„Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”

Информация за преписката публикувана в РОП на 05.06.2017 г.
Номер на поръчката: 00202-2017-0003

 

Решение за откриване на процедура (ЗОП) №03/02.06.2017 г. (Публикуван документ на 05.06.2017 г.)
Регистрирано в АОП под номер 789873

Обявление за поръчка Директива 2014/ЕС/ЗОП (Публикуван документ на 05.06.2017 г.)
Регистрирано в АОП под номер 789871

 
Документация за участие (Публикуван документ на 05.06.2017 г.)
Документация за участие в PDF (Публикуван документ на 05.06.2017 г.)
Протокол №1/13.07.2017 г. (Публикуван документ на 13.07.2017 г.)
Доклад за работата на комисията и приложен Протокол №1/13.07.2017 г. (Публикуван документ на 13.07.2017 г.)
Решение №200/13.07.2017 г. за прекратяване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на активна нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов” (Публикуван документ на 13.07.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”) импортиран документ №797611 на 25.07.2017 г. и получен временен референтен номер 20170725-005197 (17-310099-001) от АОП (Публикуван документ на 26.07.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (за доставка на нетна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за нуждите на СА „Д. А. Ценов”) регистриран документ на 26.07.2017 г. в АОП (Публикуван документ на 26.07.2017 г.)„Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А.Ценов”, в четири обособени позиции: №1 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов на територията на град Свищов; №2 Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик; №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян и №4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов на територията на град София”

Информация за преписката публикувана в РОП на 22.05.2017 г.
Номер на поръчката: 00202-2017-0002


Решение №02/22.05.2017 г. (Публикуван документ на 22.05.2017 г.) 
Регистрирано в АОП под номер 788209

Съобщение за удължаване на срока за сключване на договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на СА „Д. А. Ценов”, в четири обособени позиции: №1 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на СА „Д. А. Ценов” на територията на град Свищов; №2 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Кранево, общ. Балчик”; №3 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за сградите на База за обучение и отдих на СА „Д. А. Ценов” в с. Орешак, общ. Троян” и №4 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на имоти на СА „Д. А. Ценов” на територията на град София" (Публикуван документ на 04.07.2017 г.)„Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”

Информация за преписката публикувана в РОП на 03.04.2017 г.

Номер на поръчката: 00202-2017-0001

 
Решение №01/03.04.2017 г. (Публикуван документ на 03.04.2017 г.)
Регистрирано в АОП под номер 781370


Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП-чл. 79, ал. 1, т. 1 (Публикуван документ на 03.04.2017 г. - pdf)
Покана за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по реда на ЗОП-чл. 79, ал. 1, т. 1 (Публикуван документ на 03.04.2017 г. - world)
Протокол №1/19.04.2017 г. от проведено договаряне без предварително обявление (Публикуван документ на 19.04.2017 г.)
Доклад за работата на комисията и приложен Протокол №1/19.04.2017 г. (Публикуван документ на 19.04.2017 г.)
Решение №199/20.04.2017 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов”(Публикуван документ на 20.04.2017 г.)
Внесена гаранция по изпълнение на Договор №13/09.05.2017 г. за периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов - ЕТ "НИК 96 - Николай Робов" град Велико Търново (Публикуван документ на 10.05.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (за периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов) импортиран документ №786096 на 09.05.2017 г. и получен временен референтен номер 20170509-005242 (17-182541-001) от АОП (Публикуван документ на 11.05.2017 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2014/24/ЕС/ЗОП - (за периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов) регистриран документ на 11.05.2017 г. в АОП (Публикуван документ на 11.05.2017 г.)
Договор №13/09.05.2017 г. за периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов - ЕТ „НИК 96 - Николай Робов” град Велико Търново (Публикуван документ на 12.05.2017 г.)
Справка за извършени плащания месец Юни 2017 г. (Публикуван документ на 06.07.2017)„Периодични доставки на хранителни продукти: Обособена позиция/група №1 „Топли напитки”; група №2 „Други хранителни стоки – Бакалски “ за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” в град Свищов”


Решение №01/05.02.2016 г. (публикуван документ на 05.02.2016 г.)
Покана за две обособени позиции за участие в процедура на договаряне без обявление чл. 90, ал. 1 т. 2 (публикуван документ на 05.02.2016 г.)
Протокол №1/15.02.2016 г. (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Доклад за дейността на комисията от 15.02.2016 г. (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Решение №196/16.02.2016 г. за обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван документ на 16.02.2016 г.)
Справка за внесени гаранции за изпълнение на Договор №16/02.03.2016 г. и Договор №17/02.03.2016 г. "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Договор №16/02.03.2016 г. за Доставка на топли напитки – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Договор №17/02.03.2016 г. за Доставка на други хранителни стоки - бакалски – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО Договор №16/02.03.2016 г. и Договор №17/02.03.2016 г. (Публикуван документ на 02.03.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 10.01.2017)
Справка за извършени плащания месец Януари 2017 (Публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2017 (Публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания месец Март 2017 (Публикуван документ на 07.04.2017)
Справка за извършени плащания месец Април 2017 (Публикуван документ на 09.05.2017)
Справка за извършени плащания месец Май 2017 (Публикуван документ на 08.06.2017)
Справка за извършени плащания месец Юни 2017 (Публикуван документ на 06.07.2017)„Периодични доставки на хранителни продукти: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Охладено и замразено птиче месо”; група №4 „Риба”; група №5 „Мляко и млечни продукти”; група №6 „Плодове и зеленчуци”; група №7 „Безалкохолни напитки, сокове и бира”; група №8 „Хляб и хлебни изделия”; група №9 „Сладкарски изделия”; група №10 „Шоколадови и захарни изделия”; група №11 „Топли напитки”; група №12 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №13 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №14 „Други хранителни стоки – Бакалски”; група №15 „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути”, за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” в град Свищов”


Решение №11/05.11.2015 г. (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Обявление за поръчка (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Документация за участие (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Техническо предложение по техническа спецификация (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Ценова оферта по техническа спецификация (публикуван документ на 05.11.2015 г.)
Протокол №1/16.12.2015 г. (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Протокол №2/17.12.2015 г. (публикуван документ на 21.12.2015 г.)
Протокол №3/05.01.2016 г. (публикуван на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. относно прекратяване на обособена позиция/група №8 „Хляб и хлебни изделия” по чл. 39, ал. 1 т. 1 от ЗОП (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Решение №194/11.01.2016 г. относно прекратяване на обособени позиции/групи №11 „Топли напитки” и №14 „Други хранителни стоки – Бакалски” по чл. 39, ал. 1 т. 3 от ЗОП (публикуван документ на 11.01.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие "Нове инженеринг" ЕООД - Обособена позиция №11 "Топли напитки" и Обособена позиция №14 "Други хранителни стоки-бакалски" (публикуван документ на 25.01.2016 г.)
Справка за внесени гаранции за изпълнение на Договор №3/02.02.2016 г. „Месо и месни продукти”; Договор №4/02.02.2016 г. „Месни продукти за директна консумация”; Договор №5/02.02.2016 г. „Охладено и замразено птиче месо”; Договор №6/02.02.2016 г. „Риба”; Договор №7/02.02.2016 г. „Мляко и млечни продукти”; Договор №8/02.02.2016 г. „Плодове и зеленчуци”; Договор №9/02.02.2016 г. „Шоколадови и захарни изделия”; Договор №10/02.02.2016 г. „Плодови и зеленчукови консерви”; Договор №11/02.02.2016 г. „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; Договор №12/02.02.2016 г. „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути” "Нове инженеринг" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Справка за внесена гаранция за изпълнение на Договор №13/02.02.2016 г. „Безалкохолни напитки, сокове и бира” "Сашо Димитров 1" ЕООД град Свищов (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Справка за внесена гаранция за изпълнение на Договор №14/02.02.2016 г. „Сладкарски изделия” ЕТ "Светлана - Димитър Ватев" село Българене, област Плевенска (публикуван документ на 02.02.2016 г.)
Договор №3/02.02.2016 г. за Доставка на месо и месни продукти – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №4/02.02.2016 г. за Доставка на месни продукти за директна консумация – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №5/02.02.2016 г. за Доставка на охладено и замразено птиче месо – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №6/02.02.2016 г. за Доставка на риба – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №7/02.02.2016 г. за Доставка на мляко и млечни продукти – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №8/02.02.2016 г. за Доставка на плодове и зеленчуци – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №9/02.02.2016 г. за Доставка на шоколадови и захарни изделия – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №10/02.02.2016 г. за Доставка на плодови и зеленчукови консерви – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №11/02.02.2016 г. за Доставка на продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №12/02.02.2016 г. за Доставка на стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути – „Нове инженеринг” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №13/02.02.2016 г. за Доставка на безалкохолни напитки, сокове и бира – „Сашо Димитров 1” ЕООД град Свищов (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Договор №14/02.02.2016 г. за Доставка на сладкарски изделия – ЕТ "Светлана - Димитър Ватев" село Българене, област Плевенска (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Обявление за възложена поръчка Директива 2004/18/ЕО (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор "Нове инженеринг" ЕООД - група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Охладено и замразено птиче месо”; група №4 „Риба”; група №5 „Мляко и млечни продукти”; група №6 „Плодове и зеленчуци”; група №10 „Шоколадови и захарни изделия”; група №12 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №13 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №15 „Стоки за директна реализация и продукти за приготвяне на коктейли и аламинути” (Публикуван документ на 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор „Сашо Димитров 1" ЕООД град Свищов група №7 „Безалкохолни напитки, сокове и бира” (Публикуван документ 03.02.2016 г.)
Справка за извършени действия по освобождаване на гаранции за участие след сключване на договор ЕТ „Светлана – Димитър Ватев” село Българене, област Плевенска група №9 „Сладкарски изделия” (Публикуван документ 04.02.2016 г.)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 08.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2016 (публикуван документ на 09.03.2016)
Справка за извършени плащания месец Март 2016 (Публикуван документ на 06.04.2016)
Справка за извършени плащания месец Април 2016 (Публикуван документ на 09.05.2016)
Справка за извършени плащания месец Май 2016 (Публикуван документ на 07.06.2016)
Справка за извършени плащания месец Юни 2016 (Публикуван документ на 08.07.2016)
Справка за извършени плащания месец Юли 2016 (Публикуван документ на 05.08.2016)
Справка за извършени плащания месец Август 2016 (Публикуван документ на 08.09.2016)
Справка за извършени плащания месец Септември 2016 (Публикуван документ на 06.10.2016)
Справка за извършени плащания месец Октомври 2016 (Публикуван документ на 04.11.2016)
Справка за извършени плащания месец Ноември 2016 (Публикуван документ на 07.12.2016)
Справка за извършени плащания месец Декември 2016 (Публикуван документ на 09.01.2017)
Справка за извършени плащания месец Януари 2017 (Публикуван документ на 07.02.2017)
Справка за извършени плащания месец Февруари 2017 (Публикуван документ на 09.03.2017)
Справка за извършени плащания месец Март 2017 (Публикуван документ на 10.04.2017)
Справка за извършени плащания месец Април 2017 (Публикуван документ на 09.05.2017)
Справка за извършени плащания месец Май 2017 (Публикуван документ на 08.06.2017)
Справка за извършени плащания месец Юни 2017 (Публикуван документ на 06.07.2017)  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на СА „Д. А. Ценов” в град Свищов” разделен в 13 обособени позиции:
Дата на публикуване 8.12.2016 г.  / Краен срок 5.4.2017 г.
  „Доставка и гаранционно обслужване на компютърна, комуникационна и периферна техника предназначена за нуждите на Института за научни изследвания и компютърни лаборатории в СА “Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 15.6.2016 г.  / Краен срок 15.10.2016 г.
  „Текущо юридическо обслужване” на СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” – Свищов”
Дата на публикуване 21.12.2015 г.  / Краен срок 31.1.2017 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: „Плодови и зеленчукови консерви”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 14.12.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  „Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №12/19.11.2015 г.
Дата на публикуване 19.11.2015 г.  / Краен срок 29.12.2016 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция/Група №1 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №2 „Плодове и зеленчуци”; Група №3 „Сладкарски изделия”; Група №4 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №5 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №6 „Други хранителни стоки – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 14.9.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  „Денонощна невъоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на гр. Свищов”
Дата на публикуване 31.8.2015 г.  / Краен срок 18.6.2017 г.
  “Доставка и гаранционно обслужване на компютърна и периферна техника за нуждите на Института за научни изследвания към СА "Д. А. Ценов” в гр. Свищов“
Дата на публикуване 22.5.2015 г.  / Краен срок 29.10.2015 г.
  „Денонощна въоръжена физическа охрана на обекти на СА „Д. А. Ценов“ на територията на град град Свищов”
Дата на публикуване 27.4.2015 г.  / Краен срок 21.7.2015 г.
  „Доставка на газьол за отопление, чрез посредничеството на Стокова борса”
Дата на публикуване 27.4.2015 г.  / Краен срок 2.6.2017 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Позиция /Група №1„Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”; Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”; Група №12 „Месни продукти за директна консумация”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”
Дата на публикуване 31.3.2015 г.  / Краен срок 28.2.2017 г.
  "Текущо юридическо обслужване на Стопанска Академия „Д. А. Ценов” – Свищов"
Дата на публикуване 17.2.2015 г.  / Краен срок 31.7.2015 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ: Обособена позиция/група №1 „Месо и месни продукти”; група №2 „Месни продукти за директна консумация”; група №3 „Плодове и зеленчуци”; група №4 „Сладкарски изделия”; група №5 „Шоколадови и захарни изделия”; група №6 „Топли напитки”; група №7 „Плодови и зеленчукови консерви”; група №8 „Продукти за приготвяне на ястия от чуждестранна кухня”; група №9 „Други хранителни стоки – Бакалски”, ЗА НУЖДИТЕ НА ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 20.1.2015 г.  / Краен срок 18.11.2015 г.
  „Доставка на горива за МПС чрез Стокова борса”, Решение №06/16.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.12.2015 г.
  „Доставка на компютърна и периферна техника за нуждите на СА „Д. А. Ценов” град Свищов”, Решение №05/04.06.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 16.11.2014 г.
  „Периодични доставки на газьол за отопление, чрез „Стокова борса”, Решение №04/22.05.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 3.6.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти: Група №1 „Месо и месни продукти”; Група №2 „Охладено и замразено птиче месо и птичи продукти”; Група №3 „Риба”; Група №4 „Мляко и млечни продукти”; Група №5 „Плодове и зеленчуци”; Група №6 „Безалкохолни напитки”; Група №7 „Хляб и хлебни изделия”; Група №8 „Сладкарски изделия”;Група №9 „Шоколадови и захарни изделия”; Група №10 „Плодови и зеленчукови консерви”; Група №11 „Други хранителни продукти – Бакалски”, за нуждите на Студентски столове №1 и №2 на Стопанска академия „Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №03/07.03.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 14.7.2015 г.
  „Текущо юридическо обслужване на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в град Свищов”, Решение №01/15.01.2014 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 28.2.2015 г.
  „Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на заведенията за хранене и развлечения на Стопанска академия “Д. А. Ценов” в гр. Свищов”, Решение №10/15.07.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 9.12.2014 г.
  „Денонощна въоръжена физическа охрана (частна охранителна дейност) на обекти на Стопанска академия „Д. А. Ценов” на територията на град Свищов”, Решение №01/21.01.2013 г.
Дата на публикуване 14.11.2014 г.  / Краен срок 4.11.2015 г.
  „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ „ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ – БАКАЛСКИ” ЗА НУЖДИТЕ НА „СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ №1 И №2 НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ „Д. А. ЦЕНОВ” В ГР. СВИЩОВ”
Дата на публикуване 15.9.2014 г.  / Краен срок 20.2.2015 г.
  ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Дата на публикуване 8.8.2014 г.  / Краен срок 18.11.2015 г.
ИВАН ПЕТРОВ ПЕТРОВ 66-411