Основан през 1938 г. под ръководството на доц. д-р И. Стефанов (по-късно академик).

Изисквания при списването и издаването
на Годишника на СА „Д. А. Ценов”

Списването и издаването на Годишника да се извършва при следните изисквания:

 • студийните материали на:
  • нехабилитирани автори - да са в обем до 40 страници;
  • хабилитирани автори - да са в обем до 60 страници;
 • студийните материали на нехабилитирани автори да са придружени с Препис-извлечение от катедрено обсъждане;
 • материалът да не е публикуван в други издания, освен под формата на научни доклади;
 • резюметата на представените ръкописи са до 1 стандартна страница;
 • съдържание на материала;
 • от 5 до 7 ключови думи;
 • индекс/и по JEL класификация;
 • депозираният материал се оценява от един рецензент;
 • депозиране на материалите – една разпечатка (на хартиен носител). След сти­ло­ва редакция се представя една разпечатка на хартиен носител и в електронен вид (CD);
 • представеният ръкопис не се връща на авторите.

Техническите изисквания, на които следва да отговарят представените мате­риали, са:

 • технически характеристики: Изпълнение MS Word 97-2003 (минимум); Размер на страницата А4; 29-30 реда и 60-65 удара в ред; Шрифт – Times New Roman 13 pt; Разстояние между редовете – 1,5 lines; Полета – стандартни (Top - 1”; Bottom – 1”;  Left – 1,25”; Right – 1,25” или Top – 2.54 см.; Bottom – 2.54 см;  Left – 3.17 см; Right – 3.17 см); Табулация: 0,5” (или 1.27 см.); Номерация на страницата – горе вдясно; Текст под линия – размер 10 pt, Single; Наименование на материала (ALL CAPS, Times New Roman13 pt, bold) - центрирано; Име на автора, научна степен, научно звание (малки буквиTimes New Roman13 pt, bold) – изравнени вдясно. Между заглавието, имената и основния текст се оставя по един празен интервал; Графики и фигури – MS Power Point или MS Excel. Текстът под фигурите/графиките се центрира като номерацията е преди заглавието; Таблици – заглавието е  подравнено вляво, като номера­цията е преди загла­вието; Формулите се създават с Equation Editor, като номерацията е в скоби преди формулата; Формулите, фигурите, графиките и таблиците се вграждат софтуерно в текста.

Правилата за цитиране под линия – според стандарт БДС 17377-96

Редакционен съвет:
1. Проф. д-р Маргарита Богданова – главен редактор
2. Проф. д-р ик.н. Васил Меразчиев
3. Проф. д-р Емилиян Тананеев
4. Доц. д-р Людмил Несторов
5. Доц. д-р Пламен Иванов Петков
6. Доц. д-р Желю Вътев
7. Доц. д-р Ирена Емилова
8. Доц. д-р Николай Нинов
9. Доц. д-р Веселин Попов
10. Доц. д-р Пенка Горанова


Екип за техническо обслужване:
1. Анка Танева – стилов редактор
2. Ст.преп. Лиляна Атанасова – превод на английски език
3. Ивелина Станева – технически секретар

    Брой 109     Брой 110     Брой 111     Брой 112     Брой 113     Брой 115     Брой 116     Брой 117

    Брой 118