. за Доставка на плодови и зеленчукови консерви – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №11/02.02.2016 г. за Доставка на продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №12/02.02.2016 г. за Доставка на стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №13/02.02.2016 г. за Доставка на безалкохолни напитки, сокове и бира – „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №14/02.02.2016 г. за Доставка на сладкарски изделия – ЕТ "Светлана - Димитър Ватев" село Българене, област Плевенска (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор "Нове инженеринг" ЕООД - група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Охладено и замразено птиче месо”; група №4 „Риба”; група №5 „Мляко и млечни продукти”; група №6 „Плодове и зеленчуци”; група №10 „Шоколадови и захарни изделия”; група №12 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №13 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №15 „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути” (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор „Сашо Димитров 1" ЕООД град Свищов група №7 „Безалкохолни напитки, сокове и бира” (Публикуван документ 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор ЕТ „Светлана – Димитър Ватев” село Българене, област Плевенска група №9 „Сладкарски изделия” (Публикуван документ 04.02.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 08.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 09.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)„Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция/Група №1 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №2 „Плодове и зеленчуци”; Група №3 „Сладкарски изделия”; Група №4 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №6 „Други хранителни стоки – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”


Документация за участие
Решение №10/15.09.2015 г.
Обявление за поръчка
Техническо предложение PDF
Техническо предложение (електронен)
Ценова оферта PDF
Ценова оферта (електронен)
Протокол №1/27.10.2015 г. (публикуван на 30.10.2015 г.)
Протокол №2/05.11.2015 г. (публикуван на 06.11.2015 г.)
Протокол №3/11.11.2015 г. (публикуван на 17.11.2015 г.)
Решение №191/17.11.2015 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван документ на 17.11.2015 г.)
Решение №191/17.11.2015 г. за прекратяване на обособена позиция №5 "Плодови и зеленчукови консерви" (публикуван документ на 17.11.2015 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранция за участие "Нове инженеринг" ЕООД - Обособена позиция №5 "Плодови и зеленчукови консерви" (публикуван документ на 01.12.2015 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранция за участие ЕТ "Светлана - Димитър Ватев" - Обособена позиция №3 "Сладкарски изделия" (публикуван документ на 01.12.2015 г.)
Справка за внесени гаранции за изпълнение на Договори №18/09.12.2015 г.„Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; №19/09.12.2015 г. „Плодове и зеленчуци”; №20/09.12.2015 г. „Сладкарски изделия”; №21/09.12.2015 г. „Шоколадови и захарни изделия”; №22/09.12.2015 г.„Други хранителни стоки – Бакалски” (публикуван документ на 10.12.2015 г.)
Договор №18/09.12.2015 г. за Доставка на охладено и замразено птиче месо и птичи продукти – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 11.12.2015 г.)
Договор №19/09.12.2015 г. за Доставка на плодове и зеленчуци – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 11.12.2015 г.)
Договор №20/09.12.2015 г. за Доставка на сладкарски изделия– „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 11.12.2015 г.)
Договор №21/09.12.2015 г. за Доставка на шоколадови и захарни изделия– „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 11.12.2015 г.)
Договор №22/09.12.2015 г. за Доставка на други хранителни стоки - бакалски– „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 11.12.2015 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО (Публикуван документ на 11.12.2015 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранция за участие след сключен договор с "Нове инженеринг" ЕООД - Обособена позиция №1 "Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти"; Група №2 „Плодове и зеленчуци”; Група №3 „Сладкарски изделия”; Група №4 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №6 „Други хранителни стоки – Бакалски” (публикуван документ на 11.12.2015 г.)
Справка за извършени плащания месец Декември 2015 (публикуван документ на 07.01.2016)
Справка за извършени плащания месец Януари 2016 (публикуван документ на 08.02.2016)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 08.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)„Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на гр. Свищов”


Документация за участие
Решение №08/01.09.2015 г.
Обявление за поръчка
Разяснение на запитване от 04.09.2015 г.
Разяснение на запитване от 04.09.2015 г.
Решение за промяна №09/08.09.2015 г.
Разяснение на запитване от 08.09.2015 г.
Протокол №1/13.10.2015 г. (публикуван на 23.10.2015 г.)
Протокол №2/04.11.2015 г. (публикуван на 13.11.2015 г.)
Протокол №3/19.11.2015 г. (публикуван на 26.11.2015 г.)
Решение №192/26.11.2015 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван на 26.11.2015 г.)
Справка за освобождаване на гаранция за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т. 1 от ЗОП участник "Крон секюрити" ЕООД град София (публикуван документ на 11.12.2015 г.)
Справка за освобождаване на банкова гаранция за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т. 1 от ЗОП участник "Викинг Николов" ЕООД град София (публикуван документ на 14.12.2015 г.)
Договор №23/18.12.2015 г. за денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на гр. Свищов изпълнител „БАТ Секюрити” ЕООД град София (Публикуван документ на 18.12.2015 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО (Публикуван документ на 18.12.2015 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранция за участие след сключване на договор с "БАТ Секюрити" ЕООД град София (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Справка за извършени плащания месец Януари 2016 (публикуван документ на 08.02.2016)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 08.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)„Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса”


Решение №04/27.04.2015 г.
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО Борсов договор №1936/07.05.2015 г.
Справка за извършени плащания месец ноември 2015 (публикуван документ на 09.12.2015)
Допълнително споразумение към Борсов договор №1936/07.05.2015 г. за покупко-продажба на стоки чрез посредничеството на членовете БСС АД (публикуван документ на 20.01.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Януари 2016 (публикуван документ на 08.02.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (публикуван документ на 11.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (публикуван документ на 11.11.2016)„Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция /Група №1„Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”; Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”; Група №12 „Месни продукти за директна консумация”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”


Документация
Решение №03/03.04.2015 г.
Обявление за поръчка
Техническо предложение PDF
Техническо предложение (електронен)
Ценова оферта PDF
Ценова оферта (електронен)
Разяснение на запитване от 04.05.2015г.
Разяснение на запитване от 05.05.2015г.
Протокол №1
Протокол №2
Протокол №3
Протокол №4
Протокол №5
Решение №189/24.07.2015 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
Решение №189/24.07.2015 г. за обособени позиции за които се прекратява процедурата (публикувано в РОП)
Справка за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т. 1 от ЗОП
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО Договор №6/31.08.2015 г. "Месо и месни продукти"; Договор №7/31.08.2015 г. "Риба"; Договор №8/31.08.2015 г. "Мляко и млечни продукти"; Договор №9/31.08.2015 г. "Безалкохолни напитки"; Договор №10/31.08.2015 г. "Хляб и хлебни изделия"; Договор №11/31.08.2015 г. "Месни продукти за директна консумация"
Справки за внесени гаранции за изпълнение на Договор 6/31.08.2015 г. "Месо и месни продукти"; Договор №7/31.08.2015 г. "Риба"; Договор №8/31.08.2015 г. "Мляко и млечни продукти"; Договор №9/31.08.2015 г. "Безалкохолни напитки"; Договор №10/31.08.2015 г. "Хляб и хлебни изделия"; Договор №11/31.08.2015 г. "Месни продукти за директна консумация"
Договор №6/31.08.2015 г. „Месо и месни продукти” изпълнител „Месокомбинат - Свищов” ООД град Свищов
Договор №7/31.08.2015 г. „Риба” изпълнител „МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България” ЕООД град София
Договор №8/31.08.2015 г. „Мляко и млечни продукти” изпълнител ЕТ „АБВ – Боян Апостолов” град Свищов
Договор №9/31.08.2015 г. „Безалкохолни напитки” изпълнител „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов
Договор №10/31.08.2015 г. „Хляб и хлебни изделия” изпълнител ЕТ „НИК 96 – Николай Робов” град Велико Търново
Договор №11/31.08.2015 г. „Месни продукти за директна консумация” изпълнител „Месокомбинат - Свищов” ООД град Свищов
Справка за освобождаване на гаранции за участие в обществена поръчка Чл. 62 (1) т. 2 от ЗОП
Договор за подизпълнител по процедура за изпълнение на обществена поръчка по ЗОП между "БНВ ТРАНС" ООД и "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България" (публикуван документ на 08.10.2015)
Справка за извършени плащания месец септември 2015 (публикуван документ на 12.10.2015)
Справка за извършени плащания месец октомври 2015 (публикуван документ на 09.11.2015)
Потвърждение за извършени плащания (публикуван документ на 18.11.2015 г.)
Справка за извършени плащания месец ноември 2015 (публикуван документ на 09.12.2015)
Потвърждение за извършени плащания (публикуван документ на 18.12.2015 г.)
Потвърждение за извършени плащания (публикуван документ на 18.12.2015 г.)
Справка за извършени плащания месец Декември 2015 (публикуван документ на 07.01.2016)
Справка за месец декември 2015 за липса на парични задължения с подизпълнител по процедура за изпълнение на обществена поръчка по ЗОП между "БНВ ТРАНС" ООД и "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България" (публикуван документ на 13.01.2016)
Справка за извършени плащания месец Януари 2016 (публикуван документ на 08.02.2016)
Справка за потвържедния за извършени плащания януари 2016 с подизпълнител по процедура за изпълнение на обществена поръчка по ЗОП между "БНВ ТРАНС" ООД и "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България" (публикуван документ на 19.02.2016)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 08.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 09.03.2016)
Справка за потвържедния за извършени плащания февруари 2016 с подизпълнител по процедура за изпълнение на обществена поръчка по ЗОП между "БНВ ТРАНС" ООД и "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България" (публикуван документ на 10.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за потвържедния за извършени плащания март 2016 с подизпълнител по процедура за изпълнение на обществена поръчка по ЗОП между "БНВ ТРАНС" ООД и "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България" (публикуван документ на 08.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за потвържедния за извършени плащания Април 2016 с подизпълнител по процедура за изпълнение на обществена поръчка по ЗОП между "БНВ ТРАНС" ООД и "МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ България" (публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 10.01.2017)  „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна, комуникационна и периферна техника предназначена за нуждите на Института за научни изследвания и компютърни лаборатории в СА “Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 15.6.2016 г.  / Краен срок 15.10.2016 г.
  „Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №12/19.11.2015 г.
Дата на публикуване 19.11.2015 г.  / Краен срок 29.12.2016 г.
  “Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Института за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов” в гр. Свищов“
Дата на публикуване 22.5.2015 г.  / Краен срок 29.10.2015 г.
  „Денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на град град Свищов”
Дата на публикуване 27.4.2015 г.  / Краен срок 21.7.2015 г.
  "Текущо юридическо обслужване на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов"
Дата на публикуване 17.2.2015 г.  / Краен срок 31.7.2015 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Плодове и зеленчуци”; група №4 „Сладкарски изделия”; група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; група №6 „Топли напитки”; група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №9 „Други хранителни стоки – Бакалски”, ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 20.1.2015 г.  / Краен срок 18.11.2015 г.
  „Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №06/16.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.12.2015 г.
  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”, Решение №05/04.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 16.11.2014 г.
  „Периодични доставки на газьол за отопление, чрез „Стокова борса”, Решение №04/22.05.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Група №1 „Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”;Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №03/07.03.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 14.7.2015 г.
  „Текущо юридическо обслужване на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №01/15.01.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.2.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в гр. Свищов”, Решение №10/15.07.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 9.12.2014 г.
  „Денонощна въоръжена физическа охрана (частна охранителна дейност) на обекти на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на територията на град Свищов”, Решение №01/21.01.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 4.11.2015 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – БАКАЛСКИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ №1 И №2 НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 15.9.2014 г.  / Краен срок 20.2.2015 г.
  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Дата на публикуване 8.8.2014 г.  / Краен срок 18.11.2015 г.
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 66-411